Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over verspreiding van het Mexi­caanse griep­virus door varkens


Indiendatum: jun. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van LNV en VWS over verspreiding van het Mexicaanse griepvirus door varkens

  1. Kent u het bericht “Mexicaanse griep verspreid door varken”1 ?
  2. Deelt u de conclusie van de Britse onderzoekers dat varkens een rol spelen of kunnen spelen in de verspreiding van H1N1? Zo nee, waarom niet en bent u bereid tot het zelf laten doen van onderzoek ter zake?
  3. Indien de varkenshouderij bijdraagt aan de verspreiding van H1N1, bent u dan met mij van mening dat de varkenshouderij kan worden aangemerkt als een potentieel gevaar voor de volksgezondheid? Zo ja, op welke wijze wilt u dit gevaar indammen? Zo nee, waarom niet?
  4. Ziet u een relatie tussen de grootschaligheid van de varkenshouderij, c.q. de korte afstand waarop varkenshouderijen van elkaar gevestigd zijn en de verspreiding van zoönosen zoals Mexicaanse griep? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid maatregelen te treffen in de vestigings- en huisvestingsvoorschriften op zodanige wijze dat het besmettingsgevaar substantieel vermindert? Zo nee, waarom niet?
  5. Deelt u de mening dat de grootschalige productie en consumptie van varkensvlees een directe of indirecte relatie heeft met de verspreiding van zoönosen? Zo ja, op welke wijze zou u productie en consumptie van varkensvlees willen verkleinen om het besmettingsgevaar te doen afnemen? Zo nee, waarom niet?

1 AGD 0500609 http://www.agd.nl/1077537/Nieuws/Artikel/Onderzoek-Mexicaanse-griep-verspreid-door-varken.htm

Indiendatum: jun. 2009
Antwoorddatum: 5 jul. 2009

Vraag 1
Kent u het bericht “Mexicaanse griep verspreid door varken”? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de conclusie van de Britse onderzoekers dat varkens een rol spelen of kunnen spelen in de verspreiding van H1N1? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid tot het zelf laten doen van onderzoek ter zake?

Vraag 3
Indien de varkenshouderij bijdraagt aan de verspreiding van H1N1, deelt u dan de mening dat de varkenshouderij kan worden aangemerkt als een potentieel gevaar voor de volksgezondheid? Zo ja, op welke wijze wilt u dit gevaar indammen? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden op vraag 2 en 3
Nieuwe Influenza A(H1N1) is een humaan griepvirus dat wordt overgebracht van mens-op-mens. Het artikel waar u aan refereert beschrijft een onderzoek waaruit blijkt dat varkens ook gevoelig zijn voor Nieuwe Influenza A(H1N1) en dat varkens het virus kunnen overbrengen op andere varkens. Er zijn op dit moment wereldwijd geen varkensbedrijven bekend die een Nieuwe Influenza A(H1N1) besmetting zouden hebben. Er is een Nieuwe Influenza A(H1N1) -besmet varkensbedrijf in Canada geweest; dat bedrijf is inmiddels geruimd. De maatregelen rondom de varkenshouderij richten zich nu dan ook op het voorkomen van contact van met Nieuwe Influenza A(H1N1) besmette mensen met varkens.

Op dit moment vindt verspreiding van Nieuwe Influenza A(H1N1) plaats van mens op mens. De griepepidemie heeft wereldwijd het stadium van een pandemie bereikt waarbij de varkenshouderij geen rol speelt in de verspreiding van het virus.

Vraag 4
Ziet u een relatie tussen de grootschaligheid van de varkenshouderij, c.q. de korte afstand waarop varkenshouderijen van elkaar gevestigd zijn, en de verspreiding van zoönosen zoals Mexicaanse griep? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid maatregelen te treffen in de vestigings- en huisvestingsvoorschriften op zodanige wijze dat het besmettingsgevaar substantieel vermindert? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Een duidelijk verband tussen bedrijfsgrootte en het vóórkomen van influenza bij varkens is niet aangetoond: in sommige onderzoeken wordt wel een verband aangetoond en in andere niet. Wel lijkt de bedrijvendichtheid van belang te zijn, bij een grotere bedrijvendichtheid zou het risico op influenza bij varkens toe kunnen nemen. Ik wil u wat betreft het onderwerp volksgezondheid in relatie tot de intensieve veehouderij graag wijzen op mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 28 mei 2009 (28 973, nr.35), waarin ik mijn standpunt uitgebreid heb toegelicht.

Voor de verspreiding van Nieuwe Influenza A(H1N1) - zoals die nu wereldwijd aan de gang is – is het niet relevant of ook varkens het virus kunnen overbrengen.

Uiteraard bereid ik mij, samen met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wel voor op mogelijke scenario’s bij een besmetting van varkens in Nederland.

Vraag 5
Deelt u de mening dat de grootschalige productie en consumptie van varkensvlees een directe of indirecte relatie heeft met de verspreiding van zoönosen? Zo ja, op welke wijze zou u productie en consumptie van varkensvlees willen verkleinen om het besmettingsgevaar te doen afnemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee, ik deel deze mening niet. Ik verwijs u naar mijn antwoord op een zelfde door u gestelde vraag, ingediend op 28 april 2009 (2009Z08200).