Kamer­vragen aan de ministers van LNV, BiZa en justitie over de opvang van wind­honden


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en justitie.

  1. Kent u het artikel ‘beveiliging voor opvang windhonden’,? (1)
  2. Is het waar dat de opvang van in beslag genomen windhonden die werden gebruikt bij illegale jachtpartijen wordt overgelaten aan particulier initiatief? Zo ja, welke rol ziet u hierin voor de overheid?
  3. Biedt de overheid een vergoeding voor de opvang van in beslag genomen dieren? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?
  4. Kunt u aangeven op welke wijze de overheid de veiligheid van de mensen die zich bezig houden met de opvang van windhonden waarborgt, juist nu de overheid het initiatief heeft genomen de illegale jacht met windhonden breed ter discussie te stellen zonder uitbreiding van de opsporingscapaciteit ten aanzien van de gesignaleerde misstanden?
  5. Acht u de opvang van in beslag genomen dieren een taak voor de overheid? Zo ja, op welke wijze wilt u invulling geven aan die opvatting? Zo neen, waarom niet?

(1) Telegraaf d.d. 11-04-08

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 20 mei 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden op de vragen van het lid Thieme betreffende opvang van windhonden, ingezonden op 15 april 2008.

1
Kent u het artikel ‘Politiebescherming voor opvang windhonden’? 1)

Ja.

2 en 5
Is het waar dat de opvang van in beslag genomen windhonden die werden gebruikt bij illegale jachtpartijen wordt overgelaten aan particulier initiatief?

Acht u de opvang van in beslag genomen dieren een taak voor de overheid? Zo ja, op welke wijze wilt u invulling geven aan die opvatting? Zo neen, waarom niet?

Opvang van inbeslaggenomen dieren wordt niet overgelaten aan particulier initiatief. Artikel 118 van het Wetboek van Strafvordering juncto artikel 1, sub d, van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen regelt in casu de bewaring van inbeslaggenomen dieren. Door de minister van LNV is Dienst Regelingen (DR) op basis van genoemd besluit aan¬gewezen als de verantwoordelijke instantie. Wanneer een windhond in beslag wordt genomen door een opsporingsambtenaar en aangeboden bij DR plaatst DR het dier bij daarvoor aangewezen opslaghouders. Op deze wijze is invulling gegeven aan de opvang.
De mevrouw, vermeld in bovengenoemd artikel, vangt geen inbeslaggenomen honden op. Zij is niet door DR aangewezen als opslaghouder. Zij handelt op eigen initiatief.

3
Biedt de overheid een vergoeding voor de opvang van in beslag genomen dieren? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

Ja; de opslaghouders ontvangen per dag tot € 11,00 (exclusief btw) voor een hond.

4
Kunt u uiteenzetten op welke wijze de overheid de veiligheid van de mensen die zich bezig- houden met de opvang van windhonden waarborgt, juist nu de overheid het initiatief heeft genomen de illegale jacht met windhonden breed ter discussie te stellen zonder uitbreiding van de opsporingscapaciteit ten aanzien van de gesignaleerde misstanden?

DR plaatst inbeslaggenomen dieren bij daarvoor aangewezen opslaghouders. De adressen van de opslaghouders worden door DR geheim gehouden. Omwille van de veiligheid van de opslaghouders wordt geen verdere mededeling gedaan over genomen maatregelen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg