Kamer­vragen aan minister van LNV over besmet­tings­gevaar Echi­no­coccus Granu­losis voor mensen en dieren


Indiendatum: mrt. 2008

  1. Kent u het bericht ` Nieuwe worm in rundvee door import’? (1)
  2. Kunt u aangeven hoeveel met blaasworm (Echinococcus Granulosis) besmette runderen er in 2007 vanuit Roemenië naar Nederland zijn geïmporteerd? Zo neen, waarom niet?
  3. Kunt u aangeven in hoeverre deze blaasworm, naast runderen, ook besmettelijk is voor andere dieren en mensen? Kunt u daarbij aangeven welke gezondheidsrisico’s een wormbesmetting veroorzaakt en of de besmetting dodelijk kan zijn?
  4. Kunt u aangeven op welke wijze de worm overgebracht wordt van dier op dier en dier op mens en op welke wijze dit voorkomen kan worden?
  5. Kunt u aangeven of u voornemens bent maatregelen te treffen om besmetting met blaasworm bij mens en dier tegen te gaan? Zo ja, welke en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat de controle op de import van runderen, met het oog op dierenwelzijn, diergezondheid en de veiligheid van diervoeders aangescherpt dient te worden? Zo ja, bent u bereid hiervoor een toetsingskader te ontwikkelen? Zo neen, waarom niet?

(1) Agrarisch Dagblad, 3 maart 2008.

Indiendatum: mrt. 2008
Antwoorddatum: 24 mrt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over besmettingsgevaar Echinococcus Granulosis voor mensen en dieren.

1
Kent u het bericht ‘Nieuwe worm in rundvee door import’?

Ja.

2
Hoeveel met blaasworm (Echinococcus Granulosis) besmette runderen zijn er in 2007 vanuit Roemenië naar Nederland geïmporteerd?

De besmettingsgraad van Roemeense runderen is niet zonder meer exact vast te stellen. De VWA heeft wel in het kader van de slachthuiskeuring in de periode 2007/begin 2008 in totaal acht dieren positief bevonden door middel van laboratoriumonderzoek. De Gezondheidsdienst voor Dieren maakt melding van vier additionele positieve gevallen bij ingezonden sectiemateriaal van Roemeense runderen. In totaal gaat het dus om twaalf positieve runderen.

3 en 4
Kunt u uiteenzetten in hoeverre deze blaasworm, naast runderen, ook besmettelijk is voor andere dieren en mensen? Kunt u daarbij uiteenzetten welke gezondheidsrisico’s een worm¬besmetting veroorzaakt en of de besmetting dodelijk kan zijn?

Kunt u uiteenzetten op welke wijze de worm overgebracht wordt van dier op dier en van dier op mens en op welke wijze dit voorkomen kan worden?

De levenscyclus van de hondenlintworm Echinococcus verloopt via een besmetting van de eindgastheer (honden en hondachtigen) door een zogenaamde tussengastheer.

De mens is, net als het rund, schaap en geit, een tussengastheer. Hij kan worden besmet door het eten van de eieren van de lintworm zelf of door bijvoorbeeld met hondenfeces verontreinigde grond, voedsel of water. De mens wordt dus niet besmet door het eten van geïnfecteerd vlees van andere tussengastheren.

Indien een mens wordt besmet, zijn de risico's sterk afhankelijk van de plek in het lichaam waar de blaasworm zich ontwikkelt en de grootte daarvan. De meeste cysten geven geen klachten en zullen niet worden ontdekt. Maar de infectie kan ook ernstiger verlopen en soms dodelijk eindigen. Medische behandeling is mogelijk.

Preventieve maatregelen bestaan, naast algemene menselijke hygiëne, uit bijvoorbeeld het ontwormen van honden en het voorkomen van het voeren van (onbehandeld) slacht¬afval aan honden. Het eten van slachtafval is de belangrijkste infectiebron voor honden.

5
Bent u voornemens maatregelen te treffen om besmetting met blaasworm bij mens en dier tegen te gaan? Zo ja, welke en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Ik ben niet voornemens om extra maatregelen te nemen. Het pakket aan huidige preven¬tieve maatregelen in Nederland acht ik voorlopig voldoende om het risico van besmetting van de mens adequaat te pareren. Zo heeft de VWA reeds eerder gereageerd door extra aandacht te besteden aan de keuring van runderen met een verhoogd risico. Tevens worden de risico’s van deze importen door experts nader in kaart gebracht.

6
Deelt u de mening dat de controle op de import van runderen, met het oog op dieren¬welzijn, diergezondheid en de veiligheid van diervoeders aangescherpt dient te worden? Zo ja, bent u bereid hiervoor een toetsingskader te ontwikkelen? Zo neen, waarom niet?

Zie ook antwoord 5. De voorwaarden voor de import van levende runderen zijn vastgelegd in Europese regels. Mocht het onderzoek van de experts nieuwe inzichten opleveren, dan zal ik overwegen om dit op Europees niveau onder de aandacht te brengen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg