Kamer­vragen aan de ministers van LNV en BZK over vergoeding dieren­artsen en dieren­am­bu­lances


Indiendatum: feb. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken over vergoeding dierenartsen en dierenambulances

1. Kent u het bericht 'Dierenarts wil eerst geld zien' (1)?

2. Deelt u de mening van de KNMvD dat alle dierenartsen bij wet verplicht zijn gewonde of zieke dieren te helpen?

3. Deelt u de zorg dat dierenambulances te vaak voor hun diensten afhankelijk zijn van particuliere giftgevers? Kunt u aangeven of de overheid vaker dan incidenteel gebruik maakt van de diensten van dierenambulances en daarmee ook medeverantwoordelijkheid zou moeten dragen voor de financiering van dierenambulances?

4. Deelt u onze mening dat er een bovengemeentelijke c.q. intergemeentelijke regeling zou moeten komen om de financiering van dierenambulancezorg duurzaam te regelen?

5. Bent u bereid met de VNG in overleg te treden om een dergelijke regeling te bepleiten?

6. Bent u bereid landelijke subsidie te overwegen voor het werk van de dierenambulances dat nu goeddeels afhankelijk is van vrijwilligers en particulieren giften?

(1) Telegraaf, 18-02-2007

Indiendatum: feb. 2007
Antwoorddatum: 28 mrt. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden toekomen op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over zorg voor dieren.

1.
Ja.

2.
Alle dierenartsen zijn op grond van artikel 14 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 verplicht om de zorg te verlenen die hij in zijn hoedanigheid van dierenarts behoort te betrachten ten opzichte van dieren met betrekking tot welke zijn hulp is ingeroepen

3. en 6.
Het werk dat door de dierenambulances wordt verricht is waardevol en wordt door vele mensen gewaardeerd, getuige de donaties die de dierenambulances van particulieren ontvangen. De sector bestaat uit verscheidene verenigingen, stichtingen en andere particuliere initiatieven.

De dierenambulances zijn private dienstverlenende ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijfsvoering. Zij zullen de kosten van hun diensten zoveel mogelijk doorberekenen aan de voor de dieren of de opdracht tot hulpverlening verantwoordelijke personen. De Dienst Regelingen van mijn ministerie heeft in het jaar 2006, 111 keer gebruik gemaakt van de diensten van een dierenambulance. Deze ritten zijn door het ministerie van LNV betaald. Een landelijke subsidie voor het werk van de dierenambulances zal ik niet overwegen, omdat het niet past in het overheidsbeleid om private ondernemingen structureel financiƫle steun te verlenen.

4. en 5.
Gemeentebesturen kunnen zelfstandig binnen de daartoe geldende kaders beslissen of zij subsidie verlenen aan dierenambulances. Ik zie geen aanleiding om die zelfstandige bevoegdheid vanuit de rijksoverheid te beperken door een bovengemeentelijke of intergemeentelijke regeling in te stellen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van Justitie en LNV over roofvogelhaat

Lees verder

Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de «Politiewijzer»

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer