Kamer­vragen aan de minister van LNV over vogeloverlast in de stad.


Indiendatum: aug. 2009

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vogeloverlast in de stad.

1. Kent u het bericht ‘Dongen gaat duiven doden ’1?

2. Kent u het rapport ‘Duiven in de stad ’2 van Ilse van Veen, waarin wordt gesteld dat het massaal vangen en doden van duiven geen structurele oplossing is voor duivenoverlast, omdat na het wegvangen het aantal duiven weer snel toeneemt?

3. Deelt u de mening dat uit de voorgenomen acties van de gemeente Dongen en de recente berichtgeving over meeuwenoverlast in Den Haag3 eens te meer blijkt dat gemeenten niet bereid of in staat zijn om zelf diervriendelijke en effectieve methoden in te zetten om vogeloverlast te verminderen en dat het dus noodzakelijk is om landelijke beleid hiervoor te ontwikkelen? Zo ja, hoe en op welke termijn wilt u dit beleid vormgeven? Zo neen, waarom niet?

4. Indien u niet voornemens bent landelijk beleid te ontwikkelen, bent u dan wel bereid om gemeenten voorlichting te geven over diervriendelijke en effectieve methoden om vogels te verjagen, zoals door het gebruik van eimanipulatie, zwakstroomdraden, duiventillen en andere aanbiedingmethoden voor afval -omdat de manier waarop afval nu vaak wordt aangeboden vogels juist aantrekt? Zo ja, hoe en op welke termijn wilt u hier invulling aan geven? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid gemeenten te ondersteunen in het geven van voorlichting aan bewoners over preventieve maatregelen om vogeloverlast te voorkomen, zoals het niet voederen van de dieren? Zo ja, hoe en op welke termijn wilt u hier invulling aan geven? Zo neen, waarom niet?

1 www.omroepbrabant.nl/

2 www.bio.uu.nl/wetenschapswinkel/content/rapporten/pdf/duiven.pdf

3De Pers, 5 augustus 2009; ‘Tuig met een snavel’: http://www.depers.nl/binnenland/327194/Tuig-met-een-snavel.html;
AD, 22 juli 2009, ‘Nu écht actie tegen de meeuw’: www.ad.nl/denhaag/stad/3387203/Nu_cht_actie_tegen_de_meeuw.html

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 17 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij geef ik antwoord op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over vogeloverlast in de stad.

1. Kent u het bericht “Dongen gaat duiven doden”? [1]

Ja.

2. Kent u het rapport “Duiven in de stad” [2] van Ilse van Veen, waarin wordt gesteld dat het massaal vangen en doden van duiven geen structurele oplossing is voor duivenoverlast, omdat na het wegvangen het aantal duiven weer snel toeneemt?

Ja.

3. Deelt u de mening dat uit de voorgenomen acties van de gemeente Dongen en de recente berichtgeving over meeuwenoverlast in Den Haag [3] eens te meer blijkt dat gemeenten niet bereid of in staat zijn om zelf diervriendelijke en effectieve methoden in te zetten om vogeloverlast te verminderen en dat het dus noodzakelijk is om landelijk beleid hiervoor te ontwikkelen? Zo ja, hoe en op welke termijn wilt u dit beleid vormgeven? Zo nee, waarom niet?

Nee. Ik deel uw analyse niet dat gemeenten niet bereid of in staat zijn om zelf diervriendelijke en effectieve methoden in te zetten om vogeloverlast te verminderen. Zie verder mijn antwoord op de vragen 4 t/m 6 van uw eerdere set vragen over hetzelfde onderwerp (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, Aanhangsel, nr. 2293).

4. Indien u niet voornemens bent landelijk beleid te ontwikkelen, bent u dan wel bereid om gemeenten voorlichting te geven over diervriendelijke en effectieve methoden om vogels te verjagen, zoals door het gebruik van ei manipulatie, zwakstroomdraden, duiventillen en andere aanbiedingmethoden voor afval, omdat de manier waarop afval nu vaak wordt aangeboden vogels juist aantrekt? Zo ja, hoe en op welke termijn wilt u hier invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?

Gemeenten met vragen over diervriendelijke en effectieve methoden voor preventie en bestrijding van plaagdieren kunnen hiervoor terecht bij het onafhankelijke Kenniscentrum Dierplagen (www.KAD.nl).

5. Bent u bereid gemeenten te ondersteunen in het geven van voorlichting aan bewoners over preventieve maatregelen om vogeloverlast te voorkomen, zoals het niet voederen van de dieren? Zo ja, hoe en op welke termijn wilt u hier invulling aan geven? Zo nee, waarom niet?

Zie mijn antwoord op vraag 5 van uw eerdere set vragen over hetzelfde onderwerp (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, Aanhangsel, nr. 2293).DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV, Financiën en van VWS over illegaal bushmeat.

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VROM, VW, BuZa en van LNV over reusachtige afvalbergen van plastic en rubber in zee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer