Vragen Van Raan over het rapport ‘Aan­de­len­ver­werving Air France-KLM’


Indiendatum: mei 2020

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Financiën over het rapport ‘Aandelenverwerving Air France-KLM’ van de Algemene Rekenkamer, waarin wordt bevestigd dat de aankoop van aandelen Air France-KLM in comptabel opzicht een onrechtmatige transactie was.

1) Kent u het rapport ‘Aandelenverwerving Air France-KLM’ van de Algemene Rekenkamer (AR)?[1]

2) Onderschrijft u de conclusie van de AR dat de aankoop van aandelen Air France-KLM in comptabel opzicht een onrechtmatige transactie was? Zo nee, waarom niet?

3) Erkent u het belang van het budgetrecht en het informatierecht van het parlement voor onze parlementaire democratie? Zo nee, waarom niet?

4) Waaruit blijkt dat u in de toekomst het budgetrecht en het informatierecht van het parlement volledig zal respecteren?

5) Welke lessen heeft u getrokken om te voorkomen dat u in de toekomst wederom onrechtmatig zal handelen?

6) Bent u er van op de hoogte dat de AR, in het nawoord van het rapport, stevige kritiek uit op uw reactie op de bevindingen uit dit rapport? Zo nee, waarom niet?

7) Wat is uw reactie op deze stelling van de AR: “Het standpunt van de minister dat artikel 2.27 Comptabiliteitswet niet letterlijk toegepast kan worden zolang er nog geen suppletoir wetsvoorstel is ingediend, delen wij niet”?

8) Erkent u dat artikel 2.27 Comptabiliteitswet dit onderscheid niet maakt? Zo nee, waarom niet?

9) Onderschrijft u deze conclusie van de AR: “Die interpretatie zou ook ingaan tegen het doel van de bepaling, namelijk om weliswaar niet formeel maar dan toch materieel aan het budgetrecht van het parlement te voldoen als nieuw beleid al wordt uitgevoerd terwijl de gelden daarvoor nog niet zijn geautoriseerd”? Zo nee, waarom niet?

10) Onderschrijft u deze stelling van de AR: “Niet voor niets stelt de Memorie van Toelichting bij artikel 2.27 Comptabiliteitswet 2016 dat “deze regel een versterking beoogt van het budgetrecht van de Staten-Generaal””? Zo nee, waarom niet?

11) Onderschrijft u deze conclusie van de AR: “Wij achten het artikel daarom ook van toepassing in gevallen waarin nog geen suppletoire begroting is ingediend”? Zo nee, waarom niet?

12) Wat is uw reactie op deze conclusie van de AR: “de reactie van de minister over artikel 4.7 Comptabiliteitswet (voorhangprocedure) achten we niet consistent”?

13) Wat is uw reactie op deze constatering van de AR: “Enerzijds wijst de minister erop dat (de Memorie van Toelichting bij) dit artikel spreekt van “vertrouwelijk informeren zonder daarvoor een specifieke procedure voor te schrijven”, anderzijds beoordeelt hij zelf dat de transactie onrechtmatig was vanwege het niet volgen van de voorhangprocedure”?

14) Wat is uw reactie op dit oordeel van de AR: “Ons oordeel is dat de transactie niet in strijd is met dit artikel, maar we wijzen daarnaast wel op de onduidelijkheden in dit artikel”?

15) Klopt het dat u, zoals de AR verwacht, gebruik zal maken van de voorlichting van de Raad van State?

16) Waarom bent u in uw reactie niet ingegaan op de door de AR aangedragen oorzaak van de aangetroffen onrechtmatigheid, “namelijk een gebrek aan vertrouwen van de minister in de waarborgen van de Tweede Kamer om informatie vertrouwelijk te houden”?

17) Kunt u alsnog reageren op de constatering van de AR over “een gebrek aan vertrouwen van de minister in de waarborgen van de Tweede Kamer om informatie vertrouwelijk te houden”?

18) Heeft u nog steeds een gebrek aan vertrouwen in de waarborgen van de Tweede Kamer?

19) Wat zijn volgens u de vervolgstappen die de politiek, zowel kabinet als parlement, kunnen zetten om dit vertrouwen te herstellen?

20) Wat is uw reactie op de verbazing bij de AR dat u nog in onzekerheid bent over de noodzaak om ook de Eerste Kamer te informeren?

21) Onderschrijft u de volgende stelling van de AR inzake het informeren van de Eerste Kamer: “De wet laat op dit punt geen ruimte en het nalaten maakt de transactie onrechtmatig”? Zo nee, waarom niet?

22) Wat gaat u doen met de volgende suggestie van de AR: “Het staat de minister natuurlijk vrij om zich hierover te laten voorlichten door de Raad van State”?

23) Hoe kijkt u terug op het onrechtmatig aankopen van aandelen in een fossiel bedrijf dat moet krimpen om de klimaatdoelstellingen te halen?

24) Kunt u een update geven over het proces omtrent de door u aangekondigde staatssteun voor KLM?

25) Erkent u dat uw onderhandelingspositie omtrent de door u beloofde voorwaarden bij deze staatssteun ernstig is verzwakt, mede door de kritiekloze houding van het kabinet ten aanzien van KLM? Zo nee, waaruit blijkt dat u stevige onderhandelingsresultaten over voorwaarden aan mogelijke staatssteun heeft binnengehaald of nog zult binnenhalen?

26) Kunt u de Kamervragen van het lid Van Raan over ‘strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen’ (d.d. 10 april 2020) en de Kamervragen van het lid Van Raan over ‘het bericht dat het kabinet met miljarden komt voor KLM’ (d.d. 29 april 2020), zo snel mogelijk beantwoorden?[2] [3]

[1] https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2020/05/20/aandelenverwerving-air-france-klm

2 https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-strenge-voorwaarden-aan-staatssteun-voor-de-luchtvaartsector

3 https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het-bericht-dat-het-kabinet-met-miljarden-komt-voor-klm