Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over vrij­spraak bij dieren­mis­han­deling


Indiendatum: mrt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie over vrijspraak bij dierenmishandeling

  1. Kent u de berichten ‘Man vrijgesproken van meesleuren rottweiler’1 en ‘Vormfout': verdachte dierenbeul vrij’2?
  2. Is het waar dat de verdachte op grond van een ‘vormfout’ is vrijgesproken en beoordeelt u deze gang van zaken? Zo ja, is deze vormfout te herstellen, op welke wijze kan dat hersteld worden en zijn daar plannen toe? Zo neen, op welke gronden is verdachte dan vrijgesproken?
  3. Deelt u de mening dat dierenmishandeling vanuit het Openbaar Ministerie zeer serieus dient te worden genomen? Zo ja, kunt u achterhalen hoe de vormfout heeft kunnen ontstaan en wat gedaan wordt om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen?
  4. Bent u zich ervan bewust dat deze vrijspraak tot grote maatschappelijke verontwaardiging heeft geleid? Zo ja, op welke wijze wilt u deze gevoelens wegnemen? Zo neen, waarom niet?
  5. Kunt u aangeven of er mogelijkheden zijn om tegen deze uitspraak in beroep te gaan en of beroep zal worden aangetekend door het Openbaar Ministerie? Zo ja, op welke wijze zal hier invulling aan worden gegeven? Zo neen, waarom niet?
  6. Hoe beoordeelt u het feit dat 98% van de Nederlanders vindt dat dierenmishandeling en –verwaarlozing zwaarder bestraft dient te worden3? Bent u bereid werk te maken van deze duidelijke oproep? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.ad.nl/utrecht/stad/3067488/Man_vrijgesproken_van_meesleuren_rottweiler.html
2 http://www.telegraaf.nl/binnenland/3451893/__Verdachte_dierenbeul_vrij_door_vormfout__.html?p=3,1
3 http://www.dierenbescherming.nl/dierenbescherming/nieuws/2012

Indiendatum: mrt. 2009
Antwoorddatum: 20 apr. 2009

Antwoorden van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Justitie op vragen van het lid Thieme (PvdD) over vrijspraak bij dierenmishandeling.

In antwoord op uw brief van 17 maart 2009, deel ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mee dat de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) van uw Kamer over vrijspraak bij dierenmishandeling (ingezonden 17 maart 2009) worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,


1
Kent u de berichten ‘Man vrijgesproken van meesleuren rottweiler’ 1) en ‘Vormfout: verdachte dierenbeul vrij’? 2)

Antwoord

Ja.

2
Is het waar dat de verdachte op grond van een ‘vormfout’ is vrijgesproken en hoe beoordeelt u deze gang van zaken? Zo ja, is deze vormfout te herstellen, op welke wijze kan dat hersteld worden en zijn daar plannen toe? Zo nee, op welke gronden is verdachte dan vrijgesproken?

Antwoord

Nee. Het openbaar ministerie te Utrecht heeft de verdachte artikel 36, eerste lid, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren ten laste gelegd. Ingevolge dit artikel is het verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Bij vonnis van 11 maart 2009 heeft de politierechter van de rechtbank te Utrecht niet wettig en overtuigend bewezen geacht dat de hond ten gevolge van het handelen van de verdachte is overleden. De verdachte is dan ook vrijgesproken van hetgeen hem ten laste is gelegd.

3
Deelt u de mening dat dierenmishandeling vanuit het Openbaar Ministerie zeer serieus dient te worden genomen? Zo ja, kunt u achterhalen hoe de vormfout heeft kunnen ontstaan en wat gedaan wordt om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen?

Antwoord

Het gegeven op zich dat deze zaak aan de rechter is voorgelegd geeft er blijk van dat het OM dierenmishandeling serieus neemt. Zoals aangegeven, was er geen sprake van een vormfout.

4
Bent u zich ervan bewust dat deze vrijspraak tot grote maatschappelijke verontwaardiging heeft geleid? Zo ja, op welke wijze wilt u deze verontwaardiging wegnemen? Zo nee, waarom niet?

5
Kunt u uiteenzetten of er mogelijkheden zijn om tegen deze uitspraak in beroep te gaan en of beroep zal worden aangetekend door het Openbaar Ministerie? Zo ja, op welke wijze zal hier invulling aan worden gegeven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4 en 5

Het is in het Nederlandse rechtssysteem aan de rechter om te beoordelen of hij een tenlastegelegd strafbaar feit wettig en overtuigend bewezen acht. Indien de rechter tot het oordeel komt dat daarvan geen sprake is, spreekt hij de verdachte vrij. Het is niet aan mij eventuele verontwaardiging over dat oordeel weg te nemen. Wel bestaat de mogelijkheid van hoger beroep. In de onderhavige zaak kan ook het openbaar ministerie zich niet vinden in de uitspraak en heeft het daarom op 24 maart 2009 hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter ingesteld.

6
Hoe beoordeelt u het feit dat 98% van de Nederlanders vindt dat dierenmishandeling en –verwaarlozing zwaarder bestraft dient te worden 3)? Bent u bereid werk te maken van deze duidelijke oproep? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Daaruit maak ik op dat veruit de meeste Nederlanders vinden dat met dieren op een fatsoenlijke manier behoort te worden omgegaan. Degenen die dat niet doen, moeten daarop worden aangesproken en zonodig bestraft. In zaken die daarom vragen, brengt het openbaar ministerie verdachten voor de rechter, die uiteindelijk beslist over de straf die wordt opgelegd.


1) AD.nl, 11 maart 2009

http://www.ad.nl/utrecht/stad/3067488/Man_vrijgesproken_van_meesleuren_rottweiler.html

2) De Telegraaf, 11 maart 2009

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3451893/__Verdachte_dierenbeul_vrij_door_vormfout__.html?p=3,1

3) Dierenbescherming.nl, 8 december 2008

http://www.dierenbescherming.nl/dierenbescherming/nieuws/2012