Kamer­vragen aan de minister van LNV over het afschieten van rendieren


Indiendatum: dec. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over het afschieten van rendieren

1. Kent u het bericht “Rendieren gedood langs A7 1”?

2. Is het waar dat een ingeschakelde jachtopziener van dichtbij heeft geprobeerd de dieren te verdoven, maar dat dat niet is gelukt? Zo ja, kunt u daaraan conclusies

3. Kunt u aangeven of de rendieren uiteindelijk zijn gedood door de jachtopziener met behulp van een jachtgeweer, of met kogels die afgevuurd werden door politie-agenten?

4. Hadden de politie-agenten de beschikking over jachtgeweren en jachtmunitie en waren zij capabel om te schieten op de dieren?

5. Is het waar dat de dieren uit Letland geïmporteerd waren met als doel ze voor een arrenslee te spannen?

6. Deelt u de mening dat het vervoer van dieren vanuit Letland voor amusementsdoeleinden in Nederland een buitenproportionele reis als deze niet rechtvaardigt? Zo ja, is dergelijke import in overeenstemming met de vigerende regels? Zo neen, waarom niet?

7. Vindt u dat rendieren thuishoren op een positieflijst van in Nederland te houden gezelschapsdieren? Zo ja, waarom? Zo neen,bent u bereid het houden van rendieren in Nederland te verbieden?

8. Is het waar dat rendieren geen onderdeel uitmaken van de in het besluit genoemde diersoorten van in Nederland te houden productiedieren?

9. Kunt u aangeven of er een vergunning vereist was om de rendieren in Nederland in te voeren en was die vergunning aanwezig?

10. Deelt u de mening dat de eigenaar van de rendieren zijn zorgplicht heeft geschonden door de dieren te houden in een wei met een onvoldoende hoge afrastering? Zo ja, is er proces verbaal opgemaakt tegen de eigenaar van de dieren? Zo neen, waarom niet?

11. Bent u van mening dat de politie correct gehandeld heeft door de dieren af te schieten? Volgens welk protocol is gehandeld?


1 headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/18346

Indiendatum: dec. 2009
Antwoorddatum: 5 feb. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het afschieten van rendieren.
Vraag 1
Kent u het bericht “Rendieren gedood langs A7”1?

Antwoord
Ja.

Vraag 2

Is het waar dat een ingeschakelde jachtopziener van dichtbij heeft geprobeerd de dieren te verdoven, maar dat dat niet is gelukt? Zo ja, kunt u conclusies verbinden ten aanzien van de vakbekwaamheid van de jachtopziener? Zo nee, wat is de juiste toedracht?

Vraag 3

Kunt u uiteenzetten of de rendieren uiteindelijk zijn gedood door de jachtopziener met behulp van een jachtgeweer of met kogels die afgevuurd werden door politieagenten?

Vraag 4

Hadden de politieagenten de beschikking over jachtgeweren en jachtmunitie en waren zij capabel om te schieten op de dieren?

Vraag 11

Heeft de politie correct gehandeld door de dieren af te schieten? Volgens welk protocol werd gehandeld?

Antwoorden vraag 2, 3,4, en 11


Om de feiten en omstandigheden rond dit incident te achterhalen, hebben mijn medewerkers onder meer contact gehad met de politie Leek in Groningen, de regio waar dit voorval heeft plaatsgevonden.

Vernomen is dat de eigenaar van de rendieren en de politie aanwezig waren bij de rendieren en alles in het werk hebben gesteld om de dieren te vangen. De politie heeft aangegeven, dat zij een daartoe bevoegde persoon heeft ingeschakeld die heeft geprobeerd om de dieren te verdoven. De rendieren bleken te veel stress te ondervinden om deze dieren goed te kunnen verdoven.

Een bevoegde politieagent die was ingeschakeld om de dieren met een jachtgeweer te schieten, was niet tijdig aanwezig om gevaar voor mensen af te wenden.

Toen de rendieren op en langs de A7 liepen, heeft de politie in het belang van de verkeersveiligheid uiteindelijk besloten om de dieren dood te schieten met het dienstpistool. Alternatieve handelingsmogelijkheden in het belang van de rendieren hebben helaas geen resultaat gehad. Gelet op het belang van de verkeersveiligheid is het handelen van de politie in dit geval te rechtvaardigen.

Vraag 5

Is het waar dat de dieren uit Letland geïmporteerd waren met als doel ze voor een arrenslee te spannen?

Antwoord
Ja.

Vraag 6

Deelt u de mening dat het vervoer van dieren vanuit Letland voor amusements­doeleinden in Nederland een buitenproportionele reis als deze niet rechtvaardigt? Zo ja, is dergelijke import in overeenstemming met de vigerende regels? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Kunt u toelichten of er een vergunning vereist was om de rendieren in Nederland in te voeren, en was die vergunning aanwezig?

Vraag 12

Bent u bereid het houden van dieren voor amusementsdoeleinden aan strenge eisen te onderwerpen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden vraag 6, 7 en 12

Voor de invoer van rendieren is op grond van de Europese veterinaire regelgeving een certificaat verplicht. Voor het transport van de dieren dient de vervoerder op grond van de transportverordening te beschikken over een vervoersvergunning. Onderzoek door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft uitgewezen dat het veterinaire certificaat, als ook de vervoersdocumenten in orde waren. Er is op grond van deze regels geen verbod om dieren in te voeren voor specifieke doeleinden zoals bijvoorbeeld amusementsdoeleinden.

Het houden van dieren voor amusement waarbij sprake is van mishandeling in de zin van artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is verboden.

Vraag 7
Vindt u dat rendieren thuishoren op een positieflijst van in Nederland te houden gezelschapsdieren? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid het houden van rendieren in Nederland te verbieden?

Antwoord
Zoals ik u bij de behandeling van de Wet dieren heb toegezegd, komt er een positieflijst voor zoogdieren onder deze wet. Hiertoe wordt onderzoek uitgevoerd door de Wageningen UR Livestock Research. Ook rendieren zullen in dit kader worden beoordeeld voor al dan niet plaatsing op de positieflijst.

Vraag 8

Is het waar dat rendieren geen onderdeel uitmaken van de genoemde diersoorten van in Nederland te houden productiedieren?

Antwoord
Ja.

Vraag 10

Deelt u de mening dat de eigenaar van de rendieren zijn zorgplicht heeft geschonden door de dieren te houden in een wei met onvoldoende hoge afrastering? Zo ja, is er proces-verbaal opgemaakt tegen de eigenaar van de dieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De dieren werden in een afgesloten stal gehouden, zijn hieruit ontkomen en in een wei terechtgekomen en van hieruit ontsnapt. De politie Leek heeft laten weten dat de eigenaar van de rendieren voldoende heeft gedaan om de dieren goed op te vangen. Een proces-verbaal was daarom niet aan de orde.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg1 NOS, 20 december 2009 http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/18346