Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over het vernielen van 130 nesten op landgoed Twickel


Indiendatum: jun. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en Justitie over het vernielen van 130 nesten op landgoed Twickel

1. Kent u het bericht ‘natuurstichting vernielt 130 nesten’(1) ?

2. Deelt u de mening dat shovelmachinisten, grondbewerkers en loonwerkers vaak niet op de hoogte zijn van de ecologische waarde en kwetsbaarheid van natuurgebieden en gebieden waar veel beschermde soorten leven (graslanden, akkers, perceelsranden) en dat zij daardoor regelmatig kwetsbare natuur en/of beschermde soorten vernielen? Zo ja, op welke wijze wilt u dit voorkomen en binnen welke termijn? Zo neen, hoe verklaart u dan dat deze nesten vernield konden worden en hoe verklaart u dat nesten en jongen van weidevogels vaak worden uitgemaaid door loonwerkers?

3. Bent u bereid om voorlichting te geven aan loonwerkers en grondbewerkers over ecologische waarden, beschermde soorten, de wet- en regelgeving omtrent bescherming en hoe kwetsbare natuur het meest effectief te beschermen? Zo ja op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en op welke wijze wilt u het ecologisch bewustzijn van deze beroepsgroep dan vergroten zodat vernielingen zoals deze worden voorkomen?

4. Bent u bereid om de ontwikkeling van een certificaat te stimuleren waarmee loonwerkers en grondbewerkers aan kunnen tonen dat zij ecologische kennis hebben verworven en dat zij met het verkrijgen van het certificaat garanderen ecologische schade en vernieling van kwetsbare natuur en beschermde soorten actief te voorkomen vanuit het voorzorgsprincipe? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

5. Kunt u aangeven of proces verbaal is opgemaakt van de vernieling van 130 nesten en of tot vervolging zal worden overgegaan? Zo neen, waarom niet? Deelt u in dat geval de mening dat het opsporings- en vervolgingsbeleid tekort schiet en zo ja, welke verbeteringen wilt u hierin aanbrengen?

(1) AD 13 juni 2007

Indiendatum: jun. 2007
Antwoorddatum: 23 aug. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Justitie, de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het vernielen van 130 nesten op landgoed Twickel.

1
Kent u het bericht ‘Natuurstichting vernielt 130 nesten’?

Ja.

2
Deelt u de mening dat shovelmachinisten, grondbewerkers en loonwerkers vaak niet op de hoogte zijn van de ecologische waarde en kwetsbaarheid van natuurgebieden en gebieden waar veel beschermde soorten leven (graslanden, akkers, perceelsranden) en dat zij daar¬door regelmatig kwetsbare natuur en/of beschermde soorten vernielen? Zo ja, op welke wijze wilt u dit voorkomen en binnen welke termijn? Zo neen, hoe verklaart u dan dat deze nesten vernield konden worden en hoe verklaart u dat nesten en jongen van weidevogels vaak worden uitgemaaid door loonwerkers?

Ik heb geen reden om aan te nemen dat regelmatig, als gevolg van onvoldoende infor¬matie, kwetsbare natuur of beschermde soorten vernield worden. Bij complexe situaties kan worden gewerkt onder begeleiding van een ecologisch deskundige. In het onder¬havige geval is sprake van een betreurenswaardig incident.

3 + 4
Bent u bereid om voorlichting te geven aan loonwerkers en grondbewerkers over ecolo¬gische waarden, beschermde soorten, de wet- en regelgeving omtrent bescherming en hoe kwetsbare natuur het meest effectief te beschermen? Zo ja op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet en op welke wijze wilt u het ecologisch bewustzijn van deze beroepsgroep vergroten, zodat vernielingen zoals deze worden voorkomen?

Bent u bereid om de ontwikkeling van een certificaat te stimuleren waarmee loonwerkers en grondbewerkers aan kunnen tonen dat zij ecologische kennis hebben verworven en dat zij met het verkrijgen van het certificaat garanderen ecologische schade en vernieling van kwetsbare natuur en beschermde soorten actief te voorkomen vanuit het voorzorg¬principe? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Nee. Ik heb de ontwikkeling van gedragscodes gestimuleerd welke door mij moeten wor¬den goedgekeurd. Ik verleen goedkeuring als de gedragscode afdoende waarborgt dat ac¬tiviteiten geen wezenlijke invloed hebben op beschermde soorten en dat in redelijkheid alles wordt verricht of gelaten om schade aan de beschermde soorten te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Om de naleving van de gedragscode te bevorderen en inzichte¬lijk te maken, kan een organisatie er zelf voor kiezen om te gaan werken met certificering.

In het kader van voorlichting is door mijn ministerie de brochure ‘Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!’ opgesteld en verspreid. Deze en andere relevante informatie, onder andere over gedragscodes en een natuurkalender voor de soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn en de in Nederland broedende vogels, staat op de website van mijn ministerie, www.minlnv.nl.

5
Kunt u aangeven of proces-verbaal is opgemaakt van de vernieling van 130 nesten en of tot vervolging zal worden overgegaan? Zo neen, waarom niet en deelt u in dat geval de mening dat het opsporings- en vervolgingsbeleid tekort schiet? Zo ja, welke verbeteringen wilt u hierin aanbrengen?

Er wordt nog onderzocht of er aanleiding is om proces-verbaal op te maken. Stichting Twickel heeft de politie in Zevenaar geïnformeerd over het feit dat op 4 juni 2007 tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden schade was opgetreden aan broedplaatsen voor oeverzwaluwen. Naar aanleiding hiervan heeft het Openbaar Ministerie (OM) de Algemene Inspectiedienst (AID) opdracht gegeven om een nader onderzoek in te stellen. Dit onderzoek is thans nog gaande. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, zal door de AID een proces-verbaal worden opgemaakt en aan het OM worden toegezonden. Als het OM een proces-verbaal ontvangt, zal op basis daarvan worden besloten of tot het instellen van strafvervolging zal worden overgegaan.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg