Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over melamine


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over melamine

 1. Kent u de berichten “Risico chocola met melkpoeder1” , “EU bant Chinese melkproducten voor kinderen2” en “Verboden Chinese snoepjes in Nederland nog te koop3” ?
 2. Hoe beoordeelt u deze berichten in relatie tot het eerdere bericht “Melaminecrisis gaat aan Nederlandse zuivel voorbij4” ? Deelt u de mening dat de geruststellende geluiden van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel prematuur waren gelet op de recente berichten dat er wel degelijk besmette producten in Nederland zijn aangeboden? Zo neen, waarom niet?
 3. Kunt u aangeven hoe het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt gefinancierd en hoeveel van de overheid afkomstige middelen hiermee gemoeid zijn?
 4. Bent u bereid het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel te berispen om haar kennelijk premature geruststelling die schadelijk is voor het vertrouwen van consumenten in instanties als deze en de voedselveiligheid? Zo neen, waarom niet?
 5. Kunt u versneld aangeven hoe groot de kans is dat melamine is toegepast in (melk gebruikt voor) veevoer dat geïmporteerd wordt vanuit China of in aanraking geweest kan zijn met dieren waarvan het vlees wordt geïmporteerd in Nederland? Zo neen, waarom niet?

1 Telegraaf 25-09-08
2www.nu.nl 25-09-08
3 Kassa radio 24-09-08
4 AGD 18-08-09

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 21 okt. 2008

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over melamine aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2080901410). De vragen hebben betrekking op het COKZ en EU regelgeving, zoals geïmplementeerd in de Warenwetregelgeving. Dit is de reden waarom ik zorg voor de primaire beantwoording van de vragen.

Antwoorden op Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over melamine.

 1. Kent u de berichten “Risico chocola met melkpoeder”, “EU bant Chinese melkproducten voor kinderen” en “Verboden Chinese snoepjes in Nederland nog te koop”?123

  Ja. Inmiddels is er een beschikking van 14 oktober 2008 van de Europese Commissie (2008/798/EG) waarin de Europese Commissie beschermende maatregelen vaststelt. Deze beschikking schrijft voor dat ook Nederland specifieke controlepunten aanwijst waar uit China afkomstige producten gecontroleerd worden. De door mij op 16 oktober 2008 ondertekende spoedregeling is op 20 oktober in de Staatscourant gepubliceerd en treedt in werking op 22 oktober 2008.
 2. Hoe beoordeelt u deze berichten in relatie tot het eerdere bericht “Melaminecrisis gaat aan Nederlandse zuivel voorbij”?4 Deelt u de mening dat de geruststellende geluiden van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel prematuur waren, gelet op de recente berichten dat er wel degelijk besmette producten in Nederland zijn aangeboden? Zo neen, waarom niet?

  Nee, de berichtgeving door het COKZ had geen betrekking op de mogelijke risico´s van samengestelde producten, zoals de snoepjes uit China. Het betrof uitsluitend een oordeel over Nederlandse melk en melkproducten. Het is in de EU niet toegestaan melk en melkproducten uit China te importeren. Wel mogen samengestelde producten waarin melkproducten een bestanddeel zijn worden geïmporteerd (met minder dan 50 % zuivelingrediënten).
  Op basis van inspectie en controlebevindingen bij de voortbrenging van melk en melkproducten in Nederland is door het COKZ en de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) bepaald dat het onaannemelijk is dat Nederlandse zuivelproducten besmet zijn met melamine. Derhalve is de constatering door het COKZ dat er geen risico bestaat via Nederlandse melk en melkproducten correct.
 3. Kunt u uiteenzetten hoe het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt gefinancierd en hoeveel van de overheid afkomstige middelen hiermee gemoeid zijn?

  De Stichting COKZ voert uitsluitend publieke toezichtstaken uit in opdracht van de ministeries van VWS en LNV. Jaarlijks stellen de ministeries van LNV en VWS circa 1,4 miljoen euro ter beschikking aan het COKZ voor uitvoering van de werkzaamheden. Dit is voor het toezicht op de Hygiëneverordeningen, de Verordening (EG) Nr. 1774/2002 inzake dierlijke bijproducten en voor ´cross compliance´.
  Daarnaast int het COKZ gelden via retributies en gelden van de sector voor andere activiteiten zoals uitgifte van (export)certificaten en het toezicht op de levering van de boerderijmelk.
 4. Bent u bereid het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel te berispen om haar kennelijk premature geruststelling, die schadelijk is voor het vertrouwen van consumenten in dergelijke instanties en de voedselveiligheid? Zo neen, waarom niet?

  Nee, de berichtgeving door het COKZ is feitelijk juist geweest en is ook in nauw overleg met de VWA gebeurd. Zie ook de beantwoording onder 2.


  De Minister van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport,  dr. A. Klink

1 De Telegraaf, 25 september 2008
2www.nu.nl 25 september 2008
3 Kassa radio, 24 september 2008
4 AGD, 18 september 2008