Kamer­vragen aan de ministers van VROM en LNV over infor­matie aan consu­menten over de relatie tussen voedsel en klimaat­be­lasting


Indiendatum: mei 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van VROM en LNV over informatie aan consumenten over de relatie tussen voedsel en klimaatbelasting

  1. Kent u de berichten ‘Nederlander wil eetgedrag aanpassen voor milieu’ 1en ‘vlees en milieu zegt mensen niets’ 2?
  2. Deelt u de mening van de onderzoekers van Motivaction dat consumenten meer informatie willen over de klimaatbelasting van het door hen geconsumeerde voedsel? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het standpunt van het kabinet nog steeds dat vlees het meest milieubelastende onderdeel is van ons voedselpakket 3? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat van consumenten niet verwacht mag worden dat ze klimaatvriendelijker keuzes maken, wanneer ze aangeven het verband tussen voedsel en klimaat niet te kennen? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid de gegevens van het rapport Livestock’s long shadow van de FAO en het Profetas onderzoek als uitgangspunt te nemen in een voorlichtingscampagne over de klimaateffecten van de consumptie van dierlijke eiwitten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u concreet aangeven op welke wijze u de consumptie van klimaatbelastend voedsel, in het bijzonder ook dierlijke eiwitten, wilt gaan ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid de vermindering van consumptie van klimaatbelastend voedsel op te nemen in een overheidscampagne, analoog aan de ooit gevoerde campagne ‘de auto kan best een dagje zonder u’? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

1 http://www.telegraaf.nl/etenengenieten/4002744/__Nederlander_wil_eetgedrag_aanpassen_voor_milieu__.html?p=2,1
2 http://www.meatandmeal.nl/nieuws/marketing-sales/6862/vlees-en-milieu-zegt-mensen-niets.html
3 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2004-2005, nr. 122

Indiendatum: mei 2009
Antwoorddatum: 25 jun. 2009

Vraag 1
Kent u de berichten “Nederlander wil eetgedrag aanpassen voor milieu” en “vlees en milieu zegt mensen niets”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening van de onderzoekers van Motivaction dat consumenten meer informatie willen over de klimaatbelasting van het door hen geconsumeerde voedsel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja.

Vraag 3
Is uw standpunt nog steeds dat vlees het meest milieubelastend onderdeel is van ons voedselpakket? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja.

Vraag 4
Deelt u de mening dat van consumenten niet verwacht mag worden dat ze klimaatvriendelijker keuzes maken, wanneer ze aangeven het verband tussen voedsel en klimaat niet te kennen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja.

Vraag 5
Bent u bereid de gegevens van het rapport “Livestock’s long shadow” van de FAO en het Profetas onderzoek als uitgangspunt te nemen in een voorlichtingscampagne over de klimaateffecten van de consumptie van dierlijke eiwitten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee, Livestock’s Long Shadow is gericht op mondiaal niveau. Mede op basis van Livestock’s Long Shadow is in opdracht van VROM een rapport gemaakt dat een vertaling geeft naar de Nederlandse situatie (Milieueffecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten, Blonk Milieuadvies, oktober 2008). LNV heeft het Voedingscentrum opdracht gegeven voor een bewustwordingscampagne over klimaat en voedsel op TV. Het rapport van Blonk is daarbij als uitgangspunt genomen. Het Voedingscentrum werkt op dit punt ook samen met het Planbureau voor de Leefomgeving en universiteiten.

Vraag 6
Kunt u concreet aangeven op welke wijze u de consumptie van klimaatbelastend voedsel, in het bijzonder ook dierlijke eiwitten, wilt gaan ontmoedigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ik ben voornemens om voor het kamerreces aan de Tweede kamer de nota Duurzaam Voedsel te sturen. Daarbij is gevoegd een beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen, waarin de beleidsvoornemens voor het onderwerp eiwitconsumptie zijn verwoord. Vanuit het perspectief van voorlichting zijn vooral de mediacampagnes en achtergrondinformatie op de website van het Voedingscentrum van belang. Vanaf 8 juni a.s staat op deze website de Klimaatweegschaal, een tool waarmee consumenten zelf kunnen vergelijken welke voedingsmiddelen hoger of lager scoren qua klimaatbelasting. Tevens krijgen consumenten na invulling van de weegschaal te zien in welke mate hun eigen gedrag van invloed is op het klimaat (kookwijze, koopgedrag etc.).

Vraag 7
Bent u bereid de vermindering van consumptie van klimaatbelastend voedsel op te nemen in een overheidscampagne, analoog aan de ooit gevoerde campagne ‘de auto kan best een dagje zonder u’? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee, want LNV heeft gekozen voor een andere aanpak door het Voedingscentrum, in het kader van het project Voedselkwaliteit, opdracht te geven een mediacampagne te ontwikkelen met aandacht voor voedsel en klimaateffecten (inclusief voedselverspilling). Deze mediacampagne gaat vanaf 22 juni a.s. van start op de publieke tv-kanalen en deze campagne duurt tot 5 juli a.s.. Later in het jaar wordt deze campagne nog tweemaal herhaald.


Hoogachtend,

de minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,


dr. Jacqueline Cramer