Kamer­vragen aan de minister van LNV over het belagen van wilde dieren bij een circus in Utrecht


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het belagen van wilde dieren bij een circus in Utrecht

1. Kent u de berichten ‘Circus Belly Wien komt niet terug naar Utrecht’(1) en ‘Circus trekt zich niets aan van protest’ (2)?

2. Bent u van mening dat dieren die gehouden worden in circussen beschermd dienen te worden tegen pesterijen en mishandeling van voorbijgangers of buurtbewoners? Zo ja, op welke manier wilt u hier maatregelen toe treffen? Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u bevestigen dat er bij het betreffende circus eerder een kind is gebeten door één van de dieren (3)? Zo ja, welke maatregelen wilt u treffen om de veiligheid voor mens en dier te waarborgen?

4. Kunt u aangeven op welke manier er momenteel voorkomen wordt dat mensen de dieren op het circusterrein dicht kunnen benaderen, uitlokken en zelfs mishandelen? Acht u deze maatregelen voldoende? Zo ja, waar baseert u dit op en hoe verhoudt zich dit tot de herhaalde verstoring van deze dieren in de grote steden? Zo neen, bent u bereid deze maatregelen aan te scherpen?

5. Bent u van mening dat circuseigenaren voldoende in staat zijn om de dieren die zij houden te beschermen tegen pesterijen en mishandeling van voorbijgangers of buurtbewoners, gelet op de uitspraak dat deze problemen zich vaak voordoen in de vier grote steden? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo neen, welke maatregelen wilt u hier tegen treffen?

6. Bent u van mening dat wilde dieren op een circusterrein voldoende ruimte hebben om zich op een natuurlijke manier te gedragen, waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich terug te trekken wanneer zij worden belaagd door mensen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo neen, welke maatregelen wilt u treffen om hier verandering in te brengen en op welke termijn?

7. Bent u op basis van deze gebeurtenis voornemens te komen tot een nationaal verbod op het houden van wilde dieren in circussen?


(1) http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/154989
(2) http://www.ad.nl/utrecht/stad/article1406563.ece
(3) http://www.circusleed.nl/forum/viewtopic.php?t=196

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 12 jul. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het belagen van wilde dieren bij een circus in Utrecht.

1
Kent u de berichten ‘Circus Belly Wien komt niet terug naar Utrecht’ en ‘Circus trekt zich niets aan van protest’?

Ja.

2
Deelt u de mening dat dieren die gehouden worden in circussen beschermd dienen te worden tegen pesterijen en mishandeling van voorbijgangers of buurtbewoners? Zo ja, op welke manier wilt u hier maatregelen toe treffen? Zo neen, waarom niet?

Artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren verbiedt mishandeling van dieren en het schaden van dierenwelzijn. Dit geldt ook ten aanzien van circusdieren. De circusondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede verzorging van de dieren en het voorkomen van mishandeling. Dit artikel biedt naar mijn oordeel voldoende mogelijk¬heden om in voorkomende gevallen te kunnen optreden.

3
Kunt u bevestigen dat bij het betreffende circus eerder een kind is gebeten door één van de dieren? Zo ja, welke maatregelen wilt u treffen om de veiligheid voor mens en dier te waarborgen?

Nee. Ik kan niet bevestigen of dit daadwerkelijk is gebeurd, waar dit is gebeurd en op welk moment. De website van “circusleed.nl Forum Index” beschrijft slechts: “een tijd terug is een meisje gebeten”. Dit biedt geen aanknopingspunten.

4
Op welke manier wordt momenteel voorkomen dat mensen de dieren op het circusterrein dicht benaderen, uitlokken en zelfs mishandelen? Acht u deze maatregelen voldoende? Zo ja, waar baseert u dit op en hoe verhoudt zich dit tot de herhaalde verstoring van deze dieren in de grote steden? Zo neen, bent u bereid deze maatregelen aan te scherpen?

De veiligheid voor het publiek en de openbare orde zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente die de vergunningen uitgeeft voor de standplaatsen. Ik houd niet bij op welke wijze circussen in Nederland op hun terreinen de dieren afschermen tegen het publiek, maar ik ga ervan uit dat dit door de gemeenten bij vergunning afdoende wordt geregeld.

5
Vindt u dat circuseigenaren voldoende in staat zijn om de dieren die zij houden te beschermen tegen pesterijen en mishandeling van voorbijgangers of buurtbewoners, gelet op de uitspraak dat deze problemen zich vaak voordoen in de vier grote steden? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo neen, welke maatregelen wilt u hier tegen treffen?

Ja, ik meen dat circuseigenaren voldoende in staat zijn de dieren te beschermen. Echter, excessen zoals in dit geval in Utrecht zijn niet uit te sluiten. In grote steden doen zij er goed aan, samen met de gemeente, extra alert te zijn.

6 en 7
Vindt u dat wilde dieren op een circusterrein voldoende ruimte hebben om zich op een natuurlijke manier te gedragen, waaronder bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich terug te trekken wanneer zij worden belaagd door mensen? Zo ja, waar baseert u dat op? Zo neen, welke maatregelen wilt u treffen om hier verandering in te brengen en op welke termijn?

Bent u op basis van deze gebeurtenis voornemens te komen tot een nationaal verbod op het houden van wilde dieren in circussen?

Nee, ik zal geen nationaal verbod afkondigen. In mijn antwoord inzake het schriftelijk overleg over richtlijnen voor circussen heb ik een onderzoek aangekondigd naar het welzijn van dieren in circussen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer