Vragen aan de ministers van LNV, VWS en Justitie over het dumpen van exotische dieren


Indiendatum: jan. 2008

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het dumpen van exotische dieren

1. Kent u het bericht ‘Piranha in Leidse grachten’ ?

2. Deelt u de mening dat het dumpen van een piranha, naast de risico’s die het voor de mens oplevert, een overtreding is van artikel 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren?

3. Kunt u aangeven of zal worden getracht te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de piranha in de Leidse gracht? Zo ja, op welke wijze en welke termijn? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven hoeveel overtredingen van artikel 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren er in de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden en wat hierbij de opgelegde strafmaat is geweest? Zo neen, deelt u de mening dat inzicht in deze cijfers noodzakelijk is om vast te kunnen stellen of de bestaande wetgeving en bijbehorende strafmaat voldoende effectief zijn en bent u bereid een onderzoek in te stellen of de wijze van registratie aan te passen om deze cijfers alsnog inzichtelijk te krijgen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

5. Kunt u aangeven hoe u de gevolgen in kaart brengt van dumping of ontsnapping van in Nederland gehouden uitheemse dieren voor de volksgezondheid en voor de inheemse dier- en plantensoorten? Kunt u voorts aangeven hoe u deze gevolgen beoordeelt?

6. Deelt u de mening dat het geven van voorlichting over het houden van dieren, zoals het LICG op zich zal gaan nemen, het dumpen van dieren mogelijk kan verminderen, maar het nooit volledig zal kunnen voorkomen? Zo ja, welke aanvullende maatregelen bent u voornemens te gaan treffen om het dumpen van dieren tegen te gaan en de opvang van zowel in- als uitheemse zwerfdieren te verbeteren? Zo neen, waar baseert u dit op?

7. Kunt u aangeven in hoeverre factoren als veelvuldig geconstateerde welzijnsproblemen, gevaren voor de volksgezondheid, kennis van de betreffende diersoorten bij Nederlandse dierenartsen en het bestaan van deskundige opvangcentra zijn of worden meegewogen bij het invullen van de nog te verschijnen positieflijst voor het houden van diersoorten?

8. Bent u bereid om het houden van exotische diersoorten waarbij is gebleken dat het houden van deze dieren vaak gepaard gaat met welzijnsproblemen te verbieden dan wel te ontmoedigen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

9. Kunt u aangeven waar en op welke wijze de gedumpte piranha zal worden opgevangen?

http://www.ad.nl/groenehart/alphen/article1974373.ece

Indiendatum: jan. 2008
Antwoorddatum: 2 mrt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door de het lid Ouwehand (PvdD) over het dumpen van exotische dieren.

1
Kent u het bericht ‘Piranha in Leidse grachten’?

Ja.

2 en 3
Deelt u de mening dat het dumpen van een piranha, naast de risico’s die het voor de mens oplevert, een overtreding is van artikel 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren (Gwwd)?

Kunt u aangeven of zal worden getracht te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het dumpen van deze piranha in een Leidse gracht? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Blijkens het door u aangehaalde bericht, betrof het een piranha van een niet vleesetende soort. Er zijn dus geen risico’s voor de mens.
Het uitzetten van dieren is verboden ingevolge artikel 14 van de Flora- en faunawet. Artikel 37 Gwwd betreft dieren die daadwerkelijk worden gehouden.
Navraag bij de politie heeft uitgewezen dat niet kan worden achterhaald wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de piranha.

4
Kunt u aangeven hoeveel overtredingen van artikel 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren er in de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden en wat hierbij de opgelegde strafmaat is geweest? Zo neen, deelt u de mening dat inzicht in deze cijfers noodzakelijk is om vast te kunnen stellen of de bestaande wetgeving en de bijbehorende strafmaat voldoende effectief zijn? Bent u bereid een onderzoek in te stellen of om de wijze van registratie aan te passen om zo deze cijfers alsnog inzichtelijk te krijgen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Nee, deze informatie kan niet gegenereerd worden uit het bedrijfsprocessensysteem van het Openbaar Ministerie. Om de gevraagde informatie alsnog te leveren, zou het OM alle in de afgelopen vijf jaar afgedane zaken handmatig moeten doornemen. Dit zou zeer veel tijd en capaciteit van het OM vergen en is derhalve niet proportioneel. Ik zie overigens geen aanleiding om een onderzoek in te stellen of om de wijze van registratie aan te passen. Inzicht in de cijfers is niet noodzakelijk om vast te kunnen stellen of de bestaande wetgeving en de bijbehorende strafmaat voldoende effectief zijn.

5
Kunt u aangeven hoe u de gevolgen in kaart brengt van dumping of ontsnapping van in Nederland gehouden uitheemse dieren voor de volksgezondheid en voor de inheemse dier- en plantensoorten? Kunt u voorts aangeven hoe u deze gevolgen beoordeelt?

Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn brief van 12 oktober j.l. (Kamerstukken II 2007/08, 26 407, nr. 27) en de antwoorden op vragen gesteld door het lid Thieme op 13 september 2007 (Aanhangsel Handelingen II 2007/08, nr. 548).

6
Deelt u de mening dat het geven van voorlichting over het houden van dieren, zoals het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) op zich zal gaan nemen, het dumpen van dieren mogelijk kan verminderen, maar het nooit volledig zal kunnen voorkomen? Zo ja, welke aanvullende maatregelen bent u voornemens te gaan treffen om het dumpen van dieren tegen te gaan en de opvang van zowel in- als uitheemse zwerfdieren te verbeteren? Zo neen, waar baseert u dit op?

Het aantal dieren dat wordt achtergelaten, zal naar mag worden verwacht, verminderen door voorlichting van het LICG. Het in de steek laten van dieren is onmogelijk volledig te voorkomen. Ik ben voorlopig niet voornemens om andere maatregelen te gaan treffen.

7 en 8
Kunt u aangeven in hoeverre factoren als veelvuldig geconstateerde welzijnsproblemen, gevaren voor de volksgezondheid, kennis van de betreffende diersoorten bij Nederlandse dierenartsen en het bestaan van deskundige opvangcentra zijn of worden meegewogen bij het invullen van de nog te verschijnen positieflijst voor het houden van diersoorten?

Bent u bereid om het houden van exotische diersoorten waarbij is gebleken dat het houden van deze dieren vaak gepaard gaat met welzijnsproblemen te verbieden dan wel te ontmoedigen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Het centrale criterium voor het plaatsen van diersoorten, inheems dan wel exotisch, op de door de Raad voor dierenaangelegenheden samengestelde positieflijst is, of het dierenwelzijn voldoende kan worden gegarandeerd. Voor het overige verwijs ik u naar de antwoorden op vragen gesteld door het lid Van Velzen op 7 september 2007 (Aanhangsel Handelingen II 2007/08, nr. 422).

9
Kunt u aangeven waar en op welke wijze de eerder genoemde gedumpte piranha zal worden opgevangen?

De piranha is dood gegaan als gevolg van een beet van een reiger en naar Naturalis gebracht voor onderzoek.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg