Kamer­vragen aan de ministers van Buiten­landse Zaken en Defensie over het opblazen van varkens in het kader van defen­sie­on­derzoek


Indiendatum: apr. 2009

1. Bent u bekend met de nieuwsberichten over experimenten die in de VS worden verricht, waarbij varkens in militaire voertuigen worden opgeblazen met explosieven? 1

2. Is het waar dat het Pentagon levende varkens heeft opgeblazen om onderzoek te doen naar de effecten van het al dan niet dragen van kogelwerende vesten door militairen? Zo neen, waarop was het onderzoek dan gericht?

3. Kunt u aangeven of de resultaten van het bewuste ‘onderzoek’ ook direct of indirect gebruikt zullen worden door of ten behoeve van Nederlandse militairen?

4. Deelt u de mening dat het doen van dierproeven als deze als onethisch moet worden beschouwd en daarom afgewezen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u deze mening kenbaar maken aan de Amerikaanse regering?

5. Deelt u de mening dat het gebruik van geweld tegen dieren door militaire bondgenoten van Nederland, door Nederland dient te worden afgewezen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze gaat u inhoud geven aan dergelijke afwijzing?

6. Bent u bereid het gebruik van dieren voor defensiedoeleinden binnen de NAVO te agenderen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1 http://www.nu.nl/algemeen/1946775/leger-vs-wekt-woede-met-opblazen-varkens.html

Indiendatum: apr. 2009
Antwoorddatum: 27 mei 2009

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op vragen van het lid Thieme (PvdD) over het opblazen van varkens in het kader van defensieonderzoek (ingezonden 16 april 2009 met kenmerk 2009Z07232). DE MINISTER VAN DEFENSIE
E. van Middelkoop

1
Bent u bekend met de nieuwsberichten over experimenten die in de VS worden verricht, waarbij varkens in militaire voertuigen worden opgeblazen met explosieven?

Ja.

2
Is het waar dat het Pentagon levende varkens heeft opgeblazen om onderzoek te doen naar de effecten van het al dan niet dragen van kogelwerende vesten door militairen? Zo nee, waarop was het onderzoek dan gericht?

Ja. Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) heeft dit onderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is een verbeterde bescherming van militairen tegen (neurologische) hersentrauma door een beter begrip van de effecten van explosieven.

3
Kunt u aangeven of de resultaten van het bewuste ‘onderzoek’ ook direct of indirect gebruikt zullen worden door of ten behoeve van Nederlandse militairen?

De resultaten van dergelijk onderzoek worden veelal op symposia en in de internationale wetenschappelijke literatuur bekend gemaakt. Verondersteld mag worden dat ook belanghebbende bedrijven en instellingen in Nederland gebruik maken van gepubliceerde onderzoeksresultaten.

4
Deelt u de mening dat het doen van dierproeven als deze als onethisch moet worden beschouwd en daarom moet worden afgewezen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u deze mening kenbaar maken aan de Amerikaanse regering?

Volgens de Nederlandse wetgeving (de wet op dierproeven) geldt dat bij het al dan niet toestaan van dierproeven de afweging tussen het belang van de proef en het ongerief van het dier, dat wil zeggen de ethische toets, zeer belangrijk en zwaarwegend is. De intrinsieke waarde van het dier staat bij deze afweging centraal. De wetgeving stelt dat er altijd moet worden bekeken of er alternatieven voor dierproeven beschikbaar zijn. Ook in de Verenigde Staten is er nationale wetgeving over dierproeven, waarbij aandacht wordt besteed aan het welzijn van het dier.

5
Deelt u de mening dat het gebruik van geweld tegen dieren door militaire bondgenoten van Nederland, door Nederland dient te worden afgewezen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze gaat u inhoud geven aan een dergelijke afwijzing?
6
Bent u bereid het gebruik van dieren voor defensiedoeleinden binnen de NAVO te agenderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Nederland hecht aan een respectvolle omgang met dieren, zoals ook is vastgelegd in de Kabinetsnota ‘nota dierenwelzijn’. Experimenten voor defensiedoeleinden zijn in eerste instantie een nationale zaak. Het al dan niet houden van dierproeven is dan ook afhankelijk van nationaal beleid en nationale wetgeving. In de Navo wordt er wel naar gestreefd om nationale procedures zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo kent de Navo een - niet-bindende - standaard voor onderzoeksprocessen. Dierproeven maken hiervan geen deel uit.

1) Nu.nl, 9 april 2009: “Leger VS wekt woede met opblazen varkens”
http://www.nu.nl/algemeen/1946775/leger-vs-wekt-woede-met-opblazen-varkens.html