Kamer­vragen aan de minister van LNV over het houden van uitheemse dier­soorten voor melk­pro­ductie


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het houden van uitheemse diersoorten voor melkproductie

  1. Kent u het bericht `Dromedarismelk uit Den Bosch’? (1)
  2. Kunt u inzicht geven in het aantal en groei van commercieel gehouden dromedarissen in Nederland? Zo neen, waarom niet en bent u voornemens deze agrarische tak in kaart te brengen?
  3. Heeft u inzicht in de welzijnsproblemen die dromedarissen, die voor melkproductie worden gehouden, kunnen ondervinden? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet en bent u voornemens hier onderzoek naar te doen?
  4. Kunt u aangeven of de overheid welzijnsregels en welzijnseisen stelt aan het commercieel houden van dromedarissen? Zo ja, welke, en in hoeverre worden deze gecontroleerd en hoe frequent vinden deze controles plaats? Zo neen, waarom niet en hoe voorkomt u welzijnsproblemen en ongerief bij deze uitheemse dieren?
  5. Kunt u aangeven op welke wijze de nakomelingen van de dromedarissen worden grootgebracht en of zij bij de moeder worden gehouden en moedermelk krijgen toegediend?
  6. Deelt u de mening dat welzijnsregels opgesteld dienen te worden voor nieuwe diersoorten die voor melkproductie worden gehouden om aantasting van het welzijn van deze dieren te voorkomen? Zo ja, bent u bereid een welzijnsonderzoek in te stellen? Zo neen, waarom niet?
  7. Kunt u aangeven of en in hoeverre het kunstmatig opwekken van de melkgift door inspuiten met het hormoon oxitocine schadelijk is voor de gezondheid en welzijn van de dromedarissen en voor consumenten van dromedarismelk? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens hiertegen maatregelen te treffen? Zo neen, waarom niet?
  8. Bent u bereid om op basis van de ongefundeerde gezondheidsclaim die aan dromedarismelk gekoppeld wordt en het ontbreken van een zwaarwegende reden om dromedarissen in Nederland te houden voor de productie van melk de afgegeven ontheffing weer in te trekken? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.agd.nl/1016022/Nieuws/Artikel/Dromedarismelk-uit-Den-Bosch.htm

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 18 mei 2008

1
Kent u het bericht ‘Dromedarismelk uit Den Bosch’? 1)

Ja.

2
Kunt u inzicht geven in het aantal en de groei van commercieel gehouden dromedarissen in Nederland? Zo neen, waarom niet en bent u voornemens deze agrarische tak in kaart te brengen?

Het is in Nederland verboden om dromedarissen voor productie te houden. In december 2006 is aan één persoon een ontheffing voor twee jaar verstrekt om op beperkte schaal dromedarissen voor productiedoeleinden te houden. Op dit moment heeft de dromedarishouder 34 dieren: tien kalveren van circa drie maanden, twee kalveren van circa één jaar, tien dieren die gemolken worden en twaalf dieren die droog staan.

3 en 6
Heeft u inzicht in de welzijnsproblemen die dromedarissen, die voor melkproductie worden gehouden, kunnen ondervinden? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet en bent u voornemens hier onderzoek naar te doen?

Deelt u de mening dat welzijnsregels opgesteld dienen te worden voor nieuwe diersoorten die voor melkproductie worden gehouden om aantasting van het welzijn van deze dieren te voorkomen? Zo ja, bent u bereid een welzijnsonderzoek in te stellen? Zo neen, waarom niet?

De in december 2006 verstrekte ontheffing is mede gebaseerd op een advies van de Raad voor Dieraangelegenheden. De dromedarishouder is bezig met onderzoek naar het welzijn van de dieren in samenwerking met de Universiteit van Wageningen. Ik wil dit onderzoek eerst afwachten.

4
Kunt u uiteenzetten of de overheid welzijnsregels en welzijnseisen stelt aan het commercieel houden van dromedarissen? Zo ja, welke, en in hoeverre worden deze gecontroleerd en hoe frequent vinden deze controles plaats? Zo neen, waarom niet en hoe voorkomt u welzijnsproblemen en ongerief bij deze uitheemse dieren?

Dromedarissen staan niet op de lijst van het ‘Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren’, wat betekent dat ze niet gehouden mogen worden voor de productie. Aan de betreffende ondernemer uit Den Bosch is echter in december 2006 een ontheffing verleend voor twee jaar onder voorwaarde dat er na twee jaar een rapport wordt aangeleverd waarin staat hoe het met het welzijn van de dieren is gesteld.
De ontheffing betekent tevens dat voor dromedarissen de algemeen geldende regels van toepassing zijn uit het ‘Besluit welzijn productiedieren’. De verantwoordelijkheid voor het goed houden van dieren ligt bij de ondernemer. Controle vindt plaats door de Algemene Inspectiedienst. De AID heeft sinds september 2006 enkele keren een bezoek gebracht aan de dromedarishouder en geen ongeregeldheden aangetroffen.


5
Kunt u uiteenzetten op welke wijze de nakomelingen van de dromedarissen worden grootgebracht en of zij bij de moeder worden gehouden en moedermelk krijgen toegediend?

De kalveren verblijven elke avond en ochtend bij de moeder; de rest van de dag kunnen moeder en kalf elkaar zien.

7
Kunt u uiteenzetten of en in hoeverre het kunstmatig opwekken van de melkgift door inspuiten met het hormoon oxitocine schadelijk is voor de gezondheid en welzijn van de dromedarissen en voor consumenten van dromedarismelk? Zo ja, op welke wijze bent u voornemens hiertegen maatregelen te treffen? Zo neen, waarom niet?

De dieren kregen aanvankelijk het hormoon oxitocine toegediend om de melk te laten schieten. Zodra de dieren mak zijn, hoeft dat niet meer. Het hormoon wordt ook in de veehouderij gebruikt en soms ook bij mensen toegediend. Oxitocine is een werkzame stof die in Europees verband veilig is bevonden en geschikt voor gebruik bij voedselproducerende dieren.

8
Bent u bereid om op basis van de ongefundeerde gezondheidsclaim die aan dromedarismelk gekoppeld wordt en het ontbreken van een zwaarwegende reden om dromedarissen in Nederland te houden voor de productie van melk de afgegeven ontheffing weer in te trekken? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Of dromedarismelk gezonder is dan andere melk vind ik voor het verlenen van een ontheffing om dromedarissen te mogen melken niet relevant. Voor de ontheffing is van belang dat het welzijn en de gezondheid van de dieren gewaarborgd zijn.
Aan het eind van dit jaar zal ik bezien of de dromedarishouder een verlenging van de ontheffing kan krijgen. Een voorwaarde is dat het welzijn en de gezondheid van dieren in orde zijn. Dit zal dan moeten blijken uit de onderzoeksresultaten.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
1) http://www.agd.nl/1016022/Nieuws/Artikel/Dromedarismelk-uit-Den-Bosch.htm