Kamer­vragen aan de ministers van Ontwik­ke­lings­sa­men­werking en LNV over de dumping van Neder­lands varkens­vlees met Europese subsidies op de Afri­kaanse markt


Indiendatum: jun. 2008

Kamervragen van het lid Thieme aan de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit over de dumping van Nederlands varkensvlees met Europese subsidies op de Afrikaanse markt

  1. Is het waar dat de Europese Verordening (1410/2007) heeft geleid tot het afzetten van grote hoeveelheden gesubsidieerd Europees varkensvlees op Afrikaanse markten? Zo ja, welke negatieve effecten heeft deze dumping op de ontwikkeling van de lokale voedselketen? Zo neen, waaruit blijkt dat en hoe verhoudt dit zich tot de bevindingen van ontwikkelingsorganisaties zoals ICCO?
  2. Deelt u de mening dat dumping van gesubsidieerd varkensvlees in Afrika verwerpelijk is, mede gezien de huidige voedselcrisis en de noodzaak om in de Afrikaanse landen een sterke lokale voedselketen op te bouwen? Zo ja, welke maatregelen neemt u om dit tegen te gaan en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en kunt u aangeven hoe dit zich verhoudt tot uw inzet in het kader van het stimuleren van rurale bedrijvigheid, landbouw en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden?
  3. Is het waar dat u geen steun heeft verleend aan het voorstel van de Zweedse overheid aan het management comité voor varkensvlees van DG Landbouw om Afrika uit te sluiten als bestemming van gesubsidieerd varkensvlees? Is het waar dat lidstaten, waaronder Nederland, de DG landbouw onder druk zetten om exportsubsidies voor producten die naar Afrika gaan aan banden te leggen? Zo ja, waarom en hoe verhoudt dit zich tot uw inzet in het kader van het stimuleren van rurale bedrijvigheid, landbouw en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden? Zo neen, betekent dit dat u in de toekomst steun zult verlenen aan voorstellen die tot doel hebben dumping van gesubsidieerde Europese producten in ontwikkelingslanden te stoppen?
  4. Kunt u aangeven welk percentage van het varkensvlees dat is geproduceerd in Nederland met behulp van export restituties is geëxporteerd?
  5. Kunt u aangeven welk percentage van het varkensvlees dat is geproduceerd in Nederland met behulp van export restituties is geëxporteerd naar Afrikaanse landen?
  6. Kunt u aangeven welk percentage van het door de Europese Unie via export restituties gesubsidieerd varkensvlees uit Nederland afkomstig is en welk aandeel andere Europese landen hebben?
  7. Is het waar dat Nederland één van de belangrijkste exporteurs is van varkensvlees dat met subsidie wordt afgezet op de West Afrikaanse markt en dat de andere Europese landen een veel kleiner aandeel voor hun rekening nemen?
  8. Deelt u de mening dat kleine producenten en kleine bedrijven juist in deze tijd van voedselcrises een garantie moeten hebben dat hun inspanningen en investeringen in de lokale voedselketen niet onder druk komen te staan door competitie met gesubsidieerde producten uit Europa? Zo ja, wat gaat u doen om dit te voorkomen en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en kunt u aangeven hoe dit zich verhoudt tot uw inzet in het kader van het stimuleren van rurale bedrijvigheid, landbouw en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden?
  9. Deelt u de mening dat het voorkomen moet worden dat Nederlandse vleesbedrijven en exporteurs het meest profiteren van de export van gesubsidieerd varkensvlees naar Afrika, terwijl Afrikaanse boeren door deze oneerlijke concurrentie geen lokale productiecapaciteit kunnen opzetten? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om hier wat aan te doen en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: jun. 2008
Antwoorddatum: 30 jun. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden op de vragen, die op 6 juni 2008 zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over de dumping van Nederlands varkensvlees met Europese subsidies op de Afrikaanse markt.

1
Is het waar dat de Europese Verordening (1410/2007) heeft geleid tot het afzetten van grote hoeveelheden gesubsidieerd Europees varkensvlees op Afrikaanse markten? Zo ja, welke negatieve effecten heeft deze dumping op de ontwikkeling van de lokale voedsel¬keten? Zo neen, waaruit blijkt dat en hoe verhoudt dit zich tot de bevindingen van ontwikkelingsorganisaties zoals ICCO?

Nee.
Van de circa 350.000 ton varkensvlees, waarvoor in de EU exportrestitutie is aangevraagd, is zeer waarschijnlijk slechts een klein deel bestemd voor Afrika. In ons land is op basis van Verordening (EC) nr. 1410/2007 tot nu toe voor circa 50.000 ton exportrestitutie aange¬vraagd. Hiervan heeft slechts 50 ton een Afrikaanse bestemming aangegeven gekregen.
De meeste varkensvleesproducten die naar Afrika worden geëxporteerd, komen niet in aan¬merking voor exportrestitutie.

2
Deelt u de mening dat dumping van gesubsidieerd varkensvlees in Afrika verwerpelijk is, mede gezien de huidige voedselcrisis en de noodzaak om in de Afrikaanse landen een sterke lokale voedselketen op te bouwen? Zo ja, welke maatregelen neemt u om dit tegen te gaan en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en kunt u aangeven hoe dit zich verhoudt tot uw inzet in het kader van het stimuleren van rurale bedrijvigheid, landbouw en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden?

Ja.
Van dumping is hier geen sprake, omdat het varkensvlees tegen wereldmarktprijzen op derde landenmarkten wordt afgezet.

3
Is het waar dat u geen steun heeft verleend aan het voorstel van de Zweedse overheid aan het management comité voor varkensvlees van DG Landbouw om Afrika uit te sluiten als bestemming van gesubsidieerd varkensvlees? Is het waar dat lidstaten, waaronder Nederland, de DG landbouw onder druk zetten om exportsubsidies voor producten die naar Afrika gaan aan banden te leggen? Zo ja, waarom en hoe verhoudt dit zich tot uw inzet in het kader van het stimuleren van rurale bedrijvigheid, landbouw en voedselzeker¬rheid in ontwikkelingslanden? Zo neen, betekent dit dat u in de toekomst steun zult verlenen aan voorstellen die tot doel hebben dumping van gesubsidieerde Europese producten in ontwikkelingslanden te stoppen?

Nee, er is geen voorstel van de Zweedse overheid aan het beheerscomité voor varkens¬vlees voorgelegd. Nederland heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen om Afrikaanse bestemmingen voor bepaalde producten, waarvoor exportrestituties gelden, uit te zonderen om zo de lokale markt zoveel mogelijk aan lokale producenten te laten.

4
Kunt u uiteenzetten welk percentage van het varkensvlees dat is geproduceerd in Nederland met behulp van exportrestituties is geëxporteerd?

De Nederlandse productie van varkensvlees bedroeg in 2007 circa 1,3 miljoen ton. De circa 50.000 ton, waarvoor vanaf eind november 2007 tot begin juni 2008 in ons land export¬restitutie is aangevraagd, vertegenwoordigt bijna 4% van deze productie.

5
Kunt u uiteenzetten welk percentage van het varkensvlees dat is geproduceerd in Nederland met behulp van exportrestituties is geëxporteerd naar Afrikaanse landen?

Het in Nederland geproduceerde varkensvlees, waarvoor tot nu toe exportrestitutie is aangevraagd en waarvoor Afrika als bestemming is aangemerkt, bedraagt minder dan 0,004% van de Nederlandse varkensvleesproductie.

6
Kunt u uiteenzetten welk percentage van het door de Europese Unie via exportrestituties gesubsidieerd varkensvlees uit Nederland afkomstig is en welk aandeel andere Europese landen hebben?

De hoeveelheid varkensvlees, waarvoor vanaf eind november 2007 tot begin juni 2008 in de EU-exportrestitutie is aangevraagd, bedraagt circa 350.000 ton. Het Nederlandse aandeel hierin bedraagt 13,8%. Voor de andere lidstaten zijn de percentages als volgt: Duitsland 17,7%, Denemarken, 16,9%, Polen 14,0%, Frankrijk 10,5 %, Spanje 6,6%, Finland 5,5%, Oostenrijk 3,6%, België 3,5%, Italië 3,2%, Ierland 2,1%, Zweden 1,3% en voor de overige lidstaten bedragen de percentages minder dan 1%.


7
Is het waar dat Nederland één van de belangrijkste exporteurs is van varkensvlees dat met subsidie wordt afgezet op de West-Afrikaanse markt en dat de andere Europese landen een veel kleiner aandeel voor hun rekening nemen?

De Nederlandse export van varkensvlees met exportrestitutie waarvoor een West-Afrikaanse bestemming is aangegeven, is zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1, uiterst beperkt. Of andere lidstaten minder varkensvlees met exportrestitutie naar West-Afrika exporteren, is mij niet bekend omdat exportrestituties voor varkensvlees niet gedifferentieerd zijn, wat inhoudt dat bestemmingen tot op het laatst veranderd kunnen worden. Alleen de individuele uitvoeringsorganisaties in elke lidstaat beschikken over die gegevens. Daarom beschik ik alleen over de cijfers voor Nederland.

8
Deelt u de mening dat kleine producenten en kleine bedrijven juist in deze tijd van voedsel¬crises een garantie moeten hebben dat hun inspanningen en investeringen in de lokale voedselketen niet onder druk komen te staan door competitie met gesubsidieerde producten uit Europa? Zo ja, wat gaat u doen om dit te voorkomen en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en kunt u uiteenzetten hoe dit zich verhoudt tot uw inzet in het kader van het stimuleren van rurale bedrijvigheid, landbouw en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden?

Het al dan niet afschermen van de eigen markt tegen concurrentie vanuit derde landen is de verantwoordelijkheid van de regering van het betreffende land zelf. Deze regering heeft het soevereine recht bij het nemen van een beslissing zelf de verschillende belangen van regering, consumenten, lokale boeren en regionale markten tegen elkaar af te wegen. Nederland heeft zich in WTO-verband ervoor uitgesproken dat ontwikkelingslanden door middel van het heffen van invoerrechten kwetsbare landbouwsectoren kunnen bescher¬men. Ook mogen de zogenaamde ACS-landen binnen de Economic Partnership Agreements (EPA’s) een percentage van hun producten uitzonderen van liberalisatie, waaronder die in de landbouwsector.

9
Deelt u de mening dat het voorkomen moet worden dat Nederlandse vleesbedrijven en exporteurs het meest profiteren van de export van gesubsidieerd varkensvlees naar Afrika, terwijl Afrikaanse boeren door deze oneerlijke concurrentie geen lokale productiecapaciteit kunnen opzetten? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om hier wat aan te doen en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?


Nee, er wordt door Nederlandse bedrijven nauwelijks varkensvlees met exportrestitutie naar Afrika geëxporteerd.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg