Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Justitie over het afschieten van katten


Indiendatum: mei 2008

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie over het afschieten van katten

  1. Kent u het bericht ‘Slachting onder Utrechtse katten’ ?
  2. Kunt u aangeven hoeveel katten er jaarlijks in Nederland worden doodgeschoten, met welke reden en door wie dit gedaan wordt?
  3. Kunt u aangeven of hier opdracht toe gegeven wordt en zo ja, door wie?
  4. Hoe verhoudt het doodschieten van katten zich tot artikel 52 van de Flora- en faunawet, waarbij in de toelichting vermeld staat dat een jachtaktehouder “zijn wapens niet mag gebruiken voor het doden van onbeschermde dieren, zoals verwilderde katten, verwilderde duiven, (…)”?
  5. Op welke wijze wordt tijdens de jacht op katten voorkomen dat hierbij katten met een eigenaar worden gedood, een overtreding van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht?
  6. Kunt u aangeven hoe vaak mensen zijn aangehouden, vervolgd of beboet voor het doodschieten van katten in de afgelopen vijf jaar?
  7. Acht u de wijze en frequentie van het toezicht ter voorkoming van het afschieten op katten voldoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze bent u voornemens hier verandering in te brengen?
  8. Deelt u de mening dat ter voorkoming van de groei van het aantal katten voldoende diervriendelijke methoden voorhanden zijn? Zo ja, bent u bereid de toepassing van diervriendelijke methoden te stimuleren om de groei van het aantal katten tegen te gaan? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Indiendatum: mei 2008
Antwoorddatum: 28 jul. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u mede namens mijn ambtgenoot van Justitie toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het afschieten van katten (ingezonden 26 mei 2008).

1
Kent u het bericht ‘Slachting onder Utrechtse katten’?

Ja.

2
Kunt u uiteenzetten hoeveel katten er jaarlijks in Nederland worden doodgeschoten, met welke reden en door wie dit gedaan wordt?

Er is geen centrale registratie over afschot van verwilderde katten. De meeste verwilderde katten in het veld worden geschoten door jagers, die door de provincie daartoe zijn aangewezen. De reden daarvoor is dat verwilderde katten schade aanrichten aan de fauna.

3
Kunt u uiteenzetten of hier opdracht toe gegeven wordt? Zo ja, door wie?

Op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet kunnen Gedeputeerde Staten personen of categorieën van personen aanwijzen om de stand van onder meer verwilderde katten te beperken. Verwilderde katten zijn opgenomen in bijlage 1 van de Regeling beheer en schadebestrijding, gebaseerd op artikel 67 van de Flora- en faunawet.


4
Hoe verhoudt het doodschieten van katten zich tot artikel 52 van de Flora- en faunawet, waarbij in de toelichting vermeld staat dat een jachtaktehouder “zijn wapens niet mag gebruiken voor het doden van onbeschermde dieren, zoals verwilderde katten, verwilderde duiven (…)”?

Voor verwilderde katten gelden de algemene verbodsbepalingen niet, zoals opgenomen in de artikelen 8 tot en met 15 van de Flora- en faunawet. Katten behoren immers niet tot de beschermde inheemse diersoorten. Dit betekent dat er voor de bestrijding van deze dieren geen ontheffing noodzakelijk is van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. De middelen waarmee dieren mogen worden gevangen of gedood, zijn wel gereguleerd op grond van de Flora- en faunawet, onder meer in artikel 52 van de Flora- en faunawet. Gebruik van het geweer voor afschot van verwilderde katten kan alleen als sprake is van beheer en schadebestrijding.

5
Op welke wijze wordt tijdens de jacht op katten voorkomen dat hierbij katten met een eigenaar worden gedood, een overtreding van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht?

De personen aan wie door Gedeputeerde Staten toestemming wordt verleend om verwilderde katten af te schieten, moeten het gebied waarvoor deze vergunning geldt, kennen en dus ook weten welke katten verwilderd zijn en welke niet.

6
Kunt u uiteenzetten hoe vaak mensen zijn aangehouden, vervolgd of beboet voor het doodschieten van katten in de afgelopen vijf jaar?

Het bedrijfsprocessensysteem van het OM is bedoeld om gegevens in een individuele zaak vast te leggen, met het oog op de strafrechtelijke afdoening. Het is echter niet mogelijk om, door middel van dit systeem, informatie te genereren ter beantwoording van deze vraag.

7
Acht u de wijze en frequentie van het toezicht ter voorkoming van het afschieten op katten voldoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, op welke wijze bent u voornemens hier verandering in te brengen?

Het gebruik van het geweer voor het afschot van verwilderde katten in het veld is slechts toegestaan door daartoe door Gedeputeerde Staten aangewezen personen. Zie mijn antwoord op vraag 3. Gedeputeerde Staten gaan slechts over tot de aanwijzing van personen of categorieën van personen, wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Indien er door niet aangewezen personen katten worden afgeschoten, plegen zij een strafbaar feit.

Omdat dergelijke personen veelal niet op heterdaad zullen worden betrapt door een opsporingsambtenaar zal er, om tot opsporing en vervolging te kunnen overgaan, aangifte moeten worden gedaan.

8
Deelt u de mening dat ter voorkoming van de groei van het aantal katten voldoende diervriendelijke methoden voorhanden zijn? Zo ja, bent u bereid de toepassing van diervriendelijke methoden te stimuleren om de groei van het aantal katten tegen te gaan? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Toepassing van diervriendelijke methoden als castratie en sterilisatie om de stand van verwilderde katten te beperken, zijn buiten de bebouwde kom niet praktisch uitvoerbaar. Gemeenten kunnen deze methoden binnen de bebouwde kom wel toepassen. Zij zijn van deze methoden op de hoogte.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg