Kamer­vragen van het lid Ouwehand aan de minister van LNV over horseball


Indiendatum: mei 2008

Vragen van het lid Ouwehand aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over horseball

  1. Kent u de sport horseball? 1
  2. Hoe beoordeelt u deze sport, die ook wel rugby met paarden wordt genoemd, in het licht van het welzijn van de paarden?
  3. Kunt u inzicht geven in het aantal beoefenaars van deze sport, het aantal wedstrijden dat wordt gehouden en het aantal paarden dat hiervoor wordt ingezet?
  4. Kunt u aangeven of en zo ja, door wie en op welke wijze toezicht wordt gehouden op het ontstaan en erkennen van nieuwe disciplines binnen de paardensport?
  5. Kunt u aangeven of en zo ja, welke kaders u stelt voor het ontstaan of ontwikkelen van nieuwe sporten waarbij dieren worden ingezet? Op welke wijze en op welk moment bent u voornemens in te grijpen als deze kaders worden overschreden?

1http://www.horseball.nl, http://www.too-xtreme.be/start.html

Indiendatum: mei 2008
Antwoorddatum: 27 aug. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over horseball.

1
Kent u de sport horseball? 1)

Ja.

2
Hoe beoordeelt u deze sport, die ook wel rugby met paarden wordt genoemd, in het licht van het welzijn van de paarden?

Zie het antwoord op vraag 5.

3
Kunt u inzicht geven in het aantal beoefenaars van deze sport, het aantal wedstrijden dat wordt gehouden en het aantal paarden dat hiervoor wordt ingezet?

Nee, ik kan u geen inzicht geven in het exacte aantal beoefenaars, wedstrijden en paarden dat wordt ingezet bij deze sport in Nederland.
In veel van onze buurlanden wordt het uit Frankrijk afkomstige horseball al langer gespeeld en is het een sterk groeiende tak van sport. In Nederland promoot de Stichting Promotie Horseball Nederland (SPHN) deze sport. Vooral in het noorden van het land wordt bij verschillende hippische ondernemingen horseball gespeeld en worden trainingen georganiseerd en demonstraties gegeven. Per team worden zes spelers (en dus zes paarden/pony’s) ingezet.


4
Kunt u uiteenzetten of en zo ja, door wie en op welke wijze toezicht wordt gehouden op het ontstaan en erkennen van nieuwe disciplines binnen de paardensport?

Het ontstaan en erkennen van nieuwe disciplines binnen de paardensport gebeurt door de sector zelf. Internationaal wordt horseball al erkend door de Fédération Equestre Internationale, de FEI. Dit is de internationaal overkoepelende paardensportfederatie. In Nederland is de Koninklijke Hippische Sportfederatie (KNHS) sinds 2006 in gesprek met de SPHN over deze tak van sport en over de mogelijke aansluiting bij de KNHS.
Disciplines van paardensport kunnen buiten de KNHS om ontstaan. De visie van de KNHS is echter om er voor alle paardensporters te zijn. Nieuwe initiatieven worden daarom nauwlettend in de gaten gehouden en de KNHS heeft direct contact gezocht met de betreffende stichting om te praten over mogelijke aansluiting bij de KNHS. Ook is door een afvaardiging van de KNHS in het buitenland een aantal horseballwedstrijden bezocht om een duidelijk beeld te krijgen van de sport. Voordat een discipline bij de KNHS aangesloten kan worden, dient aangetoond te zijn dat er vraag is naar deze tak van sport (voldoende deelname) en dienen veiligheid en welzijn in de reglementering gewaarborgd te zijn.

5
Kunt u aangeven of en zo ja, welke kaders u stelt voor het ontstaan of ontwikkelen van nieuwe sporten waarbij dieren worden ingezet? Op welke wijze en op welk moment bent u voornemens in te grijpen als deze kaders worden overschreden?

De overheid stelt geen specifieke regels voor het ontstaan of ontwikkelen van nieuwe sporten waarbij dieren worden ingezet. Dit neemt niet weg dat uitoefening van een sport niet strijdig mag zijn met algemeen geldende wet- en regelgeving, waaronder de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). Artikel 36 van de Gwwd bepaalt dat het verboden is zonder redelijk doel, of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van dat doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken.

De FEI, de internationale overkoepelende paardensportfederatie, heeft zoals aangegeven de sport horseball als volwaardige discipline erkend. (KNHS) heeft de intentie om deze sport als officiële discipline te erkennen. Bij erkenning zal door de KNHS reglementering worden opgesteld, net zoals zij dat heeft gedaan voor alle bij haar aangesloten disciplines, in lijn met de regels van de FEI waarin dierenwelzijn, fair play en good horsemanship een belangrijke rol spelen.
De KNHS heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat een aantal zaken in de reglementen wordt vastgelegd waaronder de veiligheid voor sporters en dier, veterinaire keuringen tijdens de wedstrijd, welzijnsaspecten en criteria waaraan de sporter en het dier moeten voldoen om deel te nemen aan horseballwedstrijden.


Bij het welzijn wordt gekeken naar de leeftijd van het dier (minimaal vijf jaar), het aantal en duur van starts per dag, het gebruik van hulpmiddelen en materiaal en de aanwezig¬heid van veterinaire experts.
Die maatregelen bieden een aanvullende waarborg om excessen te voorkomen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en Justitie over het afschieten van katten

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en LNV over de schadelijke gevolgen van de productie van palmolie in Indonesië voor de Orang Oetan en biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer