Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over de Codex Alimen­tarius


Indiendatum: jul. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van LNV en VWS over de Codex Alimentarius

 1. Kunt u aangeven of de consequentie van een maximumdosering voor voedingssupplementen, zoals de Codex Alimentarius zal voorschrijven, ertoe zou kunnen leiden dat hoge doseringen zoals bijvoorbeeld vitamine C 2000mg, 1000 mcg B12 etc. verboden zouden kunnen gaan worden? Zo ja, acht u dit in overeenstemming met de vrijheid die consumenten zouden moeten hebben bij het aanschaffen van voedingssupplementen? Zo neen, welke doseringen van genoemde vitaminen zouden dan bijvoorbeeld onder een verbod per 31 december 2009 kunnen vallen voortvloeiend uit de inwerkingtreding van de Codex Alimentarius?
 2. Hoe moet de stelling als zouden ‘veilige voedingssupplementen’ oegestaan blijven geïnterpreteerd worden? Zo ja, bent u daar zeker van in het licht van het algemeen verbindend karakter van een nieuwe Europese verordening terzake die zal voortvloeien uit de Codex Alimentarius? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u daar zeker van in het licht van het algemeen verbindend karakter van een nieuwe Europese verordening terzake die zal voortvloeien uit de Codex Alimentarius?
 3. Blijven homeopatische middelen die nu op de markt zijn ook na 2009 vrij verkrijgbaar? Zo ja, bent u daar zeker van in het licht van het algemeen verbindend karakter van een nieuwe Europese verordening terzake die zal voortvloeien uit de Codex Alimentarius? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u daar zeker van in het licht van het algemeen verbindend karakter van een nieuwe Europese verordening terzake die zal voortvloeien uit de Codex Alimentarius?
 4. Blijven vitaminepreparaten die nu op de markt zijn ook na 2009 vrij verkrijgbaar? Zo ja, bent u daar zeker van in het licht van het algemeen verbindend karakter van een nieuwe Europese verordening terzake die zal voortvloeien uit de Codex Alimentarius? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u daar zeker van in het licht van het algemeen verbindend karakter van een nieuwe Europese verordening terzake die zal voortvloeien uit de Codex Alimentarius?
 5. Kunt u aangeven welke gevolgen de Codex Alimentarius zal hebben voor de beoordeling van homeopatische middelen waarin door hun extreme verdunning de veronderstelde werkzame stof niet meer chemisch aantoonbaar is? Blijft het toegestaan deze middelen te verkopen met een omschrijving die verder gaat dan de chemische samenstelling van het middel? Zo ja, bent u daar zeker van? Zo neen, waarom niet?
 6. Kunt u aangeven wat de invoering van de Codex Alimentarius kan betekenen voor het al dan niet vaccineren van dieren bedoeld voor de export? Is er ruimte voor eigen keuzes van de veehouder in deze zin? Zo ja, hoe worden deze vrijheden gewaarborgd? Zo neen, waarom niet?
 7. Kunt u aangeven wat de Codex Alimentarius kan betekenen voor de toepassing van gentechnologie in gewassen? Is er ruimte voor eigen keuzes van de akkerbouwer in deze zin? Zo ja, hoe worden deze vrijheden gewaarborgd? Zo neen, waarom niet?
 8. Kunt u aangeven wat de Codex Alimentarius kan betekenen voor de toepassing van hormonen en antiobiotica in de veehouderij? Is er ruimte voor eigen keuzes van de veehouder in deze zin? Zoja, hoe worden deze vrijheden gewaarborgd? Zo neen, waarom niet?
 9. Kunt u aangeven wat de Codex Alimentarius kan betekenen voor het vóórkomen van pathogenen zoals campylobacter, E-coli en salmonella in vleessoorten? Is het denkbaar dat er na 2009 een totaalverbod zal komen op levering van vlees dat pathogenen bevat in het kader van de Codex Alimentarius? Zo ja, betekent dat een 100% garantie voor de afwezigheid van pathogenen en hoe zal de naleving en handhaving vorm krijgen?
 10. Kunt u aangeven of de biologische of biologisch dynamische landbouw op enigerlei wijze belemmeringen zal kunnen ondervinden van de invoering van de Codex Alimentarius of daarmee samenhangende Europese richtlijnen? Zo ja, aan welke belemmeringen moet worden gedacht? Zo neen, bent u er zeker van dat dergelijke belemmeringen ten opzichte van de huidige situatie zich niet zullen voordoen?
 11. Kunt u aangeven of de reformbranche op enigerlei wijze belemmeringen zal kunnen ondervinden van de invoering van de Codex Alimentarius of daarmee samenhangende Europese richtlijnen? Zo ja, aan welke belemmeringen moet worden gedacht? Zo neen, bent u er zeker van dat dergelijke belemmeringen ten opzichte van de huidige situatie zich niet zullen voordoen?
 12. Kunt u aangeven of beoefenaars van alternatieve geneeswijzen op enigerlei wijze belemmeringen zullen kunnen ondervinden van de invoering van de Codex Alimentarius of daarmee samenhangende Europese richtlijnen? Zo ja, aan welke belemmeringen moet worden gedacht? Zo neen, bent u er zeker van dat dergelijke belemmeringen ten opzichte van de huidige situatie zich niet zullen voordoen?
 13. Kan Nederland desgewenst een voorbehoud maken bij vaststelling en/of implementatie van de Codex Alimentarius? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
 14. Kunt u garanties geven dat consumenten na invoering van de Codex Alimentarius net zo vrij zullen kunnen zijn in de keuze van hun voedingsmiddelen als op dit moment het geval is? Zo ja, welke garanties? Zo neen, waarom niet?
 15. Hoe wordt in de Codex Alimentarius omgegaan met bewezen schadelijke stoffen, zoals tabak? Zullen ze vrij verkrijgbaar blijven, of zal de verkoop ervan onder invloed van de Codex Alimentarius aan banden worden gelegd of verboden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 25 aug. 2008

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Thieme over de Codex Alimentarius.
(2070825760)

1
Kunt u naar aanleiding van uw brief van 30 juni 2008 1) uiteenzetten of de consequentie van een maximumdosering voor voedingssupplementen, zoals de Codex Alimentarius zal voorschrijven, ertoe zou kunnen leiden dat hoge doseringen zoals bijvoorbeeld vitamine C 2000mg, 1000 mcg B12 etc. verboden zouden kunnen gaan worden? Zo ja, acht u dit in overeenstemming met de vrijheid die consumenten zouden moeten hebben bij het aanschaffen van voedingssupplementen? Zo neen, welke doseringen van genoemde vitaminen zouden dan bijvoorbeeld onder een verbod per 31 december 2009 kunnen vallen, voortvloeiend uit de inwerkingtreding van de Codex Alimentarius?

1, 3-12, 14, 15
Zoals in de brief van 30 juni 2008 is aangegeven zijn er vele onjuiste berichten in de media over de Codex Alimentarius. Er is geen verbod dat per 31 december 2009 voortvloeiend uit de Codex Alimentarius in werking zal treden (zie ook www.codexalimentarius.nl).
De werkzaamheden in het kader van de Codex Alimentarius leiden tot standaarden op het gebied van voedselveiligheid. Deze standaarden zijn geen wetgeving. De Europese Unie weegt bij het opstellen van wetgeving de Codex standaarden mee.

De werkzaamheden van de Codex Alimentarius zullen niet leiden tot een verbod op hoge doseringen van vitamines, homeopatische middelen, vitaminepreparaten of vlees dat pathogenen bevat. Verder heeft de Codex alimentarius geen invloed op de beoordeling van homeopatische middelen, het al dan niet vaccineren van dieren bedoeld voor de export, de toepassing van gentechnologie in gewassen of de verkoop van bewezenschadelijke stoffen zoals tabak. Ook belemmert de Codex alimentarius niet de biologische of biologisch dynamische landbouw, de reformbranche of de beoefenaars van alternatieve geneeswijzen.

2
Hoe moet de stelling als zouden ‘veilige voedingssupplementen’ toegestaan blijven geïnterpreteerd worden? Zo ja, bent u daar zeker van in het licht van het algemeen verbindend karakter van een nieuwe Europese verordening terzake die zal voortvloeien uit de Codex Alimentarius? Zo neen, waarom niet?

2
Volgens de Algemene Voorschriften van de Levensmiddelenwetgeving (Verordening 178/2002) is het verboden onveilige levenmiddelen in de handel te brengen. Alle levensmiddelen, dus ook voedingssupplementen, moeten hieraan voldoen.

3
Blijven homeopathische middelen die nu op de markt zijn ook na 2009 vrij verkrijgbaar? Zo ja, bent u daar zeker van in het licht van het algemeen verbindend karakter van een nieuwe Europese verordening terzake die zal voortvloeien uit de Codex Alimentarius? Zo neen, waarom niet?

3
Zie het antwoord op vraag1.


4
Blijven vitaminepreparaten die nu op de markt zijn ook na 2009 vrij verkrijgbaar? Zo ja, bent u daar zeker van in het licht van het algemeen verbindend karakter van een nieuwe Europese verordening terzake die zal voortvloeien uit de Codex Alimentarius? Zo neen, waarom niet?

4
Zie het antwoord op vraag 1.

5
Kunt u uiteenzetten welke gevolgen de Codex Alimentarius zal hebben voor de beoordeling van homeopathische middelen, waarvan door hun extreme verdunning de veronderstelde werkzame stof niet meer chemisch aantoonbaar is? Blijft het toegestaan deze middelen te verkopen met een omschrijving die verder gaat dan de chemische samenstelling van het middel? Zo ja, bent u daar zeker van? Zo neen, waarom niet?

5
Zie het antwoord op vraag 1.

6
Kunt u uiteenzetten wat de invoering van de Codex Alimentarius kan betekenen voor het al dan niet vaccineren van dieren bedoeld voor de export? Is er ruimte voor eigen keuzes van de veehouder in deze zin? Zo ja, hoe worden deze vrijheden gewaarborgd? Zo neen, waarom niet?

6
Zie het antwoord op vraag 1.

7
Kunt u uiteenzetten wat de Codex Alimentarius kan betekenen voor de toepassing van gentechnologie in gewassen? Is er ruimte voor eigen keuzes van de akkerbouwer in deze zin? Zo ja, hoe worden deze vrijheden gewaarborgd? Zo neen, waarom niet?

7
Zie het antwoord op vraag 1.


8
Kunt u uiteenzetten wat de Codex Alimentarius kan betekenen voor de toepassing van hormonen en antibiotica in de veehouderij? Is er ruimte voor eigen keuzes van de veehouder in deze zin? Zo ja, hoe worden deze vrijheden gewaarborgd? Zo neen, waarom niet?

8
Zie het antwoord op vraag 1.

9
Kunt u uiteenzetten wat de Codex Alimentarius kan betekenen voor het vóórkomen van pathogenen, zoals campylobacter, E-coli en salmonella in vleessoorten? Is het denkbaar dat er na 2009 een totaalverbod zal komen op levering van vlees dat pathogenen bevat in het kader van de Codex Alimentarius? Zo ja, betekent dat een 100% garantie voor de afwezigheid van pathogenen en hoe zal de naleving en handhaving vorm krijgen?

9
Zie het antwoord op vraag1.

10
Kunt u uiteenzetten of de biologische of biologisch dynamische landbouw op enigerlei wijze belemmeringen zal kunnen ondervinden van de invoering van de Codex Alimentarius of daarmee samenhangende Europese richtlijnen? Zo ja, aan welke belemmeringen moet worden gedacht? Zo neen, bent u er zeker van dat dergelijke belemmeringen ten opzichte van de huidige situatie zich niet zullen voordoen?

10
Zie het antwoord op vraag 1.

11
Kunt u uiteenzetten of de reformbranche op enigerlei wijze belemmeringen zal kunnen ondervinden van de invoering van de Codex Alimentarius of daarmee samenhangende Europese richtlijnen? Zo ja, aan welke belemmeringen moet worden gedacht? Zo neen, bent u er zeker van dat dergelijke belemmeringen ten opzichte van de huidige situatie zich niet zullen voordoen?

11
Zie het antwoord op vraag1.

12
Kunt u uiteenzetten of beoefenaars van alternatieve geneeswijzen op enigerlei wijze belemmeringen zullen kunnen ondervinden van de invoering van de Codex Alimentarius of daarmee samenhangende Europese richtlijnen? Zo ja, aan welke belemmeringen moet worden gedacht? Zo neen, bent u er zeker van dat dergelijke belemmeringen ten opzichte van de huidige situatie zich niet zullen voordoen?

12
Zie het antwoord op vraag1.

13
Kan Nederland desgewenst een voorbehoud maken bij vaststelling en/of implementatie van de Codex Alimentarius? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

13
Ja, Nederland kan een voorbehoud maken bij de vaststelling van standaarden door de Codex Alimentarius. Nederland is hierbij gebonden aan de vigerende EU-regelgeving.

14
Kunt u garanties geven dat consumenten na invoering van de Codex Alimentarius net zo vrij kunnen zijn in de keuze van hun voedingsmiddelen als op dit moment het geval is? Zo ja, welke garanties? Zo neen, waarom niet?

14
Zie het antwoord op vraag1.

15
Hoe wordt in de Codex Alimentarius omgegaan met bewezen schadelijke stoffen, zoals tabak? Zullen ze vrij verkrijgbaar blijven of zal de verkoop ervan onder invloed van de Codex Alimentarius aan banden worden gelegd of verboden? Kunt u uw antwoord toelichten?

15
Zie het antwoord op vraag1.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,dr. A. Klink