Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over over­matige wate­rin­jecties in kippen­vlees voor consu­menten


Indiendatum: jun. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn, Sport over overmatige waterinjecties in kippenvlees voor consumenten

1. Kent u het bericht ‘Britten briesen om natte Nederkippen’ (1)?

2. Kunt u aangeven of Nederlandse pluimveevlees producenten volgens de EU regels werken wat betreft de richtlijnen voor het injecteren van kippenvlees met water en het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen? Zo ja, kunt u aangeven hoe 63.000 ton geïnjecteerd kippenvlees met verkeerde etiketten op de Engelse markt terecht heeft kunnen komen en welke maatregelen u gaat nemen om deze misdadige praktijken te voorkomen? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen om te garanderen dat pluimveevlees producenten zich houden aan de Europese regels?

3. Kunt u aangeven welke belangen de Europese Unie heeft bij het toestaan van het injecteren van water en het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen en waarom zij hiervoor richtlijnen heeft geimplementeerd?

4. Kunt u aangeven wat in Nederland het maximum toegestaan percentage water in kippenvlees is en hoe dit maximum percentage is bepaald?

5. Kunt u aangeven wat de reden en het nut is van het injecteren van kippenvlees met water en het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen?

6. Kunt u aangeven wat het belang van de consument is bij het kopen van kippenvlees wat is geïnjecteerd met water? Kunt u aangeven wat daarbij de meerwaarde is ten opzichte van kippenvlees zonder water?

7. Kunt u aangeven of u de verkoop in Nederland van kippenvlees met water wenselijk acht en kunt u aangeven waarom?

8. Kunt u aangeven of in Nederland een verplichting bestaat tot het vermelden van waterpercentages op het etiket? Zo ja, wie controleert of dat daadwerkelijk gebeurt en of de vermelde percentages juist zijn? Zo neen, bent u voornemens deze verplichting in te voeren?

9. Deelt u de mening dat consumenten betere keuzes kunnen maken als ze weten wat ze kopen? Zo ja, op welke wijze wilt u consumenten beter op de hoogte stellen van de aanwezigheid van toegevoegd water in kippenvlees en ziet u dit als een taak van de overheid? Zo neen, waarom niet?

10. Kunt u aangeven op welke wijze de consument beschermd wordt tegen de verkoop van kippenvlees met hoeveelheden toegevoegd water die het maximum percentage overschrijden?

11. Acht u deze bescherming van consumenten tegen kippenvlees met teveel toegevoegd water voldoende? Zo ja, op welke wijze en hoe wordt dit gecontroleerd en welke resultaten hebben deze controles de afgelopen vijf jaar opgeleverd? Zo neen, op welke wijze gaat u de controle verbeteren en binnen welke termijn?

12. Deelt u de mening dat het inspuiten van water in kippenvlees of het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen misleidende activiteiten zijn die de vleesindustrie veel geld opleveren omdat zij consumenten water als vlees verkopen en consumenten vaak niet op de hoogte zijn van het toegevoegde water? Zo ja, op welke wijze gaat u consumenten beschermen tegen misleidende of ontbrekende informatie over water in kippenvlees en op welke termijn? Zo neen, waarom niet en kunt u aangeven of en hoe consumenten kunnen controleren of het door hun gekochte kippenvlees water bevat en in welk percentage?

13. Deelt u de mening dat consumenten beter beschermd moeten worden tegen kippenvlees met water? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn?

14. Is het waar dat aan biologisch kippenvlees geen water toegevoegd mag worden? Zo ja, deelt u de mening dat hierdoor het prijsverschil tussen biologisch en gangbaar kippenvlees erg groot is en dat daardoor oneerlijke concurrentie plaatsvindt? Zo neen, wat is het maximum percentage water dat aan biologisch kippenvlees mag worden toegevoegd en vindt u dat aanvaardbaar?

15. Deelt u de mening dat het toevoegen van water aan kippenvlees de prijs van kippenvlees kunstmatig laag houdt en dat dit onnodige concurrentie barrières opwerpt voor meer duurzame producten waarbij geen water wordt geïnjecteerd?

16. Is het waar dat het toevoegen van water in kippenvlees alleen mogelijk is als in dit water eiwitten worden opgelost? Zo ja, kunt u aangeven of u het bijmengen van eiwitten in het water wenselijk vindt en waarom? Zo neen, welke andere toevoegingen zijn nodig om water te kunnen injecteren in kippenvlees en zijn deze toevoegingen van dierlijke oorsprong?

17. Is het waar dat hiervoor ook varkenseiwitten worden gebruikt; vaak afkomstig uit slachtafval of uit de productie van varkensvlees?

18. Kunt u aangeven of u het wenselijk acht dat varkenseiwitten worden toegevoegd aan het water dat in kippenvlees terecht komt? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke wijze wilt u dit aanpakken en binnen welke termijn?

19. Kunt u aangeven hoe consumenten die geen varkenseiwitten willen of kunnen eten zich kunnen beschermen tegen varkenseiwitten in kippenvlees?

20. Deelt u de mening dat de aanwezigheid van varkenseiwitten in kippenvlees verboden zou moeten zijn? Zo ja, wanneer gaat u dit verbod implementeren? Zo neen, waarom niet?

(1) Metro, 26 juni 2007

Indiendatum: jun. 2007
Antwoorddatum: 23 jul. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een antwoord op vragen van het lid Thieme (PvdD) over overmatige waterinjecties in kippenvlees voor consumenten.

1
Kent u het bericht ‘Britten briesen om natte Nederkippen’?

Ja.

2
Kunt u aangeven of Nederlandse pluimveevleesproducenten volgens de Europese Unie-regels werken wat betreft de richtlijnen voor het injecteren van kippenvlees met water en het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen? Zo ja, kunt u aangeven hoe
63.000 ton geïnjecteerd kippenvlees met verkeerde etiketten op de Engelse markt terecht heeft kunnen komen? Welke maatregelen gaat u nemen om deze strafbare praktijken te voor¬komen? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen om te garanderen dat pluimvee¬vlees producenten zich houden aan de Europese regels?

3
Kunt u aangeven welke belangen de Europese Unie heeft bij het toestaan van het injec¬teren van water en het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen? Waarom zijn hiervoor richtlijnen geïmplementeerd?

5
Kunt u aangeven wat de reden en het nut is van het injecteren van kippenvlees met water en het tumbelen van kippenvlees om water op te nemen?

6
Kunt u aangeven wat het belang van de consument is bij het kopen van kippenvlees dat is geïnjecteerd met water?

7
Kunt u aangeven wat daarbij de meerwaarde is ten opzichte van kippenvlees zonder water?

8
Kunt u aangeven of u de verkoop in Nederland van kippenvlees met water wenselijk acht? Zo ja, waarom?

Antwoord op de vragen 2, 3, 5, 6, 7 en 8:
Zie de antwoorden op de vragen van het lid Van Velzen (2060719460).

4
Kunt u aangeven wat in Nederland het maximum toegestane percentage water in kippenvlees is? Hoe dit maximum percentage bepaald?

Er bestaat geen maximum toegestaan percentage voor de hoeveelheid toe te voegen water.

9
Kunt u aangeven of in Nederland een verplichting bestaat tot het vermelden van water¬percentages op het etiket? Zo ja, wie controleert of dat daadwerkelijk gebeurt en of de vermelde percentages juist zijn? Zo neen, bent u voornemens deze verplichting in te voeren?

10
Deelt u de mening dat consumenten betere keuzes kunnen maken als ze weten wat ze kopen? Zo ja, op welke wijze wilt u consumenten beter op de hoogte stellen van de aanwezigheid van toegevoegd water in kippenvlees? Ziet u dit als een taak van de overheid? Zo neen, waarom niet?

11
Kunt u aangeven op welke wijze de consument beschermd wordt tegen de verkoop van kippenvlees met hoeveelheden toegevoegd water die het maximum toegestane percentage overschrijden?

12
Acht u deze bescherming van consumenten tegen kippenvlees met teveel toegevoegd water voldoende? Zo ja, op welke wijze? Hoe wordt dit gecontroleerd en welke resultaten hebben deze controles de afgelopen vijf jaar opgeleverd? Zo neen, op welke wijze gaat u de controle verbeteren en binnen welke termijn?

Antwoord op de vragen 9, 10, 11 en 12:
Wetgeving rond etikettering van voedingsmiddelen is op EU-niveau geharmoniseerd. Voor kippenvleesbereidingen met toegevoegd water betekenen die regels dat het percentage kippenvlees moet worden vermeld en dat water - voor zover meer dan 5% - als ingrediënt moet worden vermeld.

De vermelding van het percentage water is niet verplicht. Onder meer op basis van het percentage kippenvlees in de vleesbereiding kunnen afnemers, inclusief consumenten hun keuze bepalen.
In Nederland controleert de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) de etikettering. Deze controles vinden steekproefsgewijs plaats. Uit de controles in de achterliggende jaren blijkt dat in teveel gevallen de etiketteringsregels rond het vermelde waterpercentage overtreden worden. Om die reden heeft de minister van VWS de VWA gevraagd de overtreders strenger aan te pakken.

13
Is het waar dat aan biologisch kippenvlees geen water toegevoegd mag worden? Zo ja, deelt u de mening dat hierdoor het prijsverschil tussen biologisch en gangbaar kippenvlees erg groot is en dat daardoor oneerlijke concurrentie plaatsvindt? Zo neen, wat is het maxi¬mum percentage water dat aan biologisch kippenvlees mag worden toegevoegd, en vindt u dat aanvaardbaar?

Volgens de Verordening (EG) 2092/91, de biologische verordening, is het niet verboden om water toe te voegen aan kippenvlees. Voorwaarde is dat de eiwitten die worden toegevoegd om het water vast te houden zijn verkregen uit biologische producten en dat de gebruikte additieven zijn toegestaan. Ook voor biologische kippenvleesbereidingen bestaat geen maximum percentage voor de hoeveelheid toe te voegen water.
In de praktijk past de biologische sector voor zover mij bekend de toevoeging van water aan kippenvlees niet toe.

14
Is het waar dat het toevoegen van water in kippenvlees alleen mogelijk is als in dit water eiwitten worden opgelost? Zo ja, kunt u aangeven of u het bijmengen van eiwitten in het water wenselijk vindt en waarom? Zo neen, welke andere toevoegingen zijn nodig om water te kunnen injecteren in kippenvlees en zijn deze toevoegingen van dierlijke oorsprong?

15
Is het waar dat hiervoor ook varkenseiwitten worden gebruikt, vaak afkomstig uit slacht¬afval of uit de productie van varkensvlees?

16
Kunt u aangeven of u het wenselijk acht dat varkenseiwitten worden toegevoegd aan het water dat in kippenvlees terecht komt? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke wijze wilt u dit aanpakken en binnen welke termijn?

17
Kunt u aangeven hoe consumenten die geen varkenseiwitten willen of kunnen eten, zich kunnen beschermen tegen varkenseiwitten in kippenvlees?
18
Deelt u de mening dat de aanwezigheid van varkenseiwitten in kippenvlees verboden zou moeten zijn? Zo ja, hoe en wanneer gaat u dit verbod implementeren? Zo neen, waarom niet?

Antwoord op de vragen 14, 15, 16, 17 en 18:
Het toevoegen en vasthouden van water is alleen mogelijk als hiervoor waterbindende middelen, waarin veelal eiwitten of eiwithydrolysaten worden gebruikt in combinatie met fosfaten. Het toevoegen van varkenseiwitten aan kippenvlees is toegestaan. Bovendien is etikettering van deze toevoegingen inclusief hun herkomst (bijvoorbeeld varken, rund, kip, melk of soja) verplicht. Ik ben van mening dat de afnemers, inclusief consumenten, dan zelf moeten kunnen beoordelen of zij deze producten willen afnemen dan wel consumeren. Gebruik van eiwitten afkomstig van niet voor humane consumptie geschikte slachtbijproducten is niet toegestaan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over het beantwoorden van Kamervragen en de kosten daarvan

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over noodlijdende dierenasielen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer