Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over dekverbod geiten


Indiendatum: jan. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over dekverbod geiten

1. Kent u het bericht 'Dekverbod voor geiten in 2008 niet overwogen1 '?

2. Kunt u aangeven wat de overwegingen zijn geweest om in 2008 niet over te gaan tot een dekverbod, hoewel toen al duidelijk was dat de Q-koorts zich verspreidde en slachtoffers onder mensen maakte?

3. Kunt u aangeven of er in 2009 (voorafgaand aan het fokseizoen) overwogen is een dekverbod in te stellen? Zo ja, waarom heeft het ministerie niet tot afkondiging van een fokverbod in september besloten, maar pas nadat de geiten en schapen gedekt waren? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u met mij van mening dat de massale ruimingen van dit moment voorkomen hadden kunnen worden, wanneer het kabinet in september 2009 had besloten tot een fokverbod? Zo ja, zijn de ruimingen dus verwijtbaar aan het kabinet wegens het te laat afkondigen van een fokverbod? Zo neen, waarom niet?

5. Kunt u aangeven welke informatie u nog miste in september 2009 om te komen tot een (tijdig) fokverbod?

6. Beschikte u (of had u kunnen beschikken) in september 2009 over dezelfde informatie als die de makers van de Zembla documentaire over de Q-koorts hadden? Zo ja, waarom besloot u dan op basis van die informatie niet tot het onmiddellijk afkondigen van een fokverbod? Zo neen, waarom niet en welk onderzoek heeft u dan verricht?

1 www.agd.nl/1092059/Nieuws/Artikel/Dekverbod-voor-geiten-in-2008-niet-overwogen.htm

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 14 jan. 2010

Geachte Voorzitter,

Mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zend ik u hierbij de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over
Q-koorts.

1
Kent u het bericht “Dekverbod voor geiten in 2008 niet overwogen”?

Ja.

2
Kunt u uiteenzetten wat de overwegingen zijn geweest om in 2008 niet over te gaan tot een dekverbod, hoewel toen al duidelijk was dat de Q-koorts zich verspreidde en slachtoffers onder mensen maakte?

Q-koorts komt endemisch voor in Nederland bij veel verschillende diersoorten. In 2008 bestond er een vermoeden dat er een verband bestond tussen de toegeno¬men humane infecties en abortusproblematiek op melkgeiten- en melkschapen¬bedrijven waarvan Coxiella burnetii de veroorzaker was. Niemand kon echter met zekerheid zeggen of de bron van de humane infecties gezocht moest worden bij de melkgeiten en de melkschapen en of dit de enige bron was, zie daarvoor ook het nieuwsbericht van het RIVM van 5 maart 2008 (bijlage) .Ook bestond in 2008 nog niet de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen besmette en Q-koorts¬vrije bedrijven. Een algeheel fokverbod voor melkgeiten- en melkschapenbedrij¬ven is in 2008 niet overwogen en was op dat moment ook niet proportioneel geweest.

3, 4 en 5
Kunt u uiteenzetten of er in 2009 (voorafgaand aan het fokseizoen) overwogen is een dekverbod in te stellen? Zo ja, waarom heeft het ministerie niet tot afkondi¬ging van een fokverbod in september besloten, maar pas nadat de geiten en schapen gedekt waren? Zo nee, waarom niet?

Deelt u de mening dat massale ruimingen van dit moment voorkomen hadden kunnen worden, wanneer het kabinet in september 2009 had besloten tot een fokverbod? Zo ja, zijn de ruimingen dus verwijtbaar aan de regering wegens het te laat afkondigen van een fokverbod? Zo nee, waarom niet?

Kunt u uiteenzetten welke informatie u nog miste in september 2009 om te komen tot een (tijdig) fokverbod?


In de zomer van 2009 werd duidelijk dat met een PCR op tankmelkmonsters onderscheid gemaakt kon worden tussen besmette en Q-koortsvrije bedrijven. Ook werd toen bekend dat nog 70% van de melkgeiten en melkschapenbedrijven vrij was van Q-koorts. Op dat moment zijn we direct gestart met het opzetten van een monitoringssysteem op basis van tankmelk om besmette bedrijven, van niet-besmette bedrijven te onderscheiden. Op 1 oktober is de tankmelkmonitoring van start gegaan en eind november werden de eerste resultaten bekend. Toen was het grootste deel van de bedrijven in het kerngebied al gevaccineerd. Omwille van de volksgezondheid is toen besloten tot het ruimen van drachtige dieren op besmette bedrijven. In de zomer van 2009 was een fokverbod om de epidemie te beheersen niet aan de orde. De deskundigen hebben dit niet als optie naar voren gebracht. Dit is verklaarbaar tegen de achtergrond dat onvoldoende onderscheid gemaakt kan worden tussen besmette en niet-besmette bedrijven en dit dus de hele sector zou betreffen. Daarmee zou de maatregel disproportioneel zijn geweest.

6
Beschikte u (of had u kunnen beschikken) in september 2009 over dezelfde informatie als die de makers van de Zembla-documentaire van 6 december 2009 over Q-koorts hadden? Zo ja, waarom besloot u op basis van die informatie niet tot het onmiddellijk afkondigen van een fokverbod? Zo nee, waarom niet? Welk onderzoek heeft u verricht?

Wij hebben Zembla op hun verzoek informatie aangeleverd, het is ons niet bekend welke informatie de makers van de Zembla-documentaire van 6 december 2009 gebruikt hebben voor het programma. Het advies op basis waarvan wij overge¬gaan zijn tot verdergaande maatregelen hebben wij begin november aan de deskundigen gesteld. Op 4 december hebben de deskundigen het advies opgeleverd en op 9 december 2009 hebben wij verdergaande maatregelen afgekondigd. De Zembla-uitzending is niet de reden geweest voor het afkondigen van verdergaande maatregelen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR
EN VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over jacht op landelijke vrijgestelde schadesoorten

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over veetransporten in de kou

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer