Kamer­vragen aan de ministers van LNV en OCW over voor­lichting van jagers op basis­scholen


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitiet en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over voorlichting van jagers op basisscholen

  1. Kent u het bericht ‘Nepeenden, maar echte geweren’(1) ?

  2. Acht u het juist dat kinderen in de basisschoolleeftijd worden uitgenodigd om kennis te nemen van het gebruik van vuurwapens om dieren te doden?

  3. Kunt u aangeven of wildbeheereenheden of andere jagersorganisaties op enigerlei wijze overheidssubsidie ontvangen voor het geven van voorlichting op scholen? Zo ja, hoeveel, van welke overheidsinstantie en waarom?

  4. Bent u met ons van mening dat het geven van eenzijdige voorlichting op scholen met betrekking tot het faunabeleid voorkomen zou moeten worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u daar invulling aan geven?

(1) http://www.tctubantia.nl/specials/archief/article1400131.ece

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 28 jun. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, het antwoord toekomen op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over voorlichting van jagers op basisscholen.

1
Kent u het bericht ‘Nepeenden, maar echte geweren’?

Ja.

2
Acht u het juist dat kinderen in de basisschoolleeftijd worden uitgenodigd om kennis te nemen van het gebruik van vuurwapens om dieren te doden?

Het staat basisscholen vrij om gastlessen over jacht te laten verzorgen. Jacht is in Nederland een legale bezigheid.

3
Kunt u aangeven of wildbeheereenheden of andere jagersorganisaties op enigerlei wijze overheidssubsidie ontvangen voor het geven van voorlichting op scholen? Zo ja, hoeveel, van welke overheidsinstantie en waarom?

Jagersorganisaties ontvangen geen subsidie van de overheid voor het geven van voorlichting.

4
Deelt u de mening dat het geven van eenzijdige voorlichting op scholen met betrekking tot het faunabeleid voorkomen zou moeten worden? Zo ja, op welke wijze wilt u daar invulling aan geven? Zo neen, waarom niet?


Ja. Eenzijdige voorlichting zou niet goed zijn, maar volgens mij is daar ook geen sprake van. Natuur- en milieueducatie op basisscholen vind ik van groot belang en dit wordt dan ook vanuit mijn departement gestimuleerd.
De aandacht in het onderwijs voor natuur en milieu heeft een veel bredere insteek dan het onderwerp jacht. Zo heeft het ministerie van LNV een "leerlijn natuur" laten ontwikkelen. Daarin komt het onderwerp “jacht” overigens niet expliciet voor, wel het begrip natuurbeheer. Nogmaals wil ik benadrukken dat het de basisscholen vrijstaat om naast de verplichte onderdelen van het onderwijsprogramma zelf verdere invulling te geven aan het lespakket.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg