Kamer­vragen aan de minister van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­laties over de «Poli­tie­wijzer»


Indiendatum: feb. 2007

Kamervragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de «Politiewijzer»

1
Ken u de uitgave «Politiewijzer» die wordt uitgegeven en verspreid door Sypro Media te Zutphen?

2
Kent u de acquisitiebrieven voor deze gids die landelijk verspreid worden onder het briefhoofd van de regionale politiekorpsen, ondertekend door de korpschefs?

3
Acht u de inhoud van de Politiewijzer van maatschappelijk belang? Zo neen, waarom wordt de uitgave dan aanbevolen door korpschefs van de politie? Zo ja, waarom wordt deze Politiewijzer dan uitgegeven en verspreid door commerciële adverteerders?

4
Welk belang heeft de politieorganisatie om de acquisitie voor een commerciële uitgeverij te
verzorgen dan wel te ondersteunen?

5
Acht u het juist dat korpschefs dienstbaar zijn aan winst van derden? Welk gekwantificeerd financieel
belang hebben de regiokorpsen bij het aanbevelen en verspreiden van de Politiewijzer?

6
Welke oplage heeft de Politiewijzer in Nederland? Welk commercieel belang is daarmee gemoeid?

7
Hoe verhoudt de acquisitie voor de Politiewijzer zich tot acquisitiefraude terwijl de politie niet of nauwelijks in staat is prioriteit te geven aan de opsporing en vervolging daarvan?

Indiendatum: feb. 2007
Antwoorddatum: 3 apr. 2007

Antwoord van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

1
Ja.

2
Ja.

3 t/m 5
De Politiewijzer wordt al ruim vijftien jaar uitgebracht ten behoeve van de regionale politiekorpsen. Doelgroep van de gids zijn burgers en bedrijfsleven. In de gids komen alle facetten van het politiewerk aan bod. Tevens informeert de politie de burgers en het lokale bedrijfsleven over algemene veiligheidszaken. Daarnaast geeft deze gids een compleet overzicht van alle belangrijke telefoonnummers van de politie en hulpverleningsdiensten. Met de uitgifte van de Politiewijzer
brengen de regionale politiekorpsen op een goedkope manier informatie over de dienstverlening van de politie. Vanuit de verschillende korpsen heb ik begrepen dat het een succesvol initiatief is, dat de
burgerparticipatie en de communicatie tussen het bedrijfsleven en de politie bevordert.
Tevens wordt dit initiatief door het lokale bedrijfsleven hoog gewaardeerd. Gezien de jarenlange
positieve ervaringen hiermee, juich ik dergelijke lokale samenwerkingsverbanden tussen de
politie, burgers en het lokale bedrijfsleven alleen maar toe. Het belang van de korpsen is
kostenbesparing. Doordat het lokale bedrijfsleven in deze gids adverteert kost het de korpsen uiteindelijk niets om de gids uit te laten brengen.

6
In totaal ongeveer 4 000 000. Per regio gaat het om oplagen van 100 000 tot 500 000. Van Sypro Media
heb ik begrepen dat er een minimale winst van ongeveer 5% op wordt gemaakt.

7
Niet. Er is hier geen sprake van misleiding of acquisitiefraude. Noch van de zijde van de regionale
politiekorpsen noch van de zijde van Sypro Media.

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en BZK over vergoeding dierenartsen en dierenambulances

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en VROM over eendenkooien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer