Kamer­vragen aan de minister van V&W over uitbreiding Lelystad Airport


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Verkeer en Waterstaat over uitbreiding Lelystad Airport

  1. Kent u het bericht Lelystad Airport mag flink uitbreiden?
  2. Acht u een dergelijke uitbreiding zoals in het bericht genoemd de competentie van de gemeente Lelystad?
  3. Kunt u aangeven op welke wijze "de beperking van de geluidsoverlast" gedefinieerd en gegarandeerd wordt?
  4. Kunt u aangeven welke consequenties de uitbreidingsplannen zullen hebben op omliggende natuurgebieden zoals de Veluwe en Oostvaardersplassen?
  5. Waarom werd bij de milieueffectrapportage geen rekening gehouden met de door Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer ingebrachte alternatieve route? Bent u bereid om dit alsnog te doen? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/151939

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 3 jul. 2007

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat).

1. Ja.

2. Het nemen van een aanwijzingsbesluit, dat uitbreiding van een luchthaven mogelijk maakt, behoort onder de vigerende regelgeving tot de competenties van het Rijk. De ministers van V&W en VROM oefenen tezamen het bevoegd gezag uit. Uiteraard is het voor het nemen van besluiten door het
bevoegd gezag van belang dat in de regio draagvlak bestaat voor het besluit van het Rijk. Daarom zal het bevoegd gezag de integrale visie en ambitie van de gemeente Lelystad betrekken bij haar afweging.
3. In de PKB Maastricht/Lelystad van 2004 is het formele kader vastgesteld voor onder meer geluidhinder waarbinnen een aanwijzingsbesluit (vergunning voor het gebruik van een luchthaven) kan worden genomen. De grenzen van de PKB zijn ook overgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Flevoland 2006. Tevens heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met de LVNL, in afstemming met de regio, onderzoek gedaan naar het optimaliseren van toekomstige vliegroutes. Het resultaat daarvan is dat het nieuwe vliegrouteontwerp zo is gekozen dat de huidige woonbebouwing grotendeels wordt ontzien.

4. De exploitant heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe aanwijzing en recent hiervoor een
milieueffectrapport (MER) opgesteld dat onder andere inzichtelijk maakt wat de effecten zijn van meer
vliegverkeer op beschermde natuurgebieden. Dit MER is onlangs door het bevoegd gezag geaccepteerd. Het bevoegd gezag zal het MER gebruiken bij de afweging voor het opstellen van een
ontwerp-aanwijzing. Deze ontwerp-aanwijzing is gericht op een baanverlenging tot 2100 meter en het
benutten van de milieuruimte die de PKB biedt.