Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VROM over de aanwe­zigheid van een in de Europese Unie niet toege­laten genetisch gemo­di­fi­ceerde maïsvariant in veevoer


Indiendatum: apr. 2007

Vragen van het lid Thieme aan de minister van LNV en de minister van VROM over genetisch gemanipuleerd veevoer


1. Kent u de recente berichten in de Volkskrant en het NRC Handelsblad over de invoer van niet-goedgekeurde genetisch gemanipuleerde maïs in Nederland (1) (2)?

2. Is het waar dat bij in Nederland ingevoerde maïsproducten vervuiling optreedt met genetisch gemodificeerde maïs die kan oplopen tot 1,9 procent, ondanks de Europese toegestane limiet van 0,9 procent? Waar baseert u uw bevinding op?

3. Bent u van mening dat deze vervuiling ongewenst is en dat u hiertegen op moet treden? Zo ja, op welke wijze voorkomt u dat deze vervuiling optreedt en op welke wijze controleert en handhaaft u dat? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid om naast de standaard steekproeven aanvullend onderzoek te laten verrichten naar de vervuiling van ingevoerde maïsproducten met genetisch gemodificeerde maïs? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid om verdere maatregelen te treffen tegen de invoer van maïsproducten die in te hoge mate zijn vervuild met genetisch gemodificeerde maïs? Zo ja, welke maatregelen zijn dat? Zo neen, waarom niet?

(1) de Volkskrant, 28 april 2007, “Vreemde genen in de boot”

(2) NRC Handelsblad, 30 april 2007, “Greenpeace vindt gemodificeerde maïs in haven Rotterdam”

Indiendatum: apr. 2007
Antwoorddatum: 10 mei 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (Partij voor de Dieren) over de aanwezigheid van een in de Europese Unie niet toegelaten genetisch gemodificeerde maïsvariant in veevoer.

De vragen die mede aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn gericht, vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit daar er geen levende levende genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) betrokken zijn.

1
Kent u de recente berichten over de invoer van niet-goedgekeurde genetisch gemanipu¬leerde maïs in Nederland?

Ja.

2
Is het waar dat bij in Nederland ingevoerde maïsproducten vervuiling optreedt met genetisch gemodificeerde maïs die kan oplopen tot 1,9 procent, ondanks de Europese toegestane limiet van 0,9 procent? Waar baseert u uw bevinding op?

De Europese regelgeving bepaalt of een contaminatie acceptabel is of niet. Levensmidde¬len en diervoeders die in de handel worden gebracht als zijnde vrij van ggo’s, mogen een klein deel toegelaten ggo’s bevatten omdat deze aanwezigheid technisch veelal onver¬mijdbaar is (zie ook het antwoord op vraag 3 Van Velzen, nummer 2060714100). De maximale drempelwaarde van ggo’s in dergelijke producten is 0,9%, mits de vermenging onvoorzien of technisch niet te voorkomen is. Als het percentage ggo’s in het product hoger is dan 0,9% moet op het etiket zijn aangegeven dat het product ggo’s bevat. Voor in de EU niet toegelaten ggo’s geldt een absolute nultolerantie.

Indien contaminatie met een niet toegelaten ggo wordt vastgesteld, worden de betrokken partijen vernietigd of terug¬gestuurd. Het is primair de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om te zorgen dat producten voldoen aan de eisen, dus ook etiketterings¬eisen van het importland. De VWA controleert steekproefsgewijs of partijen aan de regelgeving voldoen.

3
Deelt u de mening dat deze vervuiling ongewenst is en dat u hiertegen op moet treden? Zo ja, op welke wijze voorkomt u dat deze vervuiling optreedt en op welke wijze controleert en handhaaft u dat? Zo neen, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 2.

4
Bent u bereid om naast de standaardsteekproeven aanvullend onderzoek te laten verrichten naar de vervuiling van ingevoerde maïsproducten met genetisch gemodificeerde maïs? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

De VWA bemonstert standaard 10% van de binnenkomende maïspartijen uit de VS en analyseert die monsters op niet toegelaten ggo’s. Sinds eind vorig jaar wordt bij de analyses van de monsters ook gecontroleerd op Herculex RW. Dit heeft geen positieven opgeleverd. Er is in dit geval geen sprake van risico voor de volksgezondheid, dierveilig¬heid of milieuveiligheid. Er is wel sprake van een overtreding van de Europese regel¬geving. Dit is aanleiding voor de VWA om de controle aan de grenzen te verscherpen.

Toelichting: deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid
Van Velzen (SP), ingezonden 2 mei 2007 (vraagnummer 2060714100).

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg