Kamer­vragen aan de ministers van LNV, VROM en Ontwik­ke­lings­sa­men­werking over de voed­sel­crisis


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Ontwikkelingssamenwerking over de voedselcrisis

  1. Kent u de uitzending van het radio 1 journaal 07.00 uur dd.11 april 2008?
  2. Is het de mening van het kabinet dat er een samenhang is tussen de wereldvoedselcrisis en de vleesconsumptie/-productie in westerse landen zoals Nederland? Zo ja, kunt u die samenhang nader toelichten? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot de uitspraak van de minister van Ontwikkelingssamenwerking dat de huidige voedselcrisis deels wordt veroorzaakt door de vleesconsumptie in de westerse landen?
  3. Kunt u aangeven welke samenhang er is tussen de wereldvoedselcrisis en de productie en consumptie van vlees in Nederland?
  4. Kunt u aangeven welke consequenties deze samenhang heeft voor het Nederlandse overheidsbeleid in termen van het stimuleren van een meer plantaardig consumptiepatroon?
  5. Bent u bereid het wereldvoedselprobleem te betrekken bij de studie naar de effecten van vervangingsstrategieën voor dierlijke producten zoals die op dit moment wordt uitgevoerd in relatie tot CO2 effecten? Zo ja, op welke wijze en welke consequenties heeft dit voor het beschikbaar komen van de resultaten van de studie? Zo neen, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat de productie en consumptie van vlees schadelijk is voor de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk? Zo ja, in welke mate? Zo neen, waarom niet?
  7. Bent u bereid om het stimuleren van de vermindering van vleesconsumptie onderdeel te maken van het Nederlandse beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?