Kamer­vragen aan de minister van LNV over boete voor transport van zieke varkens


Indiendatum: jul. 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over boete voor transport van zieke varkens

 1. Kent u het bericht “boete voor vervoeren zieke varkens”1?
 2. Vindt u dat van een straf van € 2500,- boete en een voorwaardelijke straf voor de eigenaar van de varkens voldoende voorbeeldwerking uitgaat naar anderen die het vervoer van wrak en ziek vee kennelijk als een gecalculeerd bedrijfsrisico zien, gelet op het feit dat er sprake is van recidivisme? Zo ja, hoe verhoudt u mening zich tot het regeringsbeleid dat mishandelaars van dieren zwaarder dienen te worden bestraft? Zo neen, welke maatregelen gaat u nemen om straffen zwaarder te maken om mishandeling en recidivisme te voorkomen?
 3. Kunt u aangeven om hoeveel wrakke of zieke varkens het ging en hoe vaak betreffende varkenshandelaar en/of betreffende veehouder(s) eerder betrapt werden op soortgelijke overtredingen? Zo neen, waarom niet?
 4. Kunt u aangeven of de constatering van het Agrarisch Dagblad deelt dat “dieren die niet vervoerd mogen worden, vaak toch vervoerd worden” en kunt u uw antwoord kwantitatief onderbouwen? Zo ja, welke maatregelen neemt u om het vervoer van zieke dieren tegen te gaan? Zo neen, waarom niet en waar blijkt dat uit?
 5. Kunt u aangeven hoe het kan dat de overtredingen over twee jaar verspreid voorkwamen en ter kennis waren van een dierenarts, maar dat toch niet harder opgetreden is via het intrekken van de vervoersvergunning en/of het opleggen van een houdverbod?
 6. Vindt u dat sprake is van een onvoldoende ontwikkeld normbesef wanneer recidivisme blijft voorkomen in deze sector en bent u voornemens daar via betere handhaving en strengere sancties daartegen op te treden? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?
 7. Bent u bereid de identiteit van recidivisten prijs te geven, analoog aan het voornemen van CBL om de identiteit van winkeldieven openbaar te maken? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.agd.nl/1056969/Nieuws/Artikel/Boete-voor-vervoeren-zieke-varkens.htm

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 6 okt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Thieme over een boete voor het transport van zieke varkens.

 1. Kent u het bericht “boete voor vervoeren zieke varkens”? 1)

  Ja.
 2. Vindt u dat van een straf van € 2500,- boete en een voorwaardelijke straf voor de eigenaar van de varkens voldoende voorbeeldwerking uitgaat naar anderen die het vervoer van wrak en ziek vee kennelijk als een gecalculeerd bedrijfsrisico zien, gelet op het feit dat er sprake is van recidivisme? Zo ja, hoe verhoudt uw mening zich tot het regeringsbeleid dat mishandelaars van dieren zwaarder dienen te worden bestraft? Zo neen, welke maat¬regelen gaat u nemen om straffen zwaarder te maken om mishandeling en recidivisme te voorkomen?

  Bij overtreding van de Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (hierna: transportverordening) is het mogelijk een boete op te leggen van maximaal 18.500 euro en/of een hechtenis van maximaal zes maanden. Op basis van de “Richtlijn voor strafvordering regelgeving ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit” zal het OM de te eisen boete of aan te bieden transactie verhogen met 50% bij éénmalige recidive en 100% indien sprake is van een herhaaldelijke overtreding.

  Met inachtneming van deze kaders en de specifieke omstandigheden van het desbetref¬fende geval wordt de hoogte van de transactie of eis, ter zitting vastgesteld door de Officier van Justitie.

  Met de Wet Dieren zal voor opzettelijk begane overtredingen van de transportverordening sprake zijn van een verhoging van de maximum strafmaat voor de op te leggen gevangenisstraf van zes maanden naar twee jaar (zie Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wet Dieren Kamerstukken II 2007/2008, 31 389 nr. 3).

  Ik ben van mening dat er met het huidige en toekomstige sanctiestelsel zoals hiervoor geschetst afdoende mogelijkheden zijn om in het geval van overtredingen van de transportverordening een passende straf op te leggen. Het is aan de rechter om de uiteindelijke hoogte van die straf te bepalen.
 3. Kunt u uiteenzetten om hoeveel wrakke of zieke varkens het ging en hoe vaak de betreffende varkenshandelaar en/of de betreffende veehouder(s) eerder betrapt werden
  op soortgelijke overtredingen? Zo neen, waarom niet?

  Het ging in dit geval om vijf overtredingen die plaatsvonden in 2007 en waarvoor een proces-verbaal is opgemaakt. In totaal betrof het zeven “wrakke” varkens. Aan de veehouder die de dieren heeft laten vervoeren, is door het OM een transactie aan¬geboden. Het bedrijf (de varkenshandel) en de directeur daarvan hebben geen transactie aangeboden gekregen, maar zijn direct gedagvaard en door de economische politierechter veroordeeld tot een onvoorwaardelijke, respectievelijk een voorwaardelijke boete van 2.500 euro.
 4. Deelt u de constatering van het Agrarisch Dagblad dat “dieren die niet vervoerd mogen worden, vaak toch vervoerd worden” en kunt u uw antwoord kwantitatief onderbouwen? Zo ja, welke maatregelen neemt u om het vervoer van zieke dieren tegen te gaan? Zo neen, waarom niet en waar blijkt dat uit?

  Ik kan deze constatering niet onderschrijven omdat hiervoor de onderbouwing ontbreekt. De aantallen geconstateerde overtredingen zouden hiervoor moeten worden afgezet tegenover de aantallen dieren die niet vervoerd en op het bedrijf gedood worden. Deze cijfers zijn echter niet bekend.
 5. Kunt u uiteenzetten hoe het kan dat de overtredingen over twee jaar verspreid voorkwamen en ter kennis waren van een dierenarts, maar dat toch niet harder opgetreden is via het intrekken van de vervoersvergunning en/of het opleggen van een houdverbod?

  In 2007 is niet elke overtreding waarvoor de AID een proces-verbaal heeft opgemaakt, naar de VWA doorgeleid. Hierdoor kon het voorkomen dat strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures niet synchroon liepen. De VWA heeft de transporteur begin 2008 een brief geschreven waarin het voornemen tot schorsing van de vergunning en de gelegenheid tot geven zienswijze kenbaar is gemaakt. Het protocol dat hij vervolgens heeft ingediend, is akkoord bevonden waardoor het voornemen tot schorsing op grond van de Beleidsregels dierenwelzijn, weer is ingetrokken. De VWA heeft besloten om de transporteur op het verzwaarde keuringsregime, de klepkeuring, te zetten.
  Zoals ik uiteen heb gezet in mijn reactie op het rapport van de heer Vanthemsche van
  20 juni 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 26 991 nr. 205) ben ik bezig de toepassingspraktijk van de bestuurlijke handhaving van de transportverordening te verbeteren. Voor de maatregelen die ik in dit verband zal treffen, verwijs ik u naar deze reactie.
  Het opleggen van een houdverbod is geen bestuursrechtelijke, maar een strafrechtelijke maatregel. Voor de strafrechtelijke vervolging in het kader van deze overtredingen verwijs ik naar vraag 3.
 6. Vindt u dat sprake is van een onvoldoende ontwikkeld normbesef wanneer recidivisme blijft voorkomen in deze sector en bent u voornemens daar via betere handhaving en strengere sancties tegen op te treden? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  Nee. De sector wordt niet verdacht van het maken van een herhaalde overtreding. Dit betreft een individuele varkenshandel. Verder verwijs ik naar mijn antwoord bij vraag 5.
 7. Bent u bereid de identiteit van recidivisten prijs te geven, analoog aan het voornemen van CBL om de identiteit van winkeldieven openbaar te maken? Zo neen, waarom niet?

  Ik verwijs u hierbij naar mijn brief van 7 mei 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 31 200
  nr. 216).

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg  1) http://www.agd.nl/1056969/Nieuws/Artikel/Boete-voor-vervoeren-zieke-varkens.htm