Kamer­vragen aan de ministers van LNV en OCW over het winnen van dieren in het tele­vi­sie­pro­gramma Z@PPlive


Indiendatum: dec. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het winnen van dieren in het televisieprogramma Z@PPlive.

1. Kent u het programma(onderdeel) Dier or no Dier van Z@PPlive1?

2. Deelt u de mening dat er een verkeerd signaal naar kinderen uitgaat van het verloten van huisdieren? Zo ja, welke maatregelen wilt u treffen om dit te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

3. Is het waar dat de GWWD het uitreiken van dieren als prijs, beloning of gift verbiedt? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo neen, aan welke voorwaarden is het uitreiken van dieren als prijs, beloning of gift dan gebonden?

4. Deelt u de mening dat het verloten c.q. weggeven van huisdieren niet past binnen de taakstelling van de publieke omroep? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat bij het uitzenden van Dier or no Dier de impulsaanschaf van huisdieren op een onwenselijke wijze wordt bevorderd? Zo neen, waarom niet?

6. Bent u bereid de omroep aan te spreken op het oneigenlijk gebruik van dieren in de uizending van Z@PP? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1 http://www.zapp.nl/nieuws/17009-geef-je-op-voor-dier-or-no-dier

Indiendatum: dec. 2009
Antwoorddatum: 2 mrt. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het winnen van dieren in het televisieprogramma Z@PPlive. De antwoorden worden mede verstuurd namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Vraag 1
Kent u het programma(onderdeel) “Dier or no Dier” van Z@PPlive?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Deelt u de mening dat er een verkeerd signaal naar kinderen uitgaat van het verloten van huisdieren? Zo ja, welke maatregelen wilt u treffen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Is het waar dat de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) het uitreiken van dieren als prijs, beloning of gift verbiedt? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo nee, aan welke voorwaarden is het uitreiken van dieren als prijs, beloning of gift verboden?

Vraag 4
Deelt u de mening dat het verloten c.q. weggeven van huisdieren niet past binnen de taakstelling van de publieke omroep? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Deelt u de mening dat bij de uitzending van “Dier or no Dier” de impuls aanschaf van huisdieren op een onwenselijke wijze wordt bevorderd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Bent u bereid de omroep aan te spreken op het oneigenlijk gebruik van dieren in de uitzending van Z@PPlive? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord vraag 2 t/m 6
Artikel 57 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren verbiedt het uitloven of uitreiken van dieren als prijs, beloning of gift bij wedstrijden, verlotingen, wedden­schappen of andere vergelijkbare evenementen.

De achterliggende gedachte achter dit artikel is dat een dergelijke wijze van verkrijging van een dier niet strookt met de vereiste mate van zorgvuldigheid die met de aanschaf van huisdieren gepaard hoort te gaan. Als minister van LNV heb ik de desbetreffende omroep hierop aangesproken en gevraagd passende maatregelen te nemen zodat de bepaling in de wet niet meer wordt overtreden.

Het televisieprogramma is inmiddels gestopt. In september zal het weer starten. De programmamaker heeft toegezegd dat er wordt nagedacht over een andere invulling van het programmaonderdeel. Ik reken erop dat de omroep op dit punt zijn verantwoordelijkheid neemt.

Ik deel uw mening dat het belangrijk is dat dieren weloverwogen worden aangeschaft. Een impulsaanschaf kan ertoe leiden dat dieren weer worden weg­gedaan of de juiste zorg wordt onthouden. Dit is zeer onwenselijk en in strijd met mijn beleid voor gezelschapsdieren dat uitgaat van een verstandige aanschaf en respectvolle omgang met dieren.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg