Kamer­vragen aan de minister van LNV over het onthouden van medische zorg aan huis­dieren vanwege hoge dieren­arts­kosten


Indiendatum: mrt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het onthouden van medische zorg aan huisdieren vanwege hoge dierenartskosten

  1. Hoe beoordeelt u het feit dat bijna 60% van de huisdiereigenaren met een minimuminkomen aangeeft om financiële redenen wel eens te hebben afgezien van een dierenartsbezoek1?
  2. Hoe beoordeelt u het feit dat bijna 40% van de huisdiereigenaren met een minimuminkomen aangeeft om financiële redenen tijdens een dierenartsbezoek wel eens te hebben afgezien van een medische behandeling van hun huisdier?
  3. Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat zo’n 200.000 dieren de benodigde zorg wordt onthouden? Zo ja, welke rol ziet u hierin weggelegd voor de overheid? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  4. Deelt u de mening dat voorlichting aan deze groep huisdiereigenaren zeer weinig tot geen effect zal hebben op de keuze om al dan niet een dierenarts te bezoeken of een medische behandeling in te zetten? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan met betrekking tot uw beleid? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  5. Bent u bereid de 92% van de ondervraagden die aangeven behoefte te hebben aan een dierenkliniek waar ze tegen een lager tarief terecht kunnen, tegemoet te komen? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?
  6. Bent u bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Rotterdamse Minimax-pilot landelijk te implementeren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.netwerk.tv/data/files/manuscript%20huisdiereigenaren%20met%20een%20bijstandsuitkering%20van%20Bonick%20en%20Stam.pdf

Indiendatum: mrt. 2009
Antwoorddatum: 6 apr. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het onthouden van medische zorg aan huisdieren vanwege hoge dierenartskosten.

1, 2
Hoe beoordeelt u het feit dat bijna 60% van de huisdiereigenaren met een minimum­inkomen aangeeft om financiële redenen wel eens te hebben afgezien van een dieren­artsbezoek?

Hoe beoordeelt u het feit dat bijna 40% van de huisdiereigenaren met een minimum­inkomen te kennen geeft om financiële redenen tijdens een dierenartsbezoek wel eens te hebben afgezien van een medische behandeling van hun huisdier?

Iemand die voornemens is een dier aan te schaffen, dient vooraf de afweging te maken of hij wel in staat is om de kosten die het houden van een dier met zich mee brengt te dragen. Is een dier eenmaal aangeschaft, dan kan een eigenaar zijn verantwoordelijkheid nemen door zich tegen het risico op eventuele toekomstige medische kosten voor zijn dier te verzekeren.

3
Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat zo’n 200.000 dieren de benodigde zorg wordt onthouden? Zo ja, welke rol ziet u hierin weggelegd voor de overheid? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Ja. Ik zie echter geen rol weggelegd voor de overheid in het bieden van zorg aan dieren, aangezien de eigenaar van een huisdier zelf verantwoordelijk is voor het bieden van deze zorg.

4
Deelt u de mening dat voorlichting aan deze groep huisdiereigenaren zeer weinig tot geen effect heeft op de keuze om al dan niet een dierenarts te bezoeken of een medische behandeling in te zetten? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan met betrekking tot uw beleid? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Nee. De voorlichting is er in de eerste plaats op gericht om toekomstige huisdiereigenaren al voor de aanschaf van een dier bewust te maken van de gevolgen van een dergelijke aanschaf.

Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) waaraan ik financieel onder­steuning biedt, vermeldt in de bijsluiter op haar website wat een dier allemaal nodig heeft en geeft tevens een indicatie van de kosten die een dier met zich meebrengt.

5, 6
Bent u bereid de 92% van de ondervraagden, die laten weten behoefte te hebben aan een dierenkliniek waar ze tegen een lager tarief terecht kunnen, tegemoet te komen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Rotterdamse Minimax-pilot landelijk te implementeren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie het antwoord op vraag 2 van het lid Thieme (PvdD), ingezonden op 22 oktober 2008 (TK 2008-2009, Aanhangsel van de Handelingen nr. 790).


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg