Kamer­vragen aan de minister van LNV over veetrans­porten in de kou


Indiendatum: jan. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over veetransporten in de kou

1. Kent u het bericht ‘Varkens op weg naar slacht lijden in kou1 '?

2. Klopt het dat wagens die gebruikt worden voor veetransporten korter dan 8 uur niet gekeurd hoeven worden en er dus geen temperatuursensoren aanwezig hoeven te zijn? Zo ja, waarom worden deze wagens niet gekeurd?

3. Deelt u de mening dat met de huidige weersomstandigheden het welzijn van de dieren als gevolg van de kou bij veetransporten onder de 8 uur ook in gevaar komt? Zo ja, bent u bereid hiervoor aanvullende maatregelen te nemen? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven of er in perioden wanneer het overdag vriest extra controles plaatsvinden ten aanzien van dierenwelzijn tijdens veetransporten. Zo ja, door wie worden deze controles uitgevoerd? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat vervoer met gesloten ventilatieopeningen strijdig is met Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad2 die stelt dat er voldoende ventilatie aanwezig moet zijn tijdens transport? Zo ja, hoe kan dierenwelzijn tijdens perioden van kou dan voldoende in acht worden genomen tijdens transporten korter dan 8 uur? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden gelet op de actuele weerssituatie, en in elk geval voor 12 januari a.s.?

1 www.telegraaf.nl/binnenland/5709936/__Varkens_op_weg_naar_slacht_in_kou__.html
2 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten entot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 12 jan. 2010

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over veetransporten in de kou van 6 januari 2010.

Vraag 1
Kent u het bericht “Varkens op weg naar slacht lijden in kou”? 1)

Antwoord
Ja.

Vragen 2 en 5
Is het waar dat wagens die gebruikt worden voor veetransporten korter dan 8 uur niet gekeurd hoeven worden en er om die reden geen temperatuursensoren aanwezig hoeven te zijn? Zo ja, waarom worden deze wagens niet gekeurd?
Deelt u de mening dat vervoer met gesloten ventilatieopeningen strijdig is met Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad 2) die stelt dat er voldoende ventilatie aanwezig moet zijn tijdens transport? Zo ja, hoe kan dierenwelzijn tijdens perioden van kou dan voldoende in acht worden genomen tijdens transporten korter dan 8 uur? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden
De Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens vervoer vereist alleen voor lang transport (> 8 uur) dat het vervoermiddel is gekeurd en is uitgerust met een temperatuurregistratiesysteem. Voor vervoermiddelen die gebruikt worden voor kort transport (< 8 uur) geldt deze verplichting niet.

Op basis van de transportverordening dienen alle vervoermiddelen wel zodanig te worden ontworpen en gebruikt dat zij dieren beschermen tegen extreme weers­omstandigheden en extreme temperaturen. Ook wagens voor korte transporten dienen deze bescherming te bieden.

Indien een vervoermiddel deze bescherming biedt, kan het dierenwelzijn in acht worden genomen. Naast bescherming tegen extreme temperaturen dient er ook voldoende geventileerd te worden. Indien een vervoermiddel alleen de beschikking heeft over natuurlijke ventilatie en alle ventilatieopeningen zijn gesloten, zal dit tot gevolg hebben dat de diercompartimenten onvoldoende geventileerd worden. Naast onvoldoende bescherming tegen extreme weers­omstandigheden en extreme temperaturen levert onvoldoende ventilatie een overtreding op van de Verordening.

Het is aan de transporteur om te zorgen dat voldaan wordt aan de Verordening. Op het moment dat de toezichthouder constateert dat hier niet aan wordt voldaan, zal opgetreden worden, zoals in onderhavig geval ook gebeurd is.

Vraag 3
Deelt u de mening dat met de huidige weersomstandigheden het welzijn van de dieren als gevolg van de kou bij veetransporten onder de 8 uur ook in gevaar komt? Zo ja, bent u bereid hiervoor aanvullende maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. De transportverordening biedt voldoende waarborgen voor het welzijn van de dieren, ook tijdens koudeperioden. Het welzijn van het dier kan wel in het geding zijn indien de transporteur de Verordening niet naleeft.

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten of er in perioden wanneer het overdag vriest extra controles plaatsvinden ten aanzien van dierenwelzijn tijdens veetransporten? Zo ja, door wie worden deze controles uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Tijdens reguliere controles wordt door de toezichthouder extra gelet op aantasting van het dierenwelzijn door extreme weersomstandigheden zoals de kou tijdens veetransporten.

Vraag 6
Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden gelet op de actuele weerssituatie, doch in elk geval vóór 12 januari a.s.?

Antwoord
Ja.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en VWS over dekverbod geiten

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over Q-koortsbeleid op o.a. kinderboerderijen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer