Kamer­vragen aan de ministers van VROM en LNV over controle op genetisch gema­ni­pu­leerde groenten en fruit


Indiendatum: nov. 2009

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over controle op genetisch gemanipuleerde groenten en fruit.

1. Kent u het bericht ‘Nederland terughoudend in controle transgene groente1’?

2. Is het waar dat de controle van de VWA op illegale ggo’s vooral gericht is op bulkproducten en niet op groente en fruit? Zo ja, waarom is dat? Zo neen, hoeveel procent van de controles op illegale ggo’s worden gericht op groenten en fruit en hoe verhoudt zich dat tot de controles op bulkproducten?

3. Kunt u inzicht geven in de opsporingsinspanningen van de VWA wat betreft illegale ggo’s qua tijd en budget die beschikbaar zijn voor dit onderwerp?

4. Kunt u uiteenzetten hoe controles op genetische manipulatie bij groeten en fruit worden uitgevoerd?

5. Is het juist dat de Nederlandse consument geconfronteerd kan worden met genetisch gemanipuleerde groenten en fruit zonder dat hij zich ervan bewust is dat hij ggo’s consumeert? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de keuzevrijheid van de consument?

6. Is het waar dat het in groente en fruit kan gaan om een 100% besmetting van ggo’s? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de keuzevrijheid van de consument en het nul-tolerantiebeleid?

7. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat consumenten mogelijk ggo’s consumeren zonder dat zij zich daar bewust van zijn? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt?

8. Kunt u inzicht geven in welke producten die in Nederland te koop zijn mogelijk genetisch gemanipuleerd zijn, om welke manipulaties dit gaat en wat de herkomst is van deze producten?

9. Is het waar dat de VWA aangeeft dat de risico’s beperkt zijn omdat er door de Amerikanen een risicobeoordeling wordt gedaan? Hoe wordt deze risicobeoordeling dan uitgevoerd, en op basis waarvan kan de VWA beoordelen dat dit voldoende zou zijn?

10. Hoe verhoudt zich de aanwezigheid van niet toegelaten genetisch gemanipuleerde groenten en fruit tot het kabinetsbeleid ten opzichte van illegale ggo’s en tot het EU nul-tolerantie beleid?

11. Hoe bent u van plan de keuzevrijheid van de consument in groenten en fruit te garanderen?

1www.agd.nl/1087974/Nieuws/Artikel/Nederland-terughoudend-in-controle-transgene-groente.htm

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 10 dec. 2009

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de controle op genetisch gemanipuleerde groenten en fruit (ingezonden 5 november 2009).

Vraag 1
Kent u het bericht “Nederland terughoudend in controle transgene groente”? 1)

Antwoord
Ja.

Vragen 2, 4, 5, 7, 8, 10 en 11
Is het waar dat de controle van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op illegale genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vooral gericht is op bulkproducten en niet op groenten en fruit? Zo ja, waarom is dat? Zo nee, hoeveel procent van de controles op illegale ggo’s worden gericht op groenten en fruit en hoe verhoudt zich dat tot de controles op bulkproducten?
Kunt u uiteenzetten hoe controles op genetische manipulatie bij groeten en fruit worden uitgevoerd?
Is het waar dat de Nederlandse consument geconfronteerd kan worden met genetisch gemanipuleerde groenten en fruit zonder dat hij zich hiervan bewust is? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de keuzevrijheid van de consument?
Is het waar dat het bij groenten en fruit kan gaan om een 100% besmetting van ggo’s? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de keuzevrijheid van de consument en het nul-tolerantiebeleid?
Kunt u inzicht geven welke producten die in Nederland te koop zijn mogelijk genetisch gemanipuleerd zijn, om welke manipulaties dit gaat en wat de herkomst is van deze producten?
Hoe verhoudt zich de aanwezigheid van niet toegelaten genetisch gemanipuleerde groenten en fruit tot het kabinetsbeleid ten opzichte van illegale ggo’s en tot het Europese nul-tolerantiebeleid?
Hoe bent u van plan de keuzevrijheid van de consument in groenten en fruit te garanderen?

Antwoorden
De controles van de VWA op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) richten zich vooral op de bulkproducten. Het zijn namelijk vooral bulk­producten zoals maïs, soja en rijst die genetisch zijn gemodificeerd. In de EU is een aantal van deze gemodificeerde bulkproducten toegelaten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm.

Indien bekend is dat er sprake is van invoer van groente of fruit die genetisch is gemodificeerd en die niet is toegelaten in de EU, zal de VWA daar ook onderzoek naar doen. In het geval van de in het artikel in het Agrarisch Dagblad genoemde papaja’s is gebleken dat de invoer bijna uitsluitend via Duitsland plaatsvindt. Vandaar dat Duitsland hierop controleert. De bewuste genetisch gemodificeerde papaja’s zouden inderdaad 100% gemodificeerd kunnen zijn. Het product is in de VS toegelaten op de markt. In de EU is geen marktaanvraag ingediend en mogen derhalve niet worden verhandeld. Overigens zijn er slechts enkele genetisch gemodificeerde groenten- en fruitsoorten die commercieel worden geteeld buiten de EU.
Er wordt in Europa streng gecontroleerd op de aanwezigheid van niet-toegelaten ggo’s. Daarbij worden niet veel onregelmatigheden aangetroffen. De vondst van de genetisch gemodificeerde papaja’s is een incident.

Voor verdere informatie over het toezicht en over de detectie van ggo’s verwijs ik u naar mijn brief van 25 september 2007 (TK 27 428, nr. 92) aan uw Kamer over dit onderwerp.

De keuzevrijheid voor de consument blijft geborgd via de verplichte etikettering van de in de EU toegelaten ggo’s en van de producten die deze ggo’s bevatten. De VWA ziet toe op de naleving van de regelgeving hieromtrent.

Vraag 3
Kunt u inzicht geven in de opsporingsinspanningen van de VWA wat betreft illegale ggo’s qua beschikbare tijd en beschikbaar budget?

Antwoord
De VWA bemonstert elk jaar circa 100 partijen levensmiddelen (en 100 partijen diervoeder) bij invoer in de haven. Daarnaast worden circa 200 consumenten­producten bemonsterd in de detailhandel voor onderzoek op de correcte etikettering van aanwezige (toegelaten) ggo’s, bijvoorbeeld als ingrediënt in het product.

Op de website van de VWA staan de resultaten van controles van de VWA op ggo’s beschreven in het dossier ‘genetische modificatie’: http://www.vwa.nl/portal/page?_pageid=119,1640140&_dad=portal&_schema=PORTAL

Vraag 6
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat consumenten mogelijk ggo’s consumeren zonder dat zij zich daar bewust van zijn? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet meer voorkomt?

Antwoord
De keuzevrijheid van de consument staat voorop in de EU-regelgeving voor de markttoelating van ggo’s. Deze keuzevrijheid wordt geborgd via verplichte etikettering van producten die ggo’s bevatten. Voor wat betreft de bekende, al dan niet elders in de wereld toegelaten ggo’s, voert de VWA, samen met de andere laboratoria in de EU, controles uit.

Vraag 9
Is het waar dat de VWA te kennen geeft dat de risico’s beperkt zijn omdat er door de Amerikanen een risicobeoordeling wordt gedaan? Hoe wordt deze risicobeoordeling dan uitgevoerd, en op basis waarvan kan de VWA beoordelen dat dit voldoende zou zijn?

Antwoord
Het betrokken ggo is toegelaten op de Amerikaanse markt. Als basis hiervoor wordt door de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) een risico­beoordeling uitgevoerd bij de aanvraag tot toelating. Hoewel er verschillen zijn in de beoordeling van genetisch gemodificeerde organismen tussen de VS en de EU, moet ook in de VS de veiligheid voor mens en milieu worden aangetoond alvorens markttoelating wordt verleend. De ervaring uit FDA-risicobeoordelingen in eerdere incidenten leert dat deze beoordelingen technisch gedegen worden uitgevoerd en de toets der kritiek kunnen doorstaan

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer