Vragen aan de minister van LNV over VWA inspecties


Indiendatum: jul. 2009

1. Is het juist dat de VWA in 2008 méér uren besteedde aan inspecties, maar 35% minder uren besteedde aan dieren en dierenwelzijn dan in 2007* ?

2. Kunt u aangeven hoe het toenemend maatschappelijk bewustzijn rond dierenwelzijn en veiligheid van vlees zich verhoudt tot de verminderde controledruk op deze taakvelden door de VWA?

3. Kunt u aangeven hoe het aantal geconstateerde overtredingen op het gebied van dieren en dierenwelzijn zich verhoudt tot de verminderde controledruk op deze taakvelden?

4. Bent u bereid de controledruk op dieren en dierenwelzijn substantieel op te voeren ? Zo neen, waarom niet?

* Voedsel en Waren Autoriteit, 2009. Zacht waar het kan, hard waar het moet, Jaarverslag 2008. http://www.vwa.nl/portal/page?_pageid=119,1639827&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=40662

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 11 sep. 2009

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over VWA-inspecties.

1
Is het waar dat de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) in 2008 méér uren besteedde aan inspecties, maar 35% minder uren besteedde aan dieren en dierenwelzijn dan in 2007? 1)

Nee. Zoals bekend zijn inspecties op dierenwelzijn vooral een taak van de Algemene Inspectiedienst. Deze zijn in 2008 fors toegenomen. Maar ook de VWA-inspecties op dierenwelzijn zijn in 2008 juist toegenomen, met name als gevolg van de activiteiten van de ‘vliegende brigades’.
De werkzaamheden van de VWA met betrekking tot dierenwelzijn bestaan vooral uit toezicht. Ook bij deze keuringswerkzaamheden op slachthuizen en bij keuring/ exportcertificering van levende dieren heeft een intensivering van het toezicht op de naleving van regels op gebied van dierwelzijn plaatsgevonden. Ik heb uw Kamer hierover herhaaldelijk geïnformeerd in het afgelopen jaar.

2
Kunt u uiteenzetten hoe het toenemend maatschappelijk bewustzijn rond dierenwelzijn en veiligheid van vlees zich verhoudt tot de verminderde controledruk op deze taakvelden door de VWA?

3
Kunt u uiteenzetten hoe het aantal geconstateerde overtredingen op het gebied van dieren en dierenwelzijn zich verhoudt tot de verminderde controledruk op deze taakvelden?

4
Bent u bereid de controledruk op dieren en dierenwelzijn substantieel op te voeren? Zo nee, waarom niet?


Antwoord 2, 3 en 4
Er is geen verminderde controledruk op het gebied van dierenwelzijn. Zie antwoord op vraag 1.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg