Kamer­vragen aan de minister van LNV over gebrek aan optreden AID bij paar­den­mis­han­deling


Indiendatum: dec. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over gebrek aan optreden AID bij paardenmishandeling

1. Kent u het bericht 'Twee paarden doodgehongerd'1?

2. Is het waar dat de politie en via hen de AID al deze zomer op de hoogte was of kon zijn van de verwaarlozing van deze paarden?

3. Is het waar dat de AID besloten heeft dat ingrijpen niet nodig was en dat de paarden korte tijd later doodgehongerd werden aangetroffen?

4. Deelt u de mening dat hieruit een weinig adequaat toezicht door de AID spreekt? Zo ja, op welke wijze wilt u de AID hierop aanspreken? Zo neen, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat er een ontmoedigend signaal uitgaat naar de politie wanneer de AID haar in gevallen als deze meldt dat 'ingrijpen niet nodig is'?

6. Kunt u aangeven wanneer proces verbaal is opgemaakt wegens het onthouden van zorg en op welk moment de AID vaststelde dat optreden niet nodig was?

7. Bent u bereid met het OM in overleg te treden over welk gevolg gegeven zal worden aan het proces verbaal? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?


1 www.spitsnieuws.nl/archives/provinciaal/2009/12/twee_paarden_doodgehongerd.html

Indiendatum: dec. 2009
Antwoorddatum: 17 dec. 2009

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over gebrek aan optreden AID bij paardenmishandeling.

Vraag 1
Kent u het bericht 'Twee paarden doodgehongerd'1?

Antwoord
Ja.

Vraag2
Is het waar dat de politie en via hen de AID al deze zomer op de hoogte was of kon zijn van de verwaarlozing van deze paarden?

Vraag 3
Is het waar dat de AID besloten heeft dat ingrijpen niet nodig was en dat de paarden korte tijd later doodgehongerd werden aangetroffen?

Vraag 4
Deelt u de mening dat hieruit een weinig adequaat toezicht door de AID spreekt? Zo ja, op welke wijze wilt u de AID hierop aanspreken? Zo neen, waarom niet?

Vraag 5
Deelt u de mening dat er een ontmoedigend signaal uitgaat naar de politie wanneer de AID haar in gevallen als deze meldt dat 'ingrijpen niet nodig is'?

Vraag 6
Kunt u aangeven wanneer proces verbaal is opgemaakt wegens het onthouden van zorg en op welk moment de AID vaststelde dat optreden niet nodig was?

Antwoorden
Er is deze zomer via de politie inderdaad een melding bij de AID binnengekomen die betrekking had op dezelfde locatie. De melding had echter betrekking op een paard dat te water was geraakt. Er zijn op dat moment geen acute welzijnsproble­men geconstateerd. Ook waren er geen andere paarden aanwezig op deze locatie.

Op 26 november jl. is er opnieuw via de politie een melding bij de AID binnen­gekomen over acute welzijnsproblemen bij paarden op dezelfde locatie. De AID heeft dezelfde dag onderzoek gedaan naar de situatie. Er bleken nu meerdere paarden aanwezig te zijn. Bij 2 paarden was de situatie zo ernstig dat deze door een dierenarts geëuthanaseerd moesten worden. Voor de overige dieren zijn via bestuursrecht direct maatregelen aangezegd om de situatie te verbeteren. Daar­naast is tegen de eigenaar van de dieren proces-verbaal opgemaakt. Toen duide­lijk werd dat de situatie zich niet snel genoeg verbeterde, zijn de dieren door de AID afgevoerd en in bewaring genomen.

De melding van afgelopen zomer en het recente geval betreffen twee verschillen­de situaties. Verder is uw informatie dat de AID eerder besloten heeft om niet in te grijpen niet juist. Ik ben dan ook van mening dat er door de AID adequaat is op­getreden met betrekking tot bovenstaande situaties.

Vraag 7
Bent u bereid met het OM in overleg te treden over welk gevolg gegeven zal worden aan het proces verbaal? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
De besluitvorming over het vervolg dat aan het door de AID opgemaakte proces-verbaal wordt gegeven, is een zaak van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg