Kamer­vragen aan de minister van LNV over schiet­kansels bij ecoducten


Indiendatum: dec. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over schietkansels bij ecoducten

1. Kent u het bericht “Verburg gelooft in waarde ecoducten bij aanleg EHS1”?

2. Bent u op de hoogte van het feit dat terreinbeherende organisaties zoals het Gelders Landschap en Staatsbosbeheer op diverse plaatsen in de directe nabijheid van ecoducten en geplande ecoducten schietkansels inrichten ten behoeve van de jacht? Zo ja, kunt u inzicht geven in de plaatsen waar die schietkansels zich op dit moment bevinden en met welke reden ze geplaatst zijn nabij ecoducten?

3. Deelt u de mening dat schietkansels in de weg staan aan een ongehinderde uitwisseling van in het wild levende dieren via ecoducten? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid een verbod op schietkansels in te stellen in een ruime zone rond ecoducten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u bereid in elk geval in de terreinen van Staatsbosbeheer te verbieden dat er dieren in de nabijheid van ecoducten geschoten worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

1 www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html

Indiendatum: dec. 2009
Antwoorddatum: 25 jan. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over schietkansels bij ecoducten.

Vraag 1
Kent u het bericht “Verburg gelooft in waarde ecoducten bij aanleg EHS”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Bent u op de hoogte van het feit dat terreinbeherende organisaties zoals het Gelders Landschap en Staatsbosbeheer op diverse plaatsen in de directe nabijheid van ecoducten en geplande ecoducten schietkansels inrichten ten behoeve van de jacht? Zo ja, kunt u inzicht geven in de plaatsen waar die schietkansels zich op dit moment bevinden en met welke reden ze geplaatst zijn nabij ecoducten?

Vraag 3
Deelt u de mening dat schietkansels in de weg staan van een ongehinderde uitwisseling van in het wild levende dieren via ecoducten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Bent u bereid een verbod op schietkansels in te stellen in een ruime zone rond ecoducten? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u bereid in elk geval in de terreinen van Staatsbosbeheer te verbieden dat er dieren in de nabijheid van ecoducten geschoten worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden op vraag 2 t/m 5

Nee, er is voorzover ik ben geïnformeerd geen sprake van het plaatsen of inrichten van wildkansels en hoogzitten in de directe nabijheid van ecoducten. Het beleid van Staatbosbeheer is juist het tegenovergestelde, namelijk: wildkansels behoren op gepaste afstand (tenminste 500 meter) van de ecoducten te worden geplaatst opdat de functie van het ecoduct, namelijk vrije passage van dieren, behouden blijft. Daarbij is er een rustzone van 10-20 ha rond een ecoduct.

Het Gelders Landschap heeft aangegeven dat er geen ecoducten zijn op hun terreinen. Provincie Gelderland heeft in haar faunabeheerplan opgenomen dat er geen afschot binnen een straal van minimaal 250 meter van het ecoduct mag plaatsvinden. Er is dus geen aanleiding voor een verbod.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg