Aanvul­lende Kamer­vragen aan de minister van LNV over uitge­zette korhoenders


Indiendatum: jul. 2008

Aanvullende vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over uitgezette korhoenders

  1. Kunt u aangeven hoeveel kuikens dit jaar in gevangenschap geboren zijn op de foklocatie binnen het park en de foklocatie naast het park? Zo neen, waarom niet?
  2. Kunt u aangeven of er buiten de foklocatie in Park De Hoge Veluwe en Otterlo nog andere Nederlandse foklocaties in gebruik zijn ten behoeve van het herintroductieproject? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?
  3. Is het waar dat de resultaten van het in gevangenschap fokken van korhoenders zeer teleurstellend zijn (dat slechts enkele kuikens geboren zijn /in leven gebleven zijn) en dat er tientallen gefokte dieren elders ingekocht zullen worden om alsnog het beoogde aantal dieren uit te zetten? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de Beleidslijn herintroducties en de rond het project gemaakte afspraken en hoe wordt vastgesteld dat die dieren een vergelijkbare “genetische vingerafdruk” zullen hebben? Zo neen, is het aantal binnen het project gefokte korhoenders toereikend voor de uitzetdoelstellingen van dit jaar?
  4. Bent u bereid een importverbod in te stellen voor korhoenders ten behoeve van de herintroductie die op andere locaties gefokt zijn dan de genoemde? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  5. Bent u bereid de evaluatie van het project te vervroegen gelet op de grote sterfte onder de uitgezette dieren en de achterblijvende fokresultaten? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 2 sep. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over uitgezette korhoenders (ingezonden 22 juli 2008).

1
Kunt u uiteenzetten hoeveel kuikens dit jaar geboren zijn op de foklocatie binnen het Park De Hoge Veluwe en de foklocatie naast het park? Zo neen, waarom niet?

Er is geen foklocatie naast het park. Op de foklocatie binnen het park zijn dit jaar zes korhoenders geboren.

2
Kunt u uiteenzetten of er buiten de foklocatie in Park De Hoge Veluwe en Otterlo nog andere Nederlandse foklocaties in gebruik zijn ten behoeve van het herintroductieproject? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

Er zijn thans buiten de foklocatie in Park De Hoge Veluwe geen andere foklocaties in gebruik, ten behoeve van bedoeld herintroductieproject.

3
Is het waar dat de resultaten van het in gevangenschap fokken van korhoenders zeer teleurstellend zijn (dat slechts enkele kuikens geboren zijn / in leven gebleven zijn) en dat er tientallen gefokte dieren elders ingekocht zullen worden om alsnog het beoogde aantal dieren uit te zetten? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de Beleidslijn herintroducties en de rond het project gemaakte afspraken? Hoe wordt vastgelegd dat die dieren een vergelijk¬bare “genetische vingerafdruk” zullen hebben? Zo neen, is het aantal binnen het project gefokte korhoenders toereikend voor de uitzetdoelstellingen van dit jaar?

Het aantal binnen het project gefokte vogels is onvoldoende om de uitzetdoelstelling voor dit jaar te halen. Er zullen daartoe vogels met de vereiste genetische eigenschappen van elders moeten worden betrokken. De beleidslijn herintroducties en de voor bedoeld project afgegeven ontheffing verzetten zich daar niet tegen.
Vogels die oorspronkelijk afkomstig zijn uit het gebied, waar ook de Nederlandse populatie deel van uitmaakte, en de nakomelingen daarvan beschikken over de vereiste genetische eigenschappen. Inmiddels is aangetoond dat de oorspronkelijke Nederlandse populatie genetisch identiek was aan onder meer de Duitse. Men is voornemens voor bedoeld herintroductieproject vogels te betrekken, die bewezen nakomelingen zijn van oorspronkelijk aan de Duitse wilde populatie onttrokken vogels.

4
Bent u bereid een importverbod in te stellen voor korhoenders ten behoeve van de herintroductie die op andere locaties gefokt zijn dan de genoemde? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Neen. Zie mijn antwoord op vraag 3.

5
Bent u bereid de evaluatie van het project te vervroegen gelet op de grote sterfte onder de uitgezette dieren en de achterblijvende fokresultaten? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Neen. Zie mijn antwoord op de vragen 5 en 11 van uw eerdere vragen over hetzelfde onderwerp.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg