Kamer­vragen aan de ministers van LNV en Binnen­landse Zaken over de valwild­re­geling in de Achterhoek


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Binnenlandse Zaken over de valwildregeling in de Achterhoek
Aanvullend op de brief van de minister met kenmerk DN.2007/851

1. Kent u het bericht ‘Nieuwe wet valwild wordt overtreden’(1) ? Over welke ‘nieuwe wet’ spreekt de politie hier?

2. In uw antwoord op onze eerdere vragen over de valwildregeling geeft u aan dat de politie en Wildbeheereenheden (WBE's) bevoegd zijn om afspraken te maken over het doden of vervoeren naar opvang van inheemse dieren die gewond zijn geraakt in het verkeer. Kunt u aangeven op welke grond zij bevoegd zijn om afspraken te maken over het doden van (wettelijk beschermde) dieren? Is het niet zo dat alleen de politie bevoegd is een vervoerder aan te wijzen? Zo ja, waarom stelt u dan eerder dat WBE's ook bevoegd zijn? Zo neen, vanuit welke optiek kent u dan een rol toe aan de WBE’s? Kunt u aangeven welke bevoegdheden de Wildbeheereenheden hebben, waar deze zijn vastgelegd en op basis van welke juridische gronden zij deze bevoegdheden hebben gekregen? Kunt u daarbij ook aangeven op welke wijze u voorkomt dat de financiele belangen die WBE's hebben niet verstrengelen met het recht van een gewond of ziek dier op adequate zorg?

3. Kunt u aangeven op welke grond de politie bevoegd is om partijen uit te sluiten voor het vervoeren van gewonde en zieke dieren en welke criteria zij hiervoor hanteert?

4. Bent u van mening dat er een objectieve, deskundige inschatting wordt gemaakt bij het bepalen of een gewond dier of achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt? Zo ja, waar baseert u uw mening op? Zo neen, op welke wijze wilt u dit verbeteren? Kunt u aangeven hoe er gegarandeerd kan worden dat er een objectieve, deskundige inschatting wordt gemaakt bij het bepalen of een gewond dier of achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt, gelet op het feit dat Wildbeheereenheden een vergoeding ontvangen voor enerzijds het ophalen van valwild en anderzijds voor het leveren van valwild aan de poelier?

5. Bent u van mening dat de inschatting of een gewond dier of achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt gemaakt zou moeten worden door een medisch deskundige, zoals een veearts of dierenarts of een daartoe gekwalificeerde medewerker van de dierenambulance? Zo ja, bent u bereid maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat voortaan medisch deskundigen zullen worden ingeschakeld of op een andere manier zorg wordt gedragen voor het aanbrengen van een scheiding tussen degenen die de behandelmogelijkheden van gewonde en zieke dieren beoordelen en degenen die er financieel belang bij hebben gewonde en zieke dieren te doden? Zo neen, waarom niet en bent u bereid om op een andere manier zorg te dragen dat er een scheiding komt tussen degenen die de behandelmogelijkheden van gewonde en zieke dieren te beoordelen en degenen die er financieel belang bij hebben gewonde en zieke dieren te doden?

6. In de valwildregeling wordt aangegeven dat deze zich richt op reeën, vossen, dassen, zwijnen en gedomesticeerde damherten. Volgens lid 3 van artikel 14 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten dient alleen bij reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen vóór het vervoer melding te worden gemaakt bij de meldkamer van het regionale politiekorps in de regio waar een dier wordt aangetroffen. Overige dieren mogen op grond van artikel 14 ook zonder een melding bij de politie naar een opvang vervoerd worden indien zij ziek of gewond zijn. Bent u van mening dat de valwildregeling in strijd is met artikel 14 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten? Zo ja, bent u bereid hier maatregelen tegen te treffen? Zo neen, waar baseert u dat op?

7. De van een Verlof voorziene BOA/jachtaktehouder verwerkt de gegevens van een aanrijding met wild en de administratieve afhandeling daarvan via internet. Kunt u aangegeven waarom deze gegevens uitsluitend door (financieel) belanghebbenden worden geregistreerd? De bedoelde gegevens op internet zijn niet openbaar. Kunt u aangeven waarom niet? Bent u bereid hierin verandering te brengen bijvoorbeeld ten behoeve van het instellen van preventieve verkeersmaatregelen op plaatsen waar veel wild oversteekt? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

8. Heeft u kennis genomen van het voornemen van de politie om medewerkers van de dierenambulance te verbaliseren in geval zij hulp verlenen aan gewonde in het wild levende dieren? Bent u van mening dat het werk van de dierenambulance hiermee onnodig bemoeilijkt wordt en dat de inzet van de dierenambulance eerder bevorderd dan gefrustreerd zou moeten worden, mede gelet op het feit dat dierenambulances geen eigen belang vertegenwoordigen maar het belang van het gewonde dier als uitgangspunt hebben? Zo ja, welke actie wilt u daarop ondernemen en op welke termijn? Zo neen, waarom niet en op welke wijze wilt u hulp aan gewonde en zieke dieren organiseren waarbij een financieel belang of gewin van degene die beoordeeld of en op welke wijze het dier wordt behandeld of doodgemaakt wordt uitgesloten?

(1) http://www.gelderlander.nl/achterhoek/article1454209.ece

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 16 jul. 2007

Geachte Voorzitter,

Hiermee geef ik, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over de valwildregeling in de Achterhoek.

1
Kent u het bericht ‘Nieuwe wet valwild wordt overtreden’? Over welke ‘nieuwe wet’ spreekt de politie hier?

Ik ben op de hoogte van dit bericht. De “nieuwe wet” betreft een afspraak tussen politie en valwildverlofhouders om in situaties waarbij de verkeersveiligheid in het geding is snel te kunnen handelen en om daarbij dierenleed zoveel als mogelijk te voorkomen.
De valwildregeling is slechts een operationeel gerichte regeling ten behoeve van de politie, het betreft hier geen wetgeving. Valwildverlofhouders zijn daartoe aangewezen groene Buitengewoon Opsporingsambtenaren, voorzien van een verlof, of jachtaktehouders.

2
Kunt u aangeven op welke grond Politie en Wildbeheereenheden (WBE’s) bevoegd zijn om afspraken te maken over het doden van (wettelijk beschermde) dieren? Is het waar dat alleen de politie bevoegd is een vervoerder aan te wijzen? Zo ja, waarom stelt u in antwoord op eerdere vragen over de valwildregeling , dat WBE's ook bevoegd zijn? Zo neen, vanuit welke optiek kent u dan een rol toe aan de WBE’s? Kunt u aangeven welke bevoegdheden de Wildbeheereenheden hebben, waar deze zijn vastgelegd en op basis van welke juridische gronden zij deze bevoegdheden hebben gekregen? Kunt u daarbij ook aangeven op welke wijze u voorkomt, dat de financiële belangen die WBE's hebben niet verstrengelen met het recht van een gewond of ziek dier op adequate zorg?

3
Kunt u aangeven op welke grond de politie bevoegd is om partijen uit te sluiten voor het vervoeren van gewonde en zieke dieren en welke criteria de politie hiervoor hanteert?

Op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet kan door Gedeputeerde Staten van de provincie onder voorwaarden ontheffing worden verleend van het verbod om dieren te doden in een aantal nader genoemde belangen, bijvoorbeeld de voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, behorende tot de diersoorten edelhert, ree, damhert of wild zwijn. Gedeputeerde Staten kunnen op basis van artikel 68 ook ontheffing verlenen van het verbod om dieren te vervoeren ten behoeve van opvang.

In artikel 14 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten wordt een vrijstelling verleend van het verbod om dieren te vervoeren en onder zich te hebben ten behoeve van vervoer voor opvang of verzorging. In het derde lid van dit artikel is met betrekking tot reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen bepaald dat deze vrijstelling slechts geldt indien van tevoren een melding is gedaan bij de politie. Dat vervoer geschiedt door een door de politie aangewezen vervoerder. Voor alle overige beschermde inheemse diersoorten geldt een algemene vrijstelling voor vervoer van zieke of gewonde dieren ten behoeve van opvang en verzorging. Wel moet het dier dan binnen 12 uur worden overgedragen aan personen of instanties die gerechtigd zijn beschermde dieren onder zich te hebben.

Op grond van artikel 14, derde lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten is het aan de politie om een vervoerder aan te wijzen voor reeën, damherten, edelherten en wilde zwijnen. Daarbij maakt de politie gebruik van de kennis en het advies van de wildbeheereenheden. De bevoegdheid van de politie impliceert het stellen van criteria aan de partij die de gewonde dieren mag vervoeren. Uit deze bevoegdheid vloeit dus ook voort dat de politie afspraken mag maken met wildbeheereenheden over het doden of vervoeren naar opvang van in het verkeer gewond geraakte reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen. Voor andere dan de in artikel 14, derde lid, van het voornoemde besluit genoemde beschermde inheemse diersoorten die in het verkeer gewond zijn geraakt, geldt een algemene vrijstelling voor vervoer ten behoeve van opvang of verzorging (artikel 14, lid 1 en 2, Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten).

Voor het overige verwijs ik u naar de beantwoording van de vragen van het lid Thieme (PvdD) van 21 mei 2007 . Hierin valt ook te lezen hoe de vergoeding voor het ophalen van valwild is geregeld en dat ik niet bekend ben met individuele vergoedingen aan politie of wildbeheereenheden.

4
Deelt u de mening dat een objectieve, deskundige inschatting wordt gemaakt bij het bepalen of een gewond dier of achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt? Zo ja, waar baseert u uw mening op? Zo neen, op welke wijze wilt u dit verbeteren? Kunt u aangeven hoe gegarandeerd kan worden dat een objectieve, deskundige inschatting wordt gemaakt bij het bepalen of een gewond dier of achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt, gelet op het feit dat Wildbeheereenheden een vergoeding ontvangen voor enerzijds het ophalen van valwild en anderzijds voor het leveren van valwild aan de poelier?

5
Deelt u de mening dat de inschatting of een gewond dier of achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt gemaakt zou moeten worden door een medisch deskundige, zoals een veearts of dierenarts of een daartoe gekwalificeerde medewerker van de dierenambulance? Zo ja, bent u bereid maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat voortaan medisch deskundigen zullen worden ingeschakeld of op een andere manier zorg wordt gedragen voor het aanbrengen van een scheiding tussen degenen die de behandelmogelijkheden van gewonde en zieke dieren beoordelen en degenen die er financieel belang bij hebben gewonde en zieke dieren te doden? Zo neen, waarom niet en bent u bereid om op een andere manier zorg te dragen dat er een scheiding komt tussen degenen die de behandelmogelijkheden van gewonde en zieke dieren te beoordelen en degenen die er financieel belang bij hebben gewonde en zieke dieren te doden?

Ik ben van mening dat de huidige afspraken afdoende zijn. In mijn beantwoording van de vragen van het lid Thieme (PvdD) van 21 mei 2007 heb ik aangegeven dat ik van mening ben dat de politie en wildbeheereenheden bevoegd zijn om gezamenlijk afspraken te maken over het doden of vervoeren naar opvang van in het verkeer gewond geraakte beschermde inheemse dieren. Wildbeheereenheden zijn deskundig om de afweging te maken of een gewond dier of achtergebleven jong voor opvang en rehabilitatie in aanmerking komt of niet. Maatregelen die het mogelijk maken om medisch deskundigen in te schakelen acht ik daarom niet noodzakelijk. Bovendien komen ernstig gewonde edelherten, wilde zwijnen en damherten niet vaak in aanmerking voor opvang. Om verder dierenleed te voorkomen is een genadeschot in deze gevallen vaak de beste oplossing.
Voor de beantwoording van de vraag naar het financiële belang verwijs ik u naar de beantwoording van de vragen van het lid Thieme van 21 mei 2007 .

6
Deelt u de mening dat de valwildregeling, waarin wordt aangegeven dat deze zich richt op reeën, vossen, dassen, zwijnen en gedomesticeerde damherten, in strijd is met artikel 14 van het “Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten”, waarin volgens lid 3 alleen bij reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen vóór het vervoer melding moet worden gemaakt bij de meldkamer van het regionale politiekorps in de regio waar een dier wordt aangetroffen? Zo ja, bent u bereid hier maatregelen tegen te treffen? Zo neen, waar baseert u dat op?

Nee. De valwildregeling is gericht op de dieren die het meest voorkomen in de Achterhoek en waarmee de meeste aanrijdingen plaatsvinden. De regeling is op zichzelf niet in strijd met artikel 14, derde lid, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. In het geval er een aanrijding plaatsvindt met een andere beschermde inheemse diersoort dan de genoemde dieren in artikel 14, derde lid van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen) geldt immers de algemene vrijstelling van artikel 14, eerste lid, van voornoemd besluit.

7
Kunt u aangegeven waarom de van een verlof voorziene BOA/jachtaktehouder via internet verwerkte gegevens van een aanrijding met wild uitsluitend door (financieel) belanghebbenden worden geregistreerd? Kunt u aangeven waarom de bedoelde gegevens op het internet niet openbaar zijn? Bent u bereid hierin verandering te brengen bijvoorbeeld ten behoeve van het treffen van preventieve verkeersmaatregelen op plaatsen waar veel wild oversteekt? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

Voor de verkeersveiligheid op provinciale wegen zijn Gedeputeerde Staten van de provincies verantwoordelijk. De Faunabeheereenheden hebben een belangrijke rol bij de registratie van aanrijdingen, aangezien zij ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van faunabeheerplannen. Zie mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme van 16 mei 2007 over de registratie van verkeersongelukken met in het wild levende dieren.

8
Heeft u kennisgenomen van het voornemen van de politie om medewerkers van de dierenambulance te verbaliseren in geval zij hulp verlenen aan gewonde in het wild levende dieren? Deelt u de mening dat het werk van de dierenambulance hiermee onnodig bemoeilijkt wordt en dat de inzet van de dierenambulance eerder bevorderd dan gefrustreerd zou moeten worden, mede gelet op het feit dat dierenambulances geen eigen belang vertegenwoordigen maar het belang van het gewonde dier als uitgangspunt hebben? Zo ja, welke actie wilt u daarop ondernemen en op welke termijn? Zo neen, waarom niet en op welke wijze wilt u hulp aan gewonde en zieke dieren organiseren waarbij een financieel belang of gewin van degene die beoordeeld of en op welke wijze het dier wordt behandeld of doodgemaakt, wordt uitgesloten?

Het betreft hier een vrijstelling om gewonde dieren te vervoeren. Deze geldt bij reeën, edelherten, damherten en wilde zwijnen alleen als er een melding is gedaan bij de politie. Indien de dierenambulance geen melding doet bij de politie kan zij geverbaliseerd worden. De Gedeputeerde Staten van de provincie kan de dierenambulance overigens wel ontheffing verlenen van het verbod om dieren te vervoeren op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet.
Zoals in mijn beantwoording van de vragen van het lid Thieme (PvdD) is te lezen is mij niets bekend van individuele vergoedingen aan politie en/of wildbeheereenheden. Zie ook mijn beantwoording van de vragen 2 en 3.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg


1. http://www.gelderlander.nl/ach...
2. Aanhangsel Handelingen nr. 1555, vergaderjaar 2006-2007
3. zie voetnoot 2
4. zie voetnoot 2
5. zie voetnoot 2
6. kenmerk 2060715070
7. zie voetnoot 2