Kamer­vragen aan de minister van LNV over jacht op lande­lijke vrij­ge­stelde scha­de­soorten


Indiendatum: jan. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over jacht op landelijke vrijgestelde schadesoorten

1. Is het waar dat provincies niet de bevoegdheid hebben om een tijdelijk jachtverbod af te kondigen op de landelijke vrijgestelde schadesoorten? Zo ja, waarom hebben provincies deze bevoegdheid niet?

2. Deelt u de mening dat provincies deze bevoegdheid wel zouden moeten hebben omdat weersomstandigheden lokaal sterk kunnen verschillen?

3. Bent u bereid gedurende het strenge winterweer een verbod op de jacht af te kondigen op de bosmuis, Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos, veldmuis en de zwarte kraai, omdat dieren het onder deze
omstandigheden al zwaar genoeg hebben? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden gelet op de actuele weerssituatie, en in elk geval voor 11 januari a.s.?

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 10 feb. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over jacht op landelijke vrijgestelde schadesoorten.


Vraag 1
Is het waar dat provincies niet de bevoegdheid hebben om een tijdelijk jachtverbod af te kondigen op de landelijke vrijgestelde schadesoorten? Zo ja, waarom hebben provincies deze bevoegdheid niet?

Vraag 2
Deelt u de mening dat provincies deze bevoegdheid wel zouden moeten hebben omdat weersomstandigheden lokaal sterk kunnen verschillen?

Antwoord vraag 1 en 2
De soorten die op de landelijke vrijstellingslijst staan, veroorzaken in het gehele land schade. Derhalve behoort het tot mijn bevoegdheid handelingen (waaronder doden en verontrusten) ten aanzien van deze soorten te beperken. Soorten die in delen van het land schade aanrichten staan op de provinciale lijst en ten aanzien van die soorten zijn de provincies bevoegd handelingen te beperken. Zie tevens mijn eerdere beantwoording op amervragen over sluiting van de jacht

Vraag 3
Bent u bereid gedurende het strenge winterweer een verbod op de jacht af te kondigen op de bosmuis, Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos, veldmuis en de zwarte kraai, omdat dieren het onder deze
omstandigheden al zwaar genoeg hebben? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3
Ik vertrouw erop dat jagers, wildbeheereenheden, faunabeheereenheden en terreinbeherende organisaties hun
verantwoordelijkheid nemen en in omstandigheden als deze terughoudend optreden om zo de rust voor de overige dieren in het landelijk gebied zoveel mogelijk te bewaren. In dat verband wijs ik op de weidelijkheidsregels voor jagers, die met zich brengen dat zij onder deze omstandigheden terughoudend zullen zijn met het afschieten van dieren. Een verbod acht ik in dat licht overbodig, en bovendien ook onwenselijk. Immers, ook in deze winterse omstandigheden kan beheer en schadebestrijding ten aanzien van
Alle soorten op deze landelijke vrijstellingslijst nodig zijn.

Vraag 4
Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden gelet op de actuele weerssituatie, en in elk geval voor 11 januari a.s.?

Antwoord vraag 4
Ja.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV, AZ, WWI, BUZA, Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, EZ, van Financien, Jeugd en Gezin, van Justitie, OCW, SZW, V en W en VWS over vegetarische diners

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VWS over dekverbod geiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer