Kamer­vragen aan de ministers van LNV en BZK over de inzet van dieren in demon­straties


Indiendatum: apr. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inzet van dieren in demonstraties

  1. Hoe beoordeelt u de inzet van negen koeien bij een demonstratie op het Plein in Den Haag, georganiseerd door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Dutch Dairymen Board1?
  2. Deelt u de mening dat het transport van negen koeien van Friesland naar het centrum van Den Haag om in een drukbezochte demonstratie te figureren geen redelijk doel dient (in het licht van artikel 36, GWWD)? Zo ja, welke conclusies verbindt u hier aan? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  3. Deelt u de mening dat het transporteren van dieren naar het centrum van een drukke stad voor een demonstratie zorgt voor onnodige stress en lijden bij deze dieren? Zo ja, welke conclusies verbindt u hier aan? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  4. Is het waar dat 7 van de 9 koeien hoogdrachtig zijn? Zo ja, deelt u de mening dat het transporten van hoogdrachtige koeien voor een demonstratie niet te verantwoorden is? Zo neen, kunt u dit toelichten?
  5. Kunt u aangeven welke kaders u hanteert bij het verlenen van vergunningen voor demonstraties waar dieren bij betrokken zijn en welke randvoorwaarden hierbij worden gesteld op het gebied van dierenwelzijn?
  6. Kunt u uiteenzetten wat de motivatie is geweest bij het lokaal bestuur om voor deze activiteit een vergunning te verlenen?
  7. Kunt u toelichten waarom voor deze gelegenheid een UBN-nummer en relatienummer is verleend? Zijn hierbij afspraken gemaakt met betrekking tot de verzorging en het welzijn van de gebruikte dieren? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?
  8. Bent u bereid maatregelen te treffen om dergelijk gebruik van dieren in de toekomst te voorkomen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1 http://www.agd.nl/1074200/Nieuws/Artikel/Koeien-aangekomen-in-Den-Haag.htm

Indiendatum: apr. 2009
Antwoorddatum: 23 jun. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over de inzet van dieren in demonstraties.

1, 2 en 3
Hoe beoordeelt u de inzet van negen koeien bij een demonstratie op het Plein in Den Haag, georganiseerd door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Dutch Dairymen Board? 1)

Deelt u de mening dat het transport van negen koeien van Friesland naar het centrum van Den Haag om in een drukbezochte demonstratie te figureren, geen redelijk doel dient (in het licht van artikel 36, GWWD)? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Deelt u de mening dat het transporteren van dieren naar het centrum van een drukke stad voor een demonstratie zorgt voor onnodige stress en lijden bij deze dieren? Zo ja, welke conclusies verbindt u hier aan? Zo nee, kunt u dit toelichten?

In beginsel is het niet verboden dieren bijeen te brengen. Indien het vervoer volgens de geldende regels heeft plaatsgevonden en bij de dieren die bij de genoemde demonstratie zijn ingezet geen sprake was van veroorzaking van pijn of letsel ofwel benadeling van de gezondheid of het welzijn, is een schending van artikel 36 van de GWWD niet aan de orde. In dit geval ging het naar mijn mening niet om een onredelijk doel.

4
Is het waar dat 7 van de 9 koeien hoogdrachtig zijn? Zo ja, deelt u de mening dat het transporteren van hoogdrachtige koeien voor een demonstratie niet te verantwoorden is? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Navraag bij de organisatoren leerde dat geen van de koeien op het moment van transport hoogdrachtig was.

5
Kunt u uiteenzetten wat de motivatie is geweest bij het lokaal bestuur om voor deze activiteit een vergunning te verlenen? Kunt u hierbij ingaan op de gehanteerde kaders
bij het verlenen van vergunningen voor demonstraties waar dieren bij betrokken zijn,
en welke randvoorwaarden hierbij zijn gesteld op het gebied van dierenwelzijn?

Op het houden van een demonstratie is de Wet openbare manifestaties van toepassing. Deze wet laat geen vergunningstelsel toe voor het houden van een demonstratie (betoging). Het staat iedereen vrij een demonstratie te organiseren, op voorwaarde dat de burgemeester daarvan tijdig op de hoogte wordt gesteld. De burgemeester kan naar aanleiding van de aanmelding voorschriften en beperkingen stellen. Dit kan echter uitsluitend op grond van in de Grondwet en de Wet openbare manifestaties neergelegde beperkingsgronden: ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Daarvan was in dit geval geen sprake.

6
Kunt u toelichten waarom voor deze gelegenheid een UBN-nummer en relatienummer is verleend? Zijn hierbij afspraken gemaakt met betrekking tot de verzorging en het welzijn van de gebruikte dieren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Een UBN kan worden afgegeven in het kader van de Regeling Identificatie en Registratie en dient om dieren te kunnen traceren ingeval van uitbraak van een dierziekte. Bij afgifte van een UBN wordt uitsluitend gecontroleerd of er niet al een UBN voor de locatie is uitgegeven voor dezelfde diersoort en of de opgegeven postcode een bestaande is.
Een BRS nummer (relatienummer) is gekoppeld aan het inschrijvingsnummer van de aanvrager bij de Kamer van Koophandel en heeft geen verband met eisen aan de verzorging.
De dieren dienen uiteraard te worden gehouden en behandeld conform de algemeen geldende wet- en regelgeving.

7
Bent u bereid maatregelen te treffen om dergelijk gebruik van dieren in de toekomst te voorkomen? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Ik ben van mening dat de regelgeving zoals opgenomen in de GWWD voldoet. Ik zie dan ook geen aanleiding om extra maatregelen te treffen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg