Kamer­vragen aan de Ministers van Justitie en Landbouw, Natuur en Voed­sel­kwa­liteit over honden­ge­vechten


Indiendatum: feb. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Justitie en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over hondengevechten

  1. Kent u de berichten ‘Lugubere vondst op strand bij Borssele 1’ en ‘Opnieuw dode pitbull gevonden in Helmond’ 2?
  2. Ziet u een toename in het aantal gevonden honden dat mogelijk betrokken is geweest bij hondengevechten? Zo ja, kunt u inzicht geven in deze cijfers? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  3. Deelt u de mening dat het organiseren van hondengevechten een zeer verwerpelijke vorm van dierenmishandeling is die actief bestreden dient te worden? Zo nee, kunt u dit toelichten?
  4. Kunt u toelichten waarom geen van de meldingen over honden die mogelijk gebruikt zijn voor hondengevechten in 2006/2007 heeft geleid tot vervolging van een verdachte3? Kunt u aangeven of gebrek aan handhavingscapaciteit hiervoor een reden is geweest? Zo ja, bent u bereid de handhavingscapaciteit te vergroten? Zo neen, wat was hiervoor dan de oorzaak?
  5. Ben u bereid een actief opsporingsbeleid te initiëren ten aanzien van hondengevechten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?
  6. Bent u bereid de meldingen van hondengevechten en signalen die hier op wijzen, zoals de vondst van honden met zware bijtwonden, centraal te registreren om hieruit trends te kunnen afleiden? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.hartvannederland.nl/item/19143/Lugubere_vondst_op_strand_bij_Borssele
2
http://www.nrc.nl/binnenland/article2164181.ece/Opnieuw_dode_pitbull_gevonden_in_Helmond
Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2006-2007, nr. 2422

Indiendatum: feb. 2009
Antwoorddatum: 21 apr. 2009

Antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Ministers van Justitie en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over hondengevechten

In antwoord op uw brief van 3 maart 2009, deel ik u mee, mede namens mijn ambtgenote van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dat de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) van uw Kamer over hondengevechten (ingezonden 2 maart 2009) worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

(Ingezonden 2 maart 2009; 2009Z03627)

1
Kent u de berichten ‘Lugubere vondst op strand bij Borssele’ en ‘Opnieuw dode pitbull gevonden in Helmond’?
1) 2)

Antwoord
Ja.


2
Ziet u een toename in het aantal gevonden honden dat mogelijk betrokken is geweest bij hondengevechten? Zo ja, kunt u inzicht geven in deze cijfers? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord
Er worden wel eens meldingen gedaan van mogelijke hondengevechten via bijvoorbeeld Meldpunt M (Meld Misdaad Anoniem) of via de Algemene Inspectiedienst. Er zijn echter geen aanwijzingen dat deze meldingen toenemen. Daarom worden er geen statistieken van bijgehouden.

3
Deelt u de mening dat het organiseren van hondengevechten een zeer verwerpelijke vorm van dierenmishandeling is die actief bestreden dient te worden? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord
Ja, op grond van artikel 61, eerste lid, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren is het organiseren van dierengevechten alsook het laten meedoen van dieren aan dierengevechten verboden. Het organiseren van, of het dieren laten meedoen aan dierengevechten is een misdrijf.

4
Kunt u toelichten waarom geen van de meldingen over honden die mogelijk gebruikt zijn voor hondengevechten in 2006/2007 heeft geleid tot vervolging van een verdachte? 3) Kunt u aangeven of gebrek aan handhavingscapaciteit hiervoor een reden is geweest? Zo ja, bent u bereid de handhavingscapaciteit te vergroten? Zo nee, wat was hiervoor dan de oorzaak?

5
Bent u bereid een actief opsporingsbeleid te initiëren ten aanzien van hondengevechten? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden 4 en 5
Aangezien reeds eerder vragen van soortgelijke strekking zijn gesteld, verwijs ik u voor de beantwoording van onderhavige vragen graag naar de antwoorden op de door het lid Thieme gestelde vragen, ingezonden op 25 mei 2007 (Aanhangsel Handelingen II, 2006/07, nr. 2422) respectievelijk de antwoorden op de door het lid Van Gent gestelde vragen, ingezonden op 5 maart 2008 (Aanhangsel II 2007/08, nr. 1993).

6
Bent u bereid de meldingen van hondengevechten en signalen die hier op wijzen, zoals de vondst van honden met zware bijtwonden, centraal te registreren om hieruit trends te kunnen afleiden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee, aanwijzingen voor het structureel en frequent plaatsvinden van hondengevechten ontbreken. Het opzetten van een centrale registratie zal het uiteindelijke doel, namelijk het voorkomen van hondengevechten, niet dienen en acht ik derhalve niet doelmatig.1) http://www.hartvannederland.nl/item/19143/Lugubere_vondst_op_strand_bij_Borssele

2) http://www.nrc.nl/binnenland/article2164181.ece/Opnieuw_dode_pitbull_gevonden_in_Helmond

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2006-2007, nr. 2422