Kamer­vragen aan de ministers van LNV, Financiën en van VWS over illegaal bushmeat.


Indiendatum: aug. 2009

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over illegaal bushmeat.

1. Kent u het bericht 'Mensapen eindigen massaal in de pan'1?

2. Bent u met het WNF van mening dat de handel in bushmeat een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van soorten?

3. Is er verband tussen de grootschalige visvangst van Europese kottervloten voor de kust van Afrika en de mogelijk vervangende handel in bushmeat 2? Zo ja, vergroot dit naar uw mening ook de Nederlandseverantwoordelijkheid voor het gesignaleerde probleem? Zo neen, waaraan ontleent u die zekerheid?

4. Hoe verklaart u de tegenstrijdigheid tussen de opvatting van de Nederlandse douane dat er geen grootschalige smokkel in of via Nederland zou plaatsvinden en die van de Amerikaanse douane?

5. Is het juist dat van 2005 tot 2006 vijftig zendingen door de Amerikaanse douane zijn onderschept met vlees van rietratten, vleermuizen, stekelvarkens en apen die per vliegtuig via Nederland naar de VS werden vervoerd? Hoe is dit mogelijk gelet op de opvattingen van de Nederlandse douane dat er geen sprake zou zijn van grootschalige smokkel via Nederland?

6. Bent u bereid het toezicht op Schiphol op de aanvoer en doorvoer van bushmeat te verscherpen en de strafmaat te verhogen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?


7. Hoe groot acht u de kans dat er inderdaad dodelijke virussen ons land binnen komen via illegaal geïmporteerd vlees?

1 www.volkskrant.nl/buitenland/article1270124.ece/Mensapen_eindigen_massaal_in_de_pan

2www.volkskrant.nl/archief_gratis/article1240855.ece/Steeds_meer_aap_op_de_vismarkt

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 11 okt. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij beantwoord ik, mede namens mijn collega’s van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vragen van het lid Thieme (PvdD) over illegaal bushmeat (ingezonden 5 augustus 2009).


1
Kent u het bericht “Mensapen eindigen massaal in de pan”?

Ja.

2
Bent u met het Wereld Natuurfonds van mening dat de handel in bushmeat een ernstige bedreiging vormt voor het voortbestaan van soorten?

Ja.

3
Is er verband tussen de grootschalige visvangst van Europese kottervloten voor de kust van Afrika en de mogelijke handel in bushmeat? Zo ja, vergroot dit naar uw mening ook de Nederlandse verantwoordelijkheid voor het gesignaleerde probleem? Zo nee, waaraan ontleent u die zekerheid?

Mij is een dergelijk verband niet bekend. Overigens waren Nederlandse vissers in de in het artikel genoemde periode niet actief in de genoemde landen.

4
Hoe verklaart u de tegenstrijdigheid tussen de opvatting van de Nederlandse douane dat er geen grootschalige smokkel in of via Nederland zou plaatsvinden en die van de Amerikaanse douane?


Dit heeft te maken met de interpretatie van cijfers. In de periode 2005-2006 blijken in de VS in totaal 50 zendingen in beslag te zijn genomen. Van deze zendingen kwamen er 22 in transit (doorvoer) via Nederland met een totaal gewicht van circa 90 kg.
Gezien de omvang van de wereldwijde handel (zie het geciteerde artikel in de Volkskrant) beschouwt de Nederlandse douane dit niet als grootschalige smokkel.

5
Is het juist dat van 2005 tot 2006 vijftig zendingen door de Amerikaanse douane zijn onderschept met vlees van rietratten, vleermuizen, stekelvarkens en apen die per vliegtuig via Nederland naar de VS werden vervoerd? Hoe is dit mogelijk gelet op de opvattingen van de Nederlandse douane dat er geen sprake zou zijn van grootschalige smokkel via Nederland?

Nee, dat is niet juist. Wel zijn er door de Amerikaanse douane in totaal 50 zendingen onderschept. Van deze 50 zendingen zijn er 22 vervoerd via Nederland. Op basis van Europese wetgeving wordt van passagiers in transit alleen de handbagage gecontroleerd; ruimbagage wordt gecontroleerd op de eindbestemming. Ook commerciële zendingen die Europese luchthavens in transit passeren, moeten op hun eindbestemming gecontroleerd worden. Daarom is het goed mogelijk dat illegale zendingen via Nederland pas in de VS worden onderschept.

6
Bent u bereid het toezicht op Schiphol op de aanvoer en doorvoer van bushmeat te verscherpen en de strafmaat te verhogen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

De inzet op het toezicht op bushmeat wordt bepaald in de afweging met andere aandachtsgebieden. Voor doorvoer verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 5. Mede gezien het antwoord op vraag 4 zie ik op dit moment geen noodzaak voor een verhoging van de strafmaat.

7
Hoe groot acht u de kans dat er inderdaad dodelijke virussen ons land binnen komen via illegaal geïmporteerd vlees?

Er is weinig bekend over de risico's van de consumptie van illegaal geïmporteerd vlees van wilde dieren voor de gezondheid van de mens. Het Centrum Infectie¬ziektebestrijding van het RIVM voert surveillance uit om na te gaan of mensen met bijzondere ziekteverwekkers besmet zijn. Als dergelijke besmettingen zich voordoen, dan wordt nagegaan hoe ze zijn veroorzaakt en als daar aanleiding toe is, wordt ook nagegaan of er een relatie is met illegaal geïmporteerd vlees van wilde dieren.

In Nederland heeft een besmetting gerelateerd aan illegaal geïmporteerd vlees van wilde dieren zich, voor zover bekend, tot op heden niet voorgedaan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Interessant voor jou

Vragen aan de minister van LNV over VWA inspecties

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over vogeloverlast in de stad.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer