Kamer­vragen aan minister van LNV over proef Staats­bos­beheer met 6 wisenten


Indiendatum: feb. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over proef Staatsbosbeheer met 6 wisenten

1. Kent u het bericht “Staatsbosbeheer wil proef bij Hoog Buurlo met 6 wisenten” uit de Stentor d.d. 14-02-07

2. Kunt u zeggen of een ontheffing ex. Artikel 75 van de Flora- en faunawet is verleend voor het uitzetten van deze dieren. Zo nee, overweegt u afgifte van een dergelijke vergunning?

3. Is u bekend of sprake is van “gehouden” dieren of “wilde” wisenten? Bent u van mening dat “gehouden”wisenten zouden mogen worden uitgezet in een gebied van 900 hectare? Zou u ze in dat geval willen bezien als gehouden dieren en welke zorgplicht rust in dat geval op Staatsbosbeheer?

4. Bent u voornemens de wisent toe te voegen aan het besluit ‘Aanwijzing voor productie te houden dieren’ of daar vrijstelling van te verlenen?

5. Hoe moeten naar uw oordeel aantallen gereguleerd worden (jacht of slacht) en mag het vlees van deze dieren als resultaat van hun productie verhandeld worden?

6. Indien sprake mocht zijn van “wilde wisenten” aan welk beleidsonderzoek ligt dan een eventueel voornemen tot vrijstelling ex art. 75 van de Flora- en faunawet ten grondslag?

Indiendatum: feb. 2007
Antwoorddatum: 4 apr. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over een proef met zes wisenten.

1
Kent u het bericht 'Staatsbosbeheer wil proef bij Hoog Buurlo met zes wisenten'?

Ja. Staatsbosbeheer is aan het verkennen of een onderzoek naar het gedrag van deze dieren in hun natuurlijke omgeving wenselijk is. Er zijn echter nog geen concrete plannen om wisenten uit te zetten.

2 en 6
Kunt u zeggen of een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet is verleend voor het uitzetten van deze dieren. Zo neen, overweegt u afgifte van een dergelijke ontheffing?

Indien sprake mocht zijn van “wilde wisenten”, welk beleidsonderzoek ligt dan aan een eventueel voornemen tot vrijstelling op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet ten grondslag?

Ik heb geen ontheffing verleend voor het uitzetten van wisenten. Dit is op dit moment niet aan de orde.

3 en 5
Is u bekend of sprake is van “gehouden” dieren of van “wilde” wisenten? Deelt u de mening dat “gehouden”wisenten zouden mogen worden uitgezet in een gebied van 900 hectare? Zou u ze in dat geval willen bezien als gehouden dieren? Zo ja, welke zorgplicht rust in dat geval op Staatsbosbeheer?

Hoe moet naar uw oordeel het aantal wisenten gereguleerd worden (jacht of slacht)? Mag het vlees van deze dieren als resultaat van hun productie verhandeld worden?

Deze vragen zijn nu niet aan de orde, aangezien er geen wisenten aanwezig zijn in het terrein bij Hoog Buurloo.

4.
Bent u voornemens de wisent toe te voegen aan het Besluit voor aanwijzing voor productie te houden dieren of daar vrijstelling voor te verlenen?

Nee. In het Besluit voor productie te houden dieren worden dieren aangewezen die mogen worden gehouden met het oog op de productie van producten die van die dieren afkomstig zijn, zoals vlees, wol, melk en bont. Wisenten worden niet gehouden met het oog hierop.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg