Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over het doden van ganzen met kool­zuurgas


Indiendatum: jun. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van LNV en Justitie over het doden van ganzen met koolzuurgas

  1. Kent u het bericht “Aangifte om doden ganzen met koolzuurgas” (1)?
  2. Is het waar dat Duke Faunabeheer 500 ganzen heeft vergast met een niet in de Flora- en faunawet genoemd, en dus verboden, middel?
  3. Hoe beoordeelt u het feit dat een door de Provinciale overheid ingehuurd bedrijf zich bedient van dodingsmethoden die volgens de wet niet zijn toegelaten?
  4. Hoe beoordeelt u het feit dat deze actie heeft plaatsgevonden voorafgaand aan een kort geding over deze kwestie?
  5. Is proces verbaal opgemaakt tegen Duke faunabeheer wegens het beroepsmatig doden van in principe beschermde dieren met verboden middelen? Zo neen, waarom niet?
  6. Bent u bereid strenger te handhaven op naleving van de Flora- en faunawet, daar waar u constateert dat provinciale overheden niet optreden tegen dergelijke vormen van wetsovertreding? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid strenger te handhaven op het gebruik van niet in de wet toegelaten dodingsmethoden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?
  8. Bent u bereid organisaties zoals de Faunabescherming tegemoet te komen in de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van juridische procedures, wanneer blijkt dat de rechter van oordeel is dat zij de werking van de wet correcter hebben ingeschat dan de vergunningverlenende overheid, zoals het geval is bij de schorsing van de vergunning om ganzen te mogen doden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1) Trouw - Aangifte om doden ganzen met koolzuurgas

Indiendatum: jun. 2008
Antwoorddatum: 10 aug. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Thieme (PvdD), over het doden van ganzen met koolzuurgas.

1
Kent u het bericht “Aangifte om doden ganzen met koolzuurgas”?

Ja.

2, 3 en 5
Is het waar dat Duke Faunabeheer 500 ganzen heeft vergast met een niet in de Flora- en faunawet genoemd, en dus verboden, middel? Hoe beoordeelt u het feit dat een door de provinciale overheid ingehuurd bedrijf zich bedient van dodingsmethoden die volgens de wet niet zijn toegelaten?
Is proces verbaal opgemaakt tegen Duke faunabeheer wegens het beroepsmatig doden van in principe beschermde dieren met verboden middelen? Zo neen, waarom niet?

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn het bevoegde gezag in deze aangelegenheid. Navraag bij Gedeputeerde Staten leert dat ontheffing is verleend aan Duke Faunabeheer voor het vangen en doden van grauwe ganzen, een beschermde soort. De ontheffing is verleend op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet. Op grond van artikel 72, vijfde lid, van de Flora- en faunawet, is het verboden dieren te vangen of te doden met andere dan de bij of krachtens de Flora- en faunawet aangewezen middelen. Het gebruik van koolzuurgas is geen toegestaan middel. Om toch gebruik te mogen maken van dit middel hadden Gedeputeerde Staten daarvoor ontheffing moeten verlenen. Dat kan op grond van artikel 68, eerste en derde lid, van de Flora- en faunawet, als dit middel geen onnodig lijden van dieren veroorzaakt.
De Faunabescherming heeft per brief aangifte gedaan bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De aangifte is nog in behandeling.
4
Hoe beoordeelt u het feit dat deze actie heeft plaatsgevonden voorafgaand aan een kort geding over deze kwestie?

Duke Faunabeheer heeft gebruik gemaakt van een door Gedeputeerde Staten verleende ontheffing. Het is aan dit bedrijf om te bepalen of het, voorafgaand aan de procedure tot het treffen van een voorlopige voorziening, gebruik maakt van deze ontheffing. Overigens heeft de rechtbank Haarlem in deze zaak inmiddels uitspraak gedaan. Het verzoek van de Faunabescherming is door de voorzieningenrechter afgewezen, zodat het vangen en doden van de ganzen doorgang kan vinden.

6 en 7
Bent u bereid strenger te handhaven op naleving van de Flora- en faunawet, daar waar u constateert dat provinciale overheden niet optreden tegen dergelijke vormen van wetsovertreding? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet? Bent u bereid strenger te handhaven op het gebruik van niet in de wet toegelaten dodingsmethoden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Ik zie daarvoor geen aanleiding. Provinciale overheden passen de wet over het algemeen goed toe.
Het Openbaar Ministerie is voorts belast met de strafrechtelijke handhaving van het verbod op het gebruik van niet toegelaten dodingsmethoden en treedt hier bij voldoende grond tegen op.

8
Bent u bereid organisaties zoals de Faunabescherming tegemoet te komen in de werkelijk gemaakte kosten ten behoeve van juridische procedures, wanneer blijkt dat de rechter van oordeel is dat zij de werking van de wet correcter hebben ingeschat dan de vergunningverlenende overheid, zoals het geval is bij de schorsing van de vergunning om ganzen te mogen doden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht voorziet in de mogelijkheid tot vergoeding van de gemaakte proceskosten. Ik zie geen aanleiding om daarbuiten extra vergoedingen toe te kennen.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en LNV over de dumping van Nederlands varkensvlees met Europese subsidies op de Afrikaanse markt

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VWS over toename van het aantal aanrijdingslachttoffers onder dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer