Kamer­vragen aan de ministers van VWS en van LNV over perstoegang bij het ruimen van geiten


Indiendatum: dec. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Lansbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over perstoegang bij het ruimen van geiten

1.Is het waar dat u in een brief aan het genootschap van hoofdredacteuren gevraagd heeft om terughoudendheid te betrachten in de berichtgeving rond de ruimingen van drachtige geiten?

2. Is het waar dat u slechts één cameraploeg toegang wilt verstrekken tot een stal waar geiten gedood zullen worden?

3. Kunt u aangeven of deze ploeg slechts een beperkte periode opnames mag maken, of gedurende het gehele proces van ruiming?

4. Kunt u aangeven of er speciale voorwaarden door u zijn gesteld aan de betreffende ploeg met betrekking tot hetgeen in beeld gebracht mag worden?

5. Kunt u aangeven of er alleen videoregistratie mag plaatsvinden van de ruiming, of ook foto’s gemaakt mogen/zullen worden?

6.Kunt u aangeven wie de selectie heeft gedaan van de ploeg die toegelaten wordt, op welke gronden deze selectie is gedaan en hoe deze selectie zich verhoudt tot vrije nieuwsgaring en een pluriforme pers in Nederland?

7.Kunt u aangeven of het geitenhouders vrij staat media toe te laten op hun bedrijf, nu in het kader van de ruimingen ook anderen op het bedrijf aanwezig zullen zijn ondanks het bezoekverbod? Zo nee, waarom niet?

8.Klopt het dat het bezoekverbod niet geldt voor mensen die beroepshalve in de stallen moeten komen en bent u met mij van mening dat ook persvertegenwoordigers beroepshalve een taak hebben in de stallen (indien de geitenhouder dit toestaat)? Zo nee, waarom niet?

9.Bent u met mij van mening dat uw verzoek om terughoudendheid in de berichtgeving tenminste de schijn van persbreidel in zich draagt, evenals het voorschrift dat stallen niet alleen ontoegankelijk zijn voor de pers, maar geruimde dieren ook afgedekt vervoerd moeten worden? Kunt u aangeven welke gezondheidstechnische redenen er aan het afdekken ten grondslag liggen?

10. Staat de geslotenheid van de ruimingen niet in schril contrast met de ongebreidelde vervoersbewegingen die tot voor kort konden plaatsvinden en het feit dat recent nog is toegestaan geiten te dekken waarmee het risico van grootschalige ruiming ernstig vergroot werd?

11. Zijn er soortgelijke verzoeken tot terughoudendheid in berichtgeving gedaan in andere soortgelijke gevallen? Zo ja, waar en wanneer? Zo nee, vanwaar dan dit uitzonderlijke verzoek?

12. Heeft uw verzoek op enigerlei wijze betrekking op het beschermen van het imago van de intensieve veehouderij? Zo nee, uit welke overwegingen komt uw verzoek tot terughoudendheid dan voort?

13.Bent u met mij van mening dat een vrije pers heel wel in staat geacht moet worden eigenstandig afwegingen te maken met betrekking tot een respectvolle omgang met betrokkenen? Wat deed u besluiten die eigenstandige afweging in dit geval niet af te wachten, maar het initiatief te nemen die afweging actief in te perken?

14.Bent u met mij van mening dat het aan geitenhouders zelf is om te bepalen of zij pers willen toelaten bij de ruiming van hun bedrijf en dat geitenhouders daarin niet beperkt zouden moeten worden vanuit het kabinet?
Zo nee, waarom niet?

15. Kunt u de beantwoording van deze vragen gelet op de actualiteit van de ruimingen op zo kort mogelijke termijn doch uiterlijk voor 28 december laten plaatsvinden?

Indiendatum: dec. 2009
Antwoorddatum: 24 dec. 2009

Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik u mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over perstoegang bij het ruimen van geiten. (Ingezonden 22 december 2009)

Vraag 1
Is het waar dat u in een brief aan het genootschap van hoofdredacteuren gevraagd heeft om terughoudendheid te betrachten in de berichtgeving rond de ruimingen van drachtige geiten?

Antwoord
Ja, zij het dat wij een verzoek hiertoe van de geitenhouders hebben doorgeleid.

Vraag 2
Is het waar dat u slechts één cameraploeg toegang wilt verstrekken tot een stal waar geiten gedood zullen worden?

Vraag 4
Kunt u aangeven of er speciale voorwaarden door u zijn gesteld aan de betreffende ploeg met betrekking tot hetgeen in beeld gebracht mag worden?

Vraag 5
Kunt u aangeven of er alleen videoregistratie mag plaatsvinden van de ruiming of ook foto's gemaakt mogen/zullen worden?

Vraag 12
Heeft uw verzoek op enigerlei wijze betrekking op het beschermen van het imago van de intensieve veehouderij? Zo nee, uit welke overwegingen komt uw verzoek tot terughoudendheid dan voort?

Vraag 13
Deelt u de mening dat een vrije pers heel wel in staat geacht moet worden eigenstandig afwegingen te maken met betrekking tot een respectvolle omgang met betrokkenen? Wat deed u besluiten die eigenstandige afweging in dit geval niet af te wachten, maar het initiatief te nemen die
afweging actief in te perken?

Antwoord vraag 2, 4, 5, 12 en 13
Nee. Naast een cameraploeg is er een fotograaf van ANP-foto op het bedrijf aanwezig geweest. Met Omroep Brabant is afgesproken dat deze de beelden zonder selectie ter beschikking stelt aan andere media. Met ANP-foto is afgesproken dat deze foto’s van de ruiming beschikbaar stelt voor alle media. Zoals ook in de brief aan het Genootschap van Hoofdredacteuren is geschreven hebben wij een verzoek van geitenhouders om terughoudendheid omwille van de privacy en de gevoelens van de geitenhouder doorgeleid.

Vraag 3
Kunt u aangeven of deze ploeg slechts een beperkte periode opnames mag maken, of gedurende het gehele proces van ruiming?

Antwoord
In de zondagmiddag verzonden persuitnodiging staat: “Met Omroep Brabant is afgesproken dat zij de volledige vrijheid krijgt van het filmen van het ruimingsproces”.

Vraag 6
Kunt u aangeven wie de selectie heeft gedaan van de ploeg die toegelaten wordt, op welke gronden deze selectie is gedaan en hoe deze selectie zich verhoudt tot vrije nieuwsgaring en een pluriforme pers in Nederland?

Antwoord
De Directies Communicaties van de ministeries hebben de selectie gemaakt en zich daarbij laten leiden door wat praktisch was.

Vraag 7
Kunt u aangeven of het geitenhouders vrij staat media toe te laten op hun bedrijf, nu in het kader van de ruimingen ook anderen op het bedrijf aanwezig zullen zijn ondanks het bezoekverbod? Zo nee, waarom niet? Is het waar dat het bezoekverbod niet geldt voor mensen die beroepshalve in de stallen moeten komen, en
deelt u de mening dat ook persvertegenwoordigers beroepshalve een taak hebben in de stallen (indien de geitenhouder dit toestaat)? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het is geitenhouders niet verboden bezoekers te ontvangen. Een verbod strekt zich wel uit tot het betreden van de stal. De media die de stal hebben betreden hebben dezelfde procedure gevolgd als de andere professionals die de stal betreden. Persvertegenwoordigers zijn niet noodzakelijk voor het verrichten van de werkzaamheden bij het ruimen van de stallen.

Vraag 9
Deelt u de mening dat uw verzoek om terughoudendheid in de berichtgeving tenminste de schijn van persbreidel in zich draagt, evenals het voorschrift dat stallen niet alleen ontoegankelijk zijn voor de pers, maar geruimde dieren ook afgedekt vervoerd moeten worden? Kunt u aangeven welke gezondheidstechnische redenen er aan het afdekken ten grondslag liggen? Zijn er soortgelijke verzoeken tot terughoudendheid in berichtgeving gedaan in andere soortgelijke gevallen? Zo ja, waar en wanneer? Zo nee, vanwaar dan dit uitzonderlijke verzoek?

Antwoord
Nee, integendeel. Zoals ook in de brief aan het Genootschap van Hoofdredacteuren is geschreven, hebben wij een eenmalig mediabezoek georganiseerd om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte. Dit is bij geen enkele dierziektebestrijding ooit gedaan. Het afdekken van de dieren heeft, zoals u hebt kunnen zien, op het bedrijf niet plaatsgevonden.

Vraag 11
Staat de geslotenheid van de ruimingen niet in schril contrast met de ongebreidelde vervoersbewegingen die tot voor kort konden plaatsvinden en het feit dat recent nog is toegestaan geiten te dekken waarmee het risico van grootschalige ruiming ernstig vergroot werd?

Antwoord
Nee. Het uitvoeren van de ruimingswerkzaamheden is aan strikte voorwaarden en protocollen gebonden. Deze zijn vastgelegd in draaiboeken.

Vraag 14
Deelt u de mening dat het aan geitenhouders zelf is om te bepalen of zij pers willen toelaten bij de ruiming van hun bedrijf en dat geitenhouders daarin niet beperkt zouden moeten worden vanuit het kabinet? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Met inachtneming van de regels die gelden voor het betreden van de stal is dit
een zaak van geitenhouders.

Vraag 15
Kunt u de beantwoording van deze vragen, gelet op de actualiteit van de ruimingen, op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk voor 28 december 2009 laten plaatsvinden?

Antwoord
Gezien het feit dat het mediabezoek reeds heeft plaatsgevonden vervalt de
noodzaak van deze snelle beantwoording.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg