Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VROM over export varkens­vlees naar China stap dich­terbij


Indiendatum: nov. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu over export varkensvlees naar China stap dichterbij

1. Kent u het bericht 'Export van varkensvlees en fokvarkens naar China stap dichterbij'1?

2. Is het waar dat Nederland straks levende varkens gaat exporteren naar China? Zo ja, op welke wijze worden die varkens getransporteerd, en hoelang zullen de varkens dan onderweg zijn?

3. Kunt u aangeven wat de effecten op de uitstoot van CO2 zijn om levende en gedode varkens te vervoeren over een dergelijk grote afstand?

4. Kunt u aangeven wat de ratio is dat een klein land als het onze varkens fokt en vlees produceert voor de Chinese markt?

5. Kunt u aangeven welke gevolgen de export van Nederlands fokmateriaal en Nederlandse fokmethoden zal hebben op de genetische variatie in de Chinese veehouderij op de langere termijn?

6. Kunt u aangeven hoe u de export van varkensvlees ziet in relatie tot de opmerking van de vorige minister van LNV die stelde: het systeem is vastgelopen: ‘we importeren voer, we exporteren varkens en de rommel houden we hier’?

7. Kunt u aangeven hoe het stimuleren van de vleesconsumptie in China via export van varkensvlees en fokvarkens zich verhoudt tot het regeringsstandpunt dat 'vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket is?'

8. Hoe beoordeelt u de ontwikkeling dat de Chinese bevolking mede onder invloed van Nederlandse handelsmissies is opgeroepen een halve liter melk per dag te consumeren2 en in snel tempo overstapt van een overwegend plantaardig dieet naar een dieet waarin zuivel, eieren en varkensvlees de overhand krijgen3?

9. Is het waar dat China nu al de grootste producent van varkensvlees ter wereld is, en dat het land straks niet meer in haar eigen voedselbehoefte zal kunnen voorzien wanneer de snel groeiende bevolking overstapt naar een vervuilend, inefficiënt dieet met meer dierlijke eiwitten dan nu het geval is?

10. Kunt u aangeven welke initiatieven Nederland ontplooid heeft om de Chinese bevolking te stimuleren om meer of althans niet minder dierlijke eiwitten te consumeren dan nu het geval is?

11. Kunt u aangeven welke initiatieven Nederland in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld heeft om de consumptie van dierlijke eiwitten in China te bevorderen c.q. te stroomlijnen?

12. Kunt u de ratio duiden achter het verschil in inspanning om de productie en consumptie van plantaardige eiwitten te bevorderen in Nederland versus de inspanning om de productie en consumptie van dierlijke eiwitten te bevorderen in China?

13. Hoe oprecht is de kabinetsprioriteit om in Nederland een eiwittransitie op gang te brengen naar een meer plantaardige eiwitproductie en consumptie, wanneer tegelijkertijd wordt ingezet om de productie en consumptie van dierlijke eiwitten in China te bevorderen?

14. Kunt u vanuit het perspectief van het Nederlandse klimaatbeleid en de Nederlandse inzet voor een internationaal klimaatbeleid duiden wat de ratio is achter het stimuleren van de export van Nederlands varkensvlees naar China en het bevorderen van de productie van varkensvlees met Nederlandse fokdieren in China?

15. Hoe geloofwaardig is een oproep aan het Nederlands publiek om de vleesconsumptie te verminderen, wanneer tegelijkertijd actief bevorderd wordt dat de vleesconsumptie in China zal toenemen?

16. Kunt u aangeven van wanneer de onderhavige exportplannen van Nederlands varkensvlees en fokvee dateren en of er tussentijds nieuwe ontwikkelingen of inzichten zijn ontstaan die aanleiding geven de oorspronkelijke plannen te herbezien? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet, gelet op de toenemende informatie over de vervuilende effecten van vleesproductie en vleesconsumptie?

1www.minlnv.nl/portal/page

2www.rnw.nl/nl/nederlands/article/tussen-de-friese-koeien-china

3 nl.odemagazine.com/doc/0001/Wie-geeft-China-straks-te-eten/

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 17 jan. 2010


Geachte Voorzitter,

Mede namens de minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer stuur ik u de antwoorden op de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD).


1
Kent u het bericht 'Export van varkensvlees en fokvarkens naar China stap dichterbij'?
Ja.

2
Is het waar dat Nederland straks levende varkens gaat exporteren naar China? Zo ja, op welke wijze worden die varkens getransporteerd, en hoelang zullen de varkens dan onderweg zijn?
Hier is sprake van hoogwaardige fokvarkens, die slechts in zeer kleine aantallen zullen worden geëxporteerd. Deze varkens zullen per vliegtuig worden geëxporteerd met inachtneming van alle voorschriften die gelden voor dit soort transporten en zullen circa 2 à 3 dagen onderweg zijn.

3 en 14
Kunt u aangeven wat de effecten op de uitstoot van CO2 zijn om levende en gedode varkens te vervoeren over een dergelijk grote afstand? Kunt u vanuit het perspectief van het Nederlandse klimaatbeleid en de Nederlandse inzet voor een internationaal klimaatbeleid duiden wat de ratio is achter het stimuleren van de export van Nederlands varkensvlees naar China en het bevorderen van de productie van varkensvlees met Nederlandse fokdieren in China?

Gelet op het beperkt aantal hoogwaardige fokvarkens, zal het effect op de CO2- emissie klein zijn. Transport van het vlees zal via regulier transport over zee gaan.

4 en 5
Kunt u aangeven wat de ratio is dat een klein land als het onze varkens fokt en vlees produceert voor de Chinese markt?
Kunt u aangeven welke gevolgen de export van Nederlands fokmateriaal en Nederlandse fokmethoden zal hebben op de genetische variatie in de Chinese veehouderij op de langere termijn?
Nederland is internationaal een gerespecteerd land als het gaat om genetisch fokmateriaal. Export van dit genetisch materiaal vergroot de beschikbaarheid aan genetische diversiteit voor de ontwikkeling van de Chinese varkensstapel. Daardoor kan een betere diergezondheid en duurzame productie worden bevorderd. Ten aanzien van de export van vlees naar China gaat het om onderdelen van het varken die in Europa minder goed kunnen worden afgezet, zoals varkensneuzen en -oren. Dit voorkomt verspilling en draagt bij aan de vierkantsverwaarding van het varken.

6, 7 en 8
Kunt u aangeven hoe u de export van varkensvlees ziet in relatie tot de opmerking van de vorige minister van LNV die stelde: het systeem is vastgelopen: 'we importeren voer, we exporteren varkens en de rommel houden we hier'? Kunt u aangeven hoe het stimuleren van de vleesconsumptie in China via export van varkensvlees en fokvarkens zich verhoudt tot het regeringsstandpunt dat 'vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket is?' Hoe beoordeelt u de ontwikkeling dat de Chinese bevolking mede onder invloed van Nederlandse handelsmissies is opgeroepen een halve liter melk per dag te consumeren en in snel tempo overstapt van een overwegend plantaardig dieet naar een dieet waarin zuivel, eieren en varkensvlees de overhand krijgen? Zoals ik in mijn toekomstvisie over de veehouderij heb aangegeven, moet de veehouderij in Nederland een duurzaamheidsprong maken waardoor zij over circa 15 jaar integraal duurzaam is.
In China is efficiëntie en duurzaamheid van de voedselproductie in relatie tot het vraagstuk van de voedselzekerheid, een belangrijk thema. Nederland kan een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de toenemende voedselproductie in China door het beschikbaar stellen van kennis, beter uitgangs- en fokmateriaal en duurzame productiesystemen.

9
Is het waar dat China nu al de grootste producent van varkensvlees ter wereld is, en dat het land straks niet meer in haar eigen voedselbehoefte zal kunnen voorzien wanneer de snel groeiende bevolking overstapt naar een vervuilend, inefficiënt dieet met meer dierlijke eiwitten dan nu het geval is?

China is inderdaad de grootste producent van varkensvlees en wil zijn productie efficiënter en duurzamer maken.

10 en 11
Kunt u aangeven welke initiatieven Nederland ontplooid heeft om de Chinese bevolking te stimuleren om meer of althans niet minder dierlijke eiwitten te consumeren dan nu het geval is?
Kunt u aangeven welke initiatieven Nederland in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld heeft om de consumptie van dierlijke eiwitten in China te bevorderen c.q. te stroomlijnen?
Nederland heeft op verzoek een bijdrage geleverd aan initiatieven van de Chinese overheid om duurzame en efficiënte productie te bevorderen met behulp van Nederlandse kennis en technologie. Kenniscentra (zowel op het gebied van landbouw, tuinbouw als veeteelt) zijn een aantal jaren door Nederland ondersteund. Voor een juiste en veilige markttoegang zijn met de Chinese overheid onderhandelingen over exportcertificaten gevoerd.

12, 13 en 15
Kunt u de ratio duiden achter het verschil in inspanning om de productie en consumptie van plantaardige eiwitten te bevorderen in Nederland versus de inspanning om de productie en consumptie van dierlijke eiwitten te bevorderen in China?
Hoe oprecht is de kabinetsprioriteit om in Nederland een eiwittransitie op gang te brengen naar een meer plantaardige eiwitproductie en consumptie, wanneer tegelijkertijd wordt ingezet om de productie en consumptie van dierlijke eiwitten in China te bevorderen?
Hoe geloofwaardig is een oproep aan het Nederlands publiek om de vleesconsumptie te verminderen, wanneer tegelijkertijd actief bevorderd wordt dat de vleesconsumptie in China zal toenemen?
Ik streef in nationaal en internationaal verband naar verduurzaming van dierlijke en plantaardige eiwitproductie en -consumptie.
Ik verwijs hierbij naar mijn inzet in de Nota Duurzaam voedsel en de Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen.

16
Kunt u aangeven van wanneer de onderhavige exportplannen van Nederlands varkensvlees en fokvee dateren en of er tussentijds nieuwe ontwikkelingen of inzichten zijn ontstaan die aanleiding geven de oorspronkelijke plannen te herbezien? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet, gelet op de toenemende informatie over de vervuilende effecten van vleesproductie en vleesconsumptie.

De verzoeken van de Chinese overheid dateren ongeveer van vier jaar geleden. Er is geen aanleiding de plannen te herzien.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT

G. Verburg