Kamer­vragen aan de ministers van LNV en BZK over spon­soring bedrijfs­leven afscheids­feest topamb­tenaar LNV


Indiendatum: jan. 2008

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over sponsoring bedrijfsleven afscheidsfeest topambtenaar LNV

1. Kent u het bericht ‘Bedrijfsleven spekt feestje topambtenaar’ (1)?

2. Is het waar dat het afscheidsfeest van de gepensioneerde directeur-generaal van LNV mede mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank, Friesland Foods, Suiker Unie en Bloemenveilingen Nederland? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het volgens artikel 125quater a van de Ambtenarenwet verplichte integriteitbeleid?

3. Kunt u aangeven wat de integriteitregels van het ministerie van LNV zeggen over het aannemen van geschenken?

4. Is het waar dat de namen van de sponsors vermeld zijn op de door het ministerie van LNV verspreide uitnodiging voor het afscheid? Acht u het correct dat door overheidsdiensten verspreide uitnodigingen voor door overheidsdiensten georganiseerde activiteiten voorzien zijn van sponsorvermeldingen? Hoe ziet u dit in relatie tot de integriteitcode?

5. Klopt het dat het totaal van de gesponsorde bijdragen een bedrag van € 15.000 bedraagt? Zo neen, wat is dan de hoogte van de totale sponsorbijdragen?

6. Kunt u aangeven wat het belang zou kunnen zijn van commerciële marktpartijen om een afscheidsfeest van een topambtenaar te sponsoren? Zo ja, hoe verhoudt dit belang zich tot de integriteitcode? Zo neen, hoe kan vanuit het ministerie toestemming gegeven worden voor dergelijke sponsoring wanneer er geen duidelijkheid bestaat over mogelijke achterliggende belangen van sponsors?

7. Bent u bereid de sponsoring alsnog ongedaan te maken en voor de toekomst sponsoring van ambtelijke activiteiten te verbieden in het kader van het integriteitbeleid? Zo neen, waarom niet?

(1) NRC 17-01-08

Indiendatum: jan. 2008
Antwoorddatum: 29 jan. 2008

Hiermee ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over sponsoring door het bedrijfsleven van een afscheidsfeest van een topambtenaar (ingezonden 22 januari 2008).

1
Kent u het bericht ‘Bedrijfsleven spekt feestje topambtenaar’?

Ja.

2
Is het waar dat het afscheidsfeest van de gepensioneerde directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede mogelijk wordt gemaakt door de Rabobank, Friesland Foods, Suiker Unie en Bloemenveilingen Nederland? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot het volgens artikel 125quater a van de Ambtenarenwet verplichte integriteitbeleid?

Het afscheidsfeest is gefinancierd door het ministerie van LNV volgens de geldende regels. De genoemde private partijen hebben een cultureel evenement mogelijk gemaakt dat tijdens het afscheid is gehouden.
Artikel 125 quater a van de Ambtenarenwet regelt voor alle bestuurslagen dat er een integriteitbeleid en gedragscode moeten zijn. Beide zijn aanwezig op LNV. Zie verder vraag 3 en 4.

3
Wat zeggen de integriteitsregels van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het aannemen van geschenken?

De regels voor het aanvaarden van geschenken staan in een circulaire van 12 oktober 1999 (P&O 99-3600). Deze circulaire is in bijlage toegevoegd.

4
Is het waar dat de namen van de sponsors vermeld zijn op de door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verspreide uitnodiging voor dit afscheid? Acht u het correct dat door overheidsdiensten verspreide uitnodigingen voor door overheidsdiensten georganiseerde activiteiten voorzien zijn van sponsorvermeldingen? Hoe ziet u dit in relatie tot de integriteitcode?

Op de bijlage bij de uitnodiging, waarin het culturele evenement staat aangekondigd en beschreven, staan de sponsors vermeld.
Overheidsdiensten dienen te allen tijde voorzichtig om te gaan met sponsoring door private partijen. Deze partijen mogen geen direct voordeel hebben van hun sponsoring. Daarnaast dient de sponsoring volledig transparant te gebeuren. Door de namen op de aankondiging van het cultureel evenement te vermelden, is die transparantie gewaarborgd.
Volgens de circulaire zoals beschreven in vraag 3 heeft de leidinggevende een belangrijke rol in de afweging of een ambtenaar een geschenk of dienst mag behouden. De secretaris-generaal heeft ten behoeve van het afscheid van de directeur-generaal deze afweging gemaakt en daarbij de voorwaarden zoals in de circulaire beschreven zorgvuldig toegepast.

5
Klopt het dat het totaal van de gesponsorde bijdragen € 15.000 ,- bedraagt? Zo neen, wat is dan de hoogte van de totale sponsorbijdragen?

Ja.

6
Kunt u aangeven wat het belang zou kunnen zijn van commerciële marktpartijen om een afscheidsfeest van een topambtenaar te sponsoren? Zo ja, hoe verhoudt dit belang zich tot de integriteitscode? Zo neen, hoe kan vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toestemming worden gegeven voor dergelijke sponsoring wanneer geen duidelijkheid bestaat over mogelijke achterliggende belangen van sponsors?

De betreffende directeur-generaal heeft zich gedurende zijn gehele carrière ingezet voor Nederland. In het buitenland heeft hij vanuit veel verschillende functies ook de belangen van het Nederlands bedrijfsleven behartigd. Vanwege de uitzonderlijke wijze waarop hij dit heeft gedaan, hebben de betrokken marktpartijen aangegeven hem hiervoor te willen bedanken in de vorm van een cultureel evenement. Er zitten geen andere belangen achter hun bijdrage.

7
Bent u bereid de sponsoring alsnog ongedaan te maken en voor de toekomst sponsoring van ambtelijke activiteiten te verbieden in het kader van het integriteitbeleid? Zo neen, waarom niet?

Nee. Zie beantwoording eerdere vragen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over het toelaten van nieuwe kattenrassen ontstaan door kruising met wilde diersoorten

Lees verder

Vragen aan de ministers van LNV, VWS en Justitie over het dumpen van exotische dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer