Kamer­vragen aan de minister van LNV over sterfte van kastan­je­bomen


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over sterfte van kastanjebomen

 1. Kent u de uitzending van 1 vandaag d.d. 22 september waarin aan de orde komt dat de helft van alle Nederlandse kastanjebomen dood gaat?1
 2. Is het waar dat een groot deel van de Nederlandse kastanjes dreigt af te sterven en dat daartegen (nog) geen afdoende remedie is ontwikkeld? Zo ja, wat is de precieze oorzaak? Zo neen, welke remedie is ontwikkeld en welk succes valt daarvan te verwachten?
 3. Is het waar dat op veel plaatsen waar kastanjes afsterven en gekapt worden de bomen vervangen worden door andere soorten? Wat betekent dat voor het voorkomen van paardenkastanjes op termijn?
 4. Acht u het een verarming van het Nederlands landschap en de biodiversiteit wanneer een substantieel deel van de in ons land aanwezige kastanjebomen afsterft? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo neen waarom niet?
 5. Bent u bereid om op korte termijn een substantieel onderzoeksbudget ter beschikking te stellen om een remedie te ontwikkelen die het afsterven van een groot aantal kastanjebomen kan voorkomen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?
 6. Ziet u de huidige afsterving van kastanjebomen als een onomkeerbaar proces?
 7. Kunt u aangeven wat uw prognoses zijn voor de 50% waarvan nu nog verondersteld wordt dat ze zullen overleven?
 8. Kunt u aangeven of het afsterven ook in de ons omringende landen op soortgelijke schaal voorkomt, welke remedies daar worden ingezet en hoe de oorzaken van besmetting in te dammen zijn?

1 http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=33927&nav=33926,33928,33927,0

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 15 okt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij geef ik antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over het sterven van kastanjebomen.

 1. Kent u de Tv-uitzending waarin aan de orde komt dat de helft van alle Nederlandse kastanjebomen dood gaat?1

  Ja.
 2. Is het waar dat een groot deel van de Nederlandse kastanjes dreigt af te sterven en dat daartegen (nog) geen afdoende remedie is ontwikkeld? Zo ja, wat is de precieze oorzaak?
  Zo neen, welke remedie is ontwikkeld en welk succes valt daarvan te verwachten?

  Een groot deel van de Nederlandse kastanjebomen is aangetast door de bloedingsziekte. Een belangrijk deel daarvan zal op termijn sterven. De oorzaak van deze ziekte is een bacterie (Pseudomonas syringae). Antibiotica zouden in theorie de ziekte kunnen remmen, maar inzet van antibiotica in de groene ruimte is niet gewenst vanwege de volksgezondheidsrisico’s. Behalve antibiotica zijn er geen geneesmiddelen tegen bacteriën bekend.

  Zieke paardekastanjebomen worden vervangen door andere boomsoorten. Dit kunnen ook kastanjebomen van een andere variëteit zijn, die beter resistent is tegen de bacterie. Deze bomen hebben echter een andere verschijningsvorm. Op termijn zal het aantal paardekastanjes afnemen.
 3. Is het waar dat op veel plaatsen waar kastanjes afsterven en gekapt worden de bomen vervangen worden door andere soorten? Wat betekent dat voor het voorkomen van paardekastanjes op termijn?

  De sterfte van kastanjebomen betreur ik, maar helaas zijn er weinig mogelijkheden om hier iets aan te doen, zie verder het antwoord op vraag 2.
 4. Acht u het een verarming van het Nederlands landschap en de biodiversiteit wanneer een substantieel deel van de in ons land aanwezige kastanjebomen afsterft? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen? Zo neen, waarom niet?

  Zie 3.
 5. Bent u bereid om op korte termijn een substantieel onderzoeksbudget ter beschikking te stellen om een remedie te ontwikkelen die het afsterven van een groot aantal kastanje¬bomen kan voorkomen? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

  Zie 3.
 6. Ziet u de huidige afsterving van kastanjebomen als een onomkeerbaar proces?

  De bomen met waarneembare bloedingen zullen zeker sterven, de bloedingen zijn namelijk indicatief voor een ver gevorderd ziektestadium. Maar bomen die nog niet of in lichte mate zijn aangetast, lijken een kans te hebben om te overleven. Op dit moment is nauwelijks te voorspellen of de huidige afsterving van kastanjebomen een onomkeerbaar proces is.
 7. Kunt u uiteenzetten wat uw prognoses zijn voor de 50% waarvan nu nog verondersteld wordt dat ze zullen overleven?

  Er zijn geen getallen of percentages bekend van bomen waarvan verondersteld wordt dat ze zullen overleven. De percentages die circuleren in de media, betreffen aangetaste bomen.
 8. Kunt u uiteenzetten of het afsterven ook in de ons omringende landen op soortgelijke schaal voorkomt, welke remedies daar worden ingezet en hoe de oorzaken van besmetting in te dammen zijn?

  Ja, ook in onder andere België, Verenigd-Koninkrijk en Duitsland komt de ziekte op veel plaatsen voor. De omvang van het probleem lijkt daar gelijkwaardig aan de situatie in Nederland. Ook in deze landen worden geen maatregelen genomen omdat er geen geschikte gewasbeschermingsmiddelen zijn voor door bacteriën aangetaste bomen.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,  G. Verburg

1 Eenvandaag, 22 september 2008,http://www.eenvandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=33927&nav=33926,33928,33927,0