Kamer­vragen aan de ministers van LNV en VWS over de varkens­griep


Indiendatum: apr. 2009

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de varkensgriep


1. Kent u het bericht ‘dodelijke varkensgriep eist tientallen levens in Mexico’ 1 ?

2. Kunt u zeggen of er directe of indirecte samenhang is tussen het muteren van het varkensgriepvirus en de consumptie en productie van varkensvlees? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw analyse? Zo neen, waarom niet?

3. Is het waar dat er in Mexico op grote schaal wordt ingeënt tegen het varkensgriepvirus en in Nederland nog niet? Kunt u aangeven of er al voldoende entstof in Nederland aanwezig is om iedereen die dat wenst tegen het virus in te enten? Zo ja, op welke schaal en welke termijn kan er grootscheeps ingeënt worden? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven of de verspreiding van zoönosen onder mensen zoals het H5N1 vogelgriepvirus en het H1N1 varkensgriepvirus voor u aanleiding vormt om te bezien of de grootschalige productie en consumptie van dierlijke eiwitten aan banden gelegd zou moeten worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Kunt u aangeven of er verband is tussen resistentie van de verspreide virussen en het grootschalig gebruik van antibiotica in de veehouderij? Zo ja, bent u bereid het gebruik van antibiotica in de veehouderij versneld te verbieden of in elk geval strikt aan banden te leggen? Zo neen, waarom niet?

6. Deelt u de mening dat het bevorderen van een vegetarische leefstijl, c.q. het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten zou kunnen bijdragen aan een vermindering van het verspreidingsgevaar van zoönosen? Zo neen, waarom niet?

7. Kunt u aangeven of u een negatief reisadvies overweegt naar Mexico en de VS gelet op de uitbraak van varkensgriep? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, in welke situatie denkt u dan aan een negatief reisadvies in het kader van de H1N1 uitbraak?

1 Elsevier 24-04-09 www.elsevier.nl/web/10231825/Nieuws/Buitenland/Dodelijke-varkensgriep-eist-tientallen-levens-in-Mexico.htm

Indiendatum: apr. 2009
Antwoorddatum: 27 mei 2009

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over varkensgriep (2009Z08200).

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over varkensgriep (2009Z08200)

1
Kent u het bericht «Dodelijke varkensgriep eist tientallen levens in Mexico»?

1
Ja

2
Kunt u zeggen of er een directe of indirecte samenhang is tussen het muteren van het varkensgriepvirus en de consumptie en productie van varkensvlees? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw analyse? Zo nee, waarom niet?

2
Nieuwe Influenza A (H1N1) verspreidt zich van mens op mens. Dit nieuwe virus bevat delen van varkens- , vogel- en menselijke griepvirussen.

Er is geen enkele aanwijzing dat mensen door het eten van varkensvlees ziek zijn geworden. Zoals gebruikelijk moet varkensvlees altijd goed verhit worden om mogelijke ziektekiemen te doden.

3
Is het waar dat er in Mexico op grote schaal wordt ingeënt tegen het varkensgriepvirus en in Nederland nog niet? Kunt u uiteenzetten of er al voldoende entstof in Nederland aanwezig is om iedereen die dat wenst tegen het virus in te enten? Zo ja, op welke schaal en op welke termijn kan er grootscheeps ingeënt worden? Zo nee, waarom niet?

3
Op dit moment bestaat er nog geen vaccin tegen deze griepvariant. Het is onbekend, maar onwaarschijnlijk of het gewone vaccin enige bescherming biedt tegen deze griepvariant. De farmaceutische industrie zal zo snel mogelijk een vaccin proberen te ontwikkelen dat mensen kan beschermen tegen ziekte door deze griepvariant. Dit kan nog maanden duren.

4
Kunt u uiteenzetten of de verspreiding van zoönosen onder mensen, zoals het H5N1 vogelgriepvirus en het H1N1 varkensgriepvirus, voor u aanleiding vormt om te bezien of de grootschalige productie en consumptie van dierlijke eiwitten aan banden gelegd zou moeten worden? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet?

4
De relatie die u veronderstelt zie ik niet. Ik zie daarom ook geen aanleiding om grootschalige productie en consumptie van dierlijke eiwitten aan banden te leggen.

5
Kunt u uiteenzetten of er verband is tussen resistentie van de verspreide virussen en het grootschalig gebruik van antibiotica in de veehouderij? Zo ja, bent u bereid het gebruik van antibiotica in de veehouderij versneld te verbieden of in elk geval strikt aan banden te leggen? Zo nee, waarom niet?

5
Antibiotica werken tegen bacteriën en niet tegen virussen en hebben dan ook geen invloed op virussen en dus ook niet op resistentieontwikkeling.

6
Deelt u de mening dat het bevorderen van een vegetarische leefstijl, c.q. het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten zou kunnen bijdragen aan een vermindering van het verspreidingsgevaar van zoönosen? Zo nee, waarom niet?

6
Zie mijn antwoord op vraag 4.

7
Kunt u uiteenzetten of u een negatief reisadvies overweegt naar Mexico en de VS gelet op de uitbraak van varkensgriep? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, in welke situatie denkt u dan aan een negatief reisadvies in het kader van de H1N1 uitbraak?

7
Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen is het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 28 april aangepast. Niet-essentiële reizen naar Mexico worden ontraden. Het reisadvies voor Mexico bevat verder onder andere informatie over te nemen beschermingsmaatregelen en doorverwijzingen naar relevante websites zoals die van het RIVM.

Het ontraden van niet-essentiële reizen betekent overigens niet dat het ministerie een “negatief” reisadvies uitbrengt.

Studies wijzen uit dat negatieve reisadviezen de verspreiding van griepvirussen niet kunnen stoppen. Meer dan 98% van het internationaal verkeer zou moeten worden gestopt om merkbaar effect op de verspreiding te hebben. Dit is praktisch niet haalbaar.

Voor overige vragen en antwoorden over de laatste stand van zaken verwijs ik u naar www.rivm.nl/mexicaansegriep

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Van Gerven (SP), ingezonden 27 april 2009 (vraagnummer 2009Z08139).