Kamer­vragen aan de minister van LNV over het toelaten van nieuwe katten­rassen ontstaan door kruising met wilde dier­soorten


Indiendatum: jan. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het toelaten van nieuwe kattenrassen ontstaan door kruising met wilde diersoorten.

  1. Kent u het bericht ‘Reuzenkat van 27 mille ’ en de website www.lifestylepets.com? (1) (2)
  2. Wat is uw mening over de introductie van dit nieuwe kattenras, een kruising van een huiskat met een Aziatische luipaardkat en een Afrikaanse serval, in Nederland?
  3. Acht u het wenselijk dat nieuwe kattenrassen ontwikkeld worden door middel van kruisingen met wilde diersoorten? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, hoe bent u voornemens dit tegen te gaan?
  4. Wat is uw beleid ten aanzien van het fokken of in Nederland toelaten van nieuwe (katten)rassen?
  5. Wat is uw beleid ten aanzien van het fokken en introduceren van genetisch gemodificeerde gezelschapdieren, zoals hypoallergene katten?
  6. Wat zijn voor u de (ethische) randvoorwaarden voor het fokken of in Nederland toelaten van nieuwe (katten)rassen, mede gelet op de factoren natuurlijke leefomgeving, natuurlijk gedrag en mogelijke risico’s voor het ecosysteem en de volksgezondheid?
  7. Kunt u aangeven hoe er wordt toegezien op het welzijn van een dergelijk nieuw (katten)ras? Wat zijn hierbij de randvoorwaarden en op welk moment wordt er ingegrepen indien het welzijn van de dieren in te grote mate geschaad wordt?
  8. Op welke wijze kan en zal de binnenkort te verschijnen positieflijst aangepast kunnen worden aan eventuele nieuwe rassen van de diersoorten die hierin zijn opgenomen? Kunt u aangeven of er een toetsing plaats zal vinden om te voorkomen dat nieuwe rassen automatisch toegestaan zijn volgens de positieflijst?
  9. Bent u bereid om, naast het plan dat ontwikkeld wordt door de rasverenigingen en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied om de problematiek rond rashonden aan te pakken, ook een plan te (laten) ontwikkelen om de fokkerij bij raskatten aan banden te leggen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.telegraaf.nl/binnenland/3037589/_Reuzenkat_van_27_mille__.html?p=15,1
(2) www.lifestylepets.com

Indiendatum: jan. 2008
Antwoorddatum: 11 feb. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door de het lid Thieme (PvdD) over het toelaten van nieuwe kattenrassen ontstaan door kruising met wilde diersoorten.

1., 2. en 4. Acht u het wenselijk dat nieuwe kattenrassen ontwikkeld worden door middel van kruisingen met wilde diersoorten? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, hoe bent u voornemens dit tegen te gaan?

Wat is uw beleid ten aanzien van het fokken of in Nederland toelaten van nieuwe (katten)rassen? 1)

Wat zijn voor u de (ethische) randvoorwaarden voor het fokken of in Nederland toelaten van nieuwe (katten)rassen, mede gelet op de factoren natuurlijke leefomgeving, natuurlijk gedrag en mogelijke risico’s voor het ecosysteem en de volksgezondheid?

Ik ben van mening dat bij het fokken van nieuwe rassen gezelschapsdieren terughoudendheid moet worden betracht.
Met betrekking tot beleid en randvoorwaarden, verwijs ik u naar § 7.7 van de Nota Dierenwelzijn (Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 76), het antwoord op met name de schriftelijke vragen 408, 409, 411, 412, 413 betreffende de Nota Dierenwelzijn van 24 januari 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 96) en de antwoorden gegeven op de door het kamerlid Van Gent op 17 januari 2008 gestelde vragen.

3. Wat is uw beleid ten aanzien van het fokken en introduceren van genetisch gemodificeerde gezelschapdieren, zoals hypoallergene katten?

Voor het antwoord op deze vraag, verwijs ik u naar de antwoorden gegeven op de door het kamerlid Van Velzen op 21 december 2004 gestelde vragen (Aanhangsel Handelingen II, 2004/05, nr. 810).

5. Kunt u aangeven hoe er wordt toegezien op het welzijn van een dergelijk nieuw (katten)ras? Wat zijn hierbij de randvoorwaarden? Op welk moment wordt er ingegrepen indien het welzijn van de dieren in te grote mate wordt geschaad?

Hierbij is geen verschil met al bestaande rassen.

6. Op welke wijze kan en zal de binnenkort te verschijnen positieflijst aangepast worden aan eventuele nieuwe rassen van de diersoorten die hierin zijn opgenomen? Kunt u aangeven of er een toetsing plaats zal vinden om te voorkomen dat nieuwe rassen automatisch toegestaan zijn volgens de positieflijst?

De door de Raad voor dierenaangelegenheden voorgestelde positieflijst richt zich op diersoorten. Hoe met nieuwe rassen wordt omgegaan zal van geval tot geval worden bekeken.

7. Bent u bereid om, naast het plan dat wordt ontwikkeld door de rasverenigingen en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied om de problematiek rond rashonden aan te pakken, ook een plan te (laten) ontwikkelen om de fokkerij bij raskatten aan banden te leggen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Nee, vooralsnog niet. In mijn antwoorden op de schriftelijke vragen betreffende de Nota Dierenwelzijn van 24 januari 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 28 286, nr. 96) heb ik aangegeven dat het niet mogelijk is om voor alle diersoorten tegelijk actie te ondernemen. Vrijwillige initiatieven vanuit de raskattenverenigingen juich ik echter toe.

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en LNV over de aankoop van dolfijnen door het dolfinarium in Curaçao

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en BZK over sponsoring bedrijfsleven afscheidsfeest topambtenaar LNV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer