Kamer­vragen aan de minister van LNV over de controle op het rapen van kievits­eieren


Indiendatum: mrt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de controle op het rapen van kievitseieren

  1. Kent u het bericht ‘Fries mag kievitsei rapen, mits mobieltje meegaat’1 ?
  2. Kunt u aangeven hoe gegarandeerd is dat met het sms-registratiesysteem het maximumaantal van 6.431 geraapte eieren niet wordt overschreden?
  3. Deelt u de mening dat het sms-registratiesysteem een zeer fraudegevoelig systeem is, in die zin dat bijvoorbeeld ook niet te verwachten is dat een automobilist die te hard rijdt een sms-je zal sturen om zichzelf aan te geven? Zo ja, bent u van mening dat de onderhavige vergunning door de provincie wel mag worden verleend, en zo neen, bent u bereid daarop actie te ondernemen? Zo neen, waarom niet?
  4. Kent u het bericht ‘ontzetting over slachting kieviten in Frankrijk’ 2?
  5. Klopt het dat in Zuid-Europa ruim een half miljoen kieviten ten prooi vallen aan jagers? Zo neen, kunt u aangeven om welke aantallen het dan gaat?
  6. Vindt u het verantwoord de eieren te laten rapen van een soort die aan zulke zware vervolging bloot staat in Zuid-Europa? Zo ja, waarom? Zo neen, welke consequenties wilt u hieraan verbinden?
  7. Bent u bereid in Europa aandacht te vragen voor het lot van de kieviten en een verbod te bepleiten op de jacht en het rapen van eieren? Zo neen, waarom niet?

1 Volkskrant, 25-02-2009
2 http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/regio/article4343691.ece/ Ontzetting_over_slachting_kieviten_in_Frankrijk
d.d. 05-02-09

Indiendatum: mrt. 2009
Antwoorddatum: 19 mrt. 2009


Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u mijn antwoord op vragen van het lid Thieme (PvdD) over de controle op het rapen van kievitseieren (ingezonden 5 maart 2009).

1
Kent u het bericht “Fries mag kievitsei rapen, mits mobieltje meegaat”?

Ja.

2 en 3
Kunt u uiteenzetten hoe gegarandeerd is dat met het sms-registratiesysteem het maximum¬aantal van 6.431 eieren niet wordt overschreden?

Deelt u de mening dat het sms-registratiesysteem een zeer fraudegevoelig systeem is, in die zin dat bijvoorbeeld niet te verwachten is dat een automobilist die te hard rijdt een sms-je zal sturen om zichzelf aan te geven? Zo ja, bent u van mening dat de onderhavige vergunning door de provincie wel mag worden verleend en zo nee, bent u bereid daarop actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Het is de competentie van gedeputeerde staten om al dan niet ontheffing te verlenen en voorschriften aan de ontheffing te verbinden. Tegen een dergelijk besluit kunnen belang¬hebbenden in bezwaar en beroep gaan. Het is aan de rechter om te beoordelen of met het sms-registratiesysteem wordt voldaan aan de eis van de Raad van State dat toezicht moet worden aangescherpt. Zie mijn antwoord op vraag 5 van uw eerdere set vragen over hetzelfde onderwerp. Ik ben niet voornemens in deze, enige actie te ondernemen.


4, 5, 6 en 7
Kent u het bericht “Ontzetting over slachting kieviten in Frankrijk”?

Is het waar dat in Zuid-Europa ruim een half miljoen kieviten ten prooi vallen aan jagers? Zo nee, kunt u toelichten om welke aantallen het dan gaat?

Vindt u het verantwoord de eieren te laten rapen van een soort die aan zulke zware vervolging bloot staat in Zuid-Europa? Zo ja waarom? Zo nee, welke consequenties wilt u hieraan verbinden?

Bent u bereid in Europa aandacht te vragen voor het lot van de kieviten en een verbod te bepleiten op de jacht en het rapen van eieren? Zo nee waarom niet?

Het exacte aantal kieviten dat jaarlijks wordt geschoten of op andere wijze bemachtigd, is mij niet bekend. Zie verder mijn antwoorden op vragen van het lid Jacobi (PvdA) over hetzelfde onderwerp.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg