Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VROM over genetisch gema­ni­pu­leerd veevoer


Indiendatum: apr. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu over genetisch gemanipuleerd veevoer

  1. Kent u de recente berichten in de Volkskrant (1) en het NRC Handelsblad (2) over de invoer van niet-goedgekeurde genetisch gemanipuleerde maïs in Nederland?

  2. Is het waar dat bij in Nederland ingevoerde maïsproducten vervuiling optreedt met genetisch gemodificeerde maïs die kan oplopen tot 1,9 procent, ondanks de Europese toegestane limiet van 0,9 procent? Waar baseert u uw bevinding op?

  3. Bent u van mening dat deze vervuiling ongewenst is en dat u hiertegen op moet treden? Zo ja, op welke wijze voorkomt u dat deze vervuiling optreedt en op welke wijze controleert en handhaaft u dat? Zo neen, waarom niet?

  4. Bent u bereid om naast de standaard steekproeven aanvullend onderzoek te laten verrichten naar de vervuiling van ingevoerde maïsproducten met genetisch gemodificeerde maïs? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

  5. Bent u bereid om verdere maatregelen te treffen tegen de invoer van maïsproducten die in te hoge mate zijn vervuild met genetisch gemodificeerde maïs? Zo ja, welke maatregelen zijn dat? Zo neen, waarom niet?

(1) “Vreemde genen in de boot”, De Volkskrant 28-04-2007, Kennisbijlage, blz.1
(2) “Greenpeace vindt gemodificeerde maïs in haven Rotterdam”, NRC Handelsblad 30-04-2007, blz.10

Indiendatum: apr. 2007
Antwoorddatum: 11 jun. 2007

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

1. Ja.

2. De Europese regelgeving bepaalt of een contaminatie acceptabel is of niet. Levensmiddelen en diervoeders die in de handel worden gebracht als zijnde vrij van ggo’s, mogen een klein deel toegelaten ggo’s bevatten omdat deze aanwezigheid technisch veelal onvermijdbaar is (zie ook het antwoord op vraag 3 Van Velzen, Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2006–2007, nr. 1598). De maximale drempelwaarde van ggo’s in dergelijke producten is 0,9%, mits de vermenging onvoorzien of
technisch niet te voorkomen is. Als het percentage ggo’s in het product hoger is dan 0,9% moet op het etiket zijn aangegeven dat het product ggo’s bevat. Voor in de EU niet toegelaten ggo’s geldt een absolute nultolerantie. Indien contaminatie met een niet toegelaten ggo wordt vastgesteld, worden de betrokken partijen vernietigd of teruggestuurd. Het is primair de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om te zorgen dat producten voldoen aan de eisen, dus ook etiketteringseisen van het
importland. De VWA controleert steekproefsgewijs of partijen aan de regelgeving voldoen.

3. Zie het antwoord op vraag 2.

4. De VWA bemonstert standaard 10% van de binnenkomende maïspartijen uit de VS en analyseert die monsters op niet toegelaten ggo’s. Sinds eind vorig jaar wordt bij de analyses van de monsters ook gecontroleerd op Herculex RW. Dit heeft geen positieven opgeleverd. Er is in dit geval geen sprake van risico voor de volksgezondheid, dierveiligheid of milieuveiligheid. Er is wel sprake van een overtreding van de Europese regelgeving. Dit is aanleiding voor de VWA om de controle aan de grenzen te verscherpen.